British Geriatric Society

(http://www.helsebiblioteket.no/eldre/organisasjoner/british-geriatric-society)