Forside  

Forkortelse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

EPCRC

European Palliative Care Research Collaborative

EAPC

European Association for Palliative Care

ESAS

Edmonton Symptom Assessment System (skjema for kartlegging av symptomer)

SMM

Senter for medisinsk metodevurdering (Nå: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)

NFPM

Norsk forening for palliativ medisin

PEG

Percutaneous Endoscopic Gastrostomy

HLR-minus

Hjerte-lunge-redning minus (pasienten skal ikke gjenopplives ved hjertestans)

SF 36

Short Form 36 Health Survey (spørreskjema om helse)

EORTC QLQ-C30

European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 (spørreskjema for å kartlegge helserelatert livskvalitet)

KPS

Karnofsky Performance Status (KPS Scale er en vanlig brukt skala for å angi funksjonsstatus)

ECOG

Eastern Cooperative Oncology Group (EGOC Performance Status er et vanlig brukt mål for funksjonsstatus)

EFAT

Edmonton Functional Assessment Tool (spørreskjema for funksjon)

ADL

Activities of Daily Living

SGA

Subjective Global Assessment of Nutritional Status (screeninginstrument for å evaluere ernæringsstatus)

MUST

Malnutrition Universal Screening Tool (screeninginstrument for å evaluere ernæringsstatus)

MNA

Mini Nutritional Assessment (spørreskjema for å kartlegge ernæringsstatus)

TT-kort

Transporttjeneste (for forflytningshemmede og personer md funksjonsnedsettelse)

NAV

Norsk arbeids- og velferdsforvaltning (sammenslåing av tidligere Rikstrygdeverket, Aetat og sosialkontorene)

AAP

Arbeidsavklaringspenger

ICD-10

International Classification of Diseases, versjon 10 (diagnosekodeverk for spesialisthelsetjenesten)

ICPC-2

International Classification of Primary Care (diagnosekodeverk for primærhelsetjenesten)

AFP

Avtalefestet pensjon

NSAID

Non-steroidal Anti-Inflammatory Drug

HELFO

Helseøkonomiforvaltningen

RCT

Randomized controlled trial

IASP

International Association for the Study of Pain

TENS

Transkutan nervestimulering

KOLS

Kronisk obstruktiv lungesykdom

ALS

Amyotrofisk lateralsklerose

CPAP/BIPAP

Continuous Positive Airway Pressure / Bi-level Positive Airway Pressure

MeSH

Medical Subject Heading (ordliste med søkeord for medisinske databaser)

IMRT

Intensity-Modulated Radiotherapy

(intensitetsmodulert strålebehandling)

MASCC

Multinational Association of Supportive Care In Cancer

SEMS

Selvekspanderende metallstent

CT

Computertomografi

EUS

Endoscopic Ultrasound (endoskopisk ultralydundersøkelse)

ERCP

Endoskopisk retrograd kolangio-pankreatikografi

MR

Magnetresonanstomografi

MRCP

Magnetic Resonance Cholangiopancreatography

PTC/PTD

Perkutan transhepatisk kolangiografi / perkutan transhepatisk drenasje

MMSE

Mini Mental State Examination (vanlig brukt spørreskjema for å kartlegge kognitiv funksjon)

CAM

Complementary and Alternative Medicine

MDAS

Memorial Delirium Assessment Scale (kartleggingsverktøy for delirium)

RHF

Regionalt helseforetak

FOU

Forskning og utvikling

PAL

Pasientansvarlig lege

NSF

Norsk Sykepleierforbund

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NFF

Norsk fysioterapeutforbund

PKU

Pastoral-klinisk utdanning