Forord

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-1528
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet, 2007
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Mange medisinske faggrupper har i en årrekke lagt ned et betydelig arbeid for å komme frem til konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av ulike typer kreft. Faggruppenes anbefalinger har til nå manglet offisiell status, men har likevel dannet grunnstammen for tilbudet ved sykehusene. Som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) fikk Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling, i nært samarbeid med fagmiljøene, de regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og andre relevante myndigheter. På denne måten vil de nye handlingsprogrammene fra SHdir representere en videreføring og en formalisering av faggruppenes anbefalinger.

Som ledd i videreutviklingen er det også utarbeidet et forslag til organisering av kontinuerlig oppdatering av handlingsprogrammene, herunder tidlig varsling av ny teknologi og metoder. Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølgingav adenocarcinom i tynntarm er en del av Nasjonalt handlingsprogram for adenocarcinom i tynntarm. Med tynntarm menes her duodenum, jejunum og ileum. Bare adenocarcinom behandles i den foreliggende anbefalingen, da de andre primære krefttypene i tynntarmen er omtalt i andre retningslinjer (neuroendokrine tumores, lymfomer og sarcomer). Metastaser til tynntarm blir presentert helt til slutt.

Målgrupper for retningslinjene er spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi og patologi. De vil også være av interesse for allmennleger, pasienter og pårørende.

Handlingsprogrammet vil etter hvert suppleres med veiledere for allmennpraktikere, sykepleiere og andre faggruppers arbeid med kreftpasienter. Målet er å dekke hele pasientforløpet for kreftpasienter.

Nasjonale retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten.

Nasjonale retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne, men bør langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra de nasjonale retningslinjene, bør en dokumentere dette og være forberedt på å begrunne sine valg. Sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virksomheten slik at de nasjonale retningslinjene kan følges.

Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm er utarbeidet på følgende måte:

 • Retningslinjene er skrevet av:
  • Overlege dr.med. Nils Hovdenak, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Helse-Bergen
  • Overlege dr.med. førsteamanuensis Tom-Harald Edna, Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger
 • Seksjonsleder Marianne Gjertsen, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har bistått fagpersonene med gradering av kunnskapsgrunnlaget.
 • Retningslinjene har vært til behandling i styringsgruppen i Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG).
 • Brukerorganisasjoner under Kreftforeningen har vært høringsinstans.
 • Retningslinjene har vært forelagt de regionale helseforetakene.
 • Retningslinjene har vært til uttalelse hos Den norske legeforening.

Innholdet i nasjonale retningslinjer for adenocarcinom i tynntarm vil vurderes årlig og om nødvendig oppdateres. Oppdateringen utføres av en redaksjonskomité som består av representanter fra fagmiljøet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og Sosial- og helsedirektoratet.

Sosial- og helsedirektoratet takker forfatterne for stor innsats i utarbeidelsen av de nasjonale retningslinjene. Vi håper retningslinjen vil være et nyttig arbeidsredskap for spesialister som behandler pasienter med tynntarmskreft

Disse nasjonale retningslinjene er publisert 20. desember 2007.

 

Underskrift

Bjørn Inge Larsen
Direktør
Sosial- og helsedirektoratet