Totalprotese i kneet - mobilisering og fysioterapi etter innsetting

Utgitt av:
Akershus universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Fysioterapeuter, sykepleiere og leger

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter som er operert med førstegangs total kneprotese

Er under oppdatering og vil ferdigstilles i løpet av våren 2019.

Hensikt og omfang

Sikre at pasienter som er operert med førstegangs total kneprotese får adekvat og kunnskapsbasert oppfølgning/behandling og informasjon mens de er innlagt på sykehuset.

Ansvar

 • Aktuelle ledere på avdelings- og seksjonsnivå har ansvar for at prosedyren implementeres og følges.
 • Behandlende fysioterapeut har ansvar for at fysioterapitiltak er i samsvar med denne prosedyre.
 • Der det ikke er inngått andre avtaler, har behandlende lege ansvar for at pasienten blir henvist til fysioterapi internt.

Målsetting

 • At pasienter som er operert med førstegangs total kneprotese informeres om videre forløp og betydningen av egeninnsats for å oppnå best mulig resultat.
 • At pasienter blir selvstendig i utførelse av egenøvelser.
 • At pasienter blir selvhjulpne i all forflytning med aktuelt ganghjelpemiddel og ADL.

Fremgangsmåte

Vedlegg

Preoperativt

Undervisning
 • Foregår i gruppe med lege, sykepleier og fysioterapeut. Her gis informasjon om inngrepet og forventet forløp. Pasienten får tilsendt informasjonshefte i forkant av undervisningen (1-3).

Postoperativt

Avklaringer før behandling/mobilisering/videre forløp
 • Les alltid operasjonsbeskrivelse før behandling.
 • Full belastning og full bevegelighet tillates fra operasjonsdagen.
 • Smerte og hevelse styrer intensitet, øvelsesutvalg og progresjon under opptreningen.
Fysioterapitiltak
 • Fysioterapi bør igangsettes i løpet av første 24 timer postoperativt og en behandling daglig anbefales som hovedregel. Det er ikke forbundet negative konsekvenser med tidlig mobilisering (4-9).
 • Informasjon om aktuelt inngrep og videre forløp.
 • Høyt leie av operert ben med kne i full ekstensjon for å forebygge hevelse (10).
 • Tiltak for å gjenvinne og opprettholde evne til full kneekstensjon (11).
 • Øvelser
  • Bør bestå av aktive, aktivt ledet og passive øvelser for å forbedre/øke bevegelighet, muskelkontakt, styrke og balanse. Bør igangsettes umiddelbart (10-14).
 • Forflytnings- og ADL-trening
  • Tidlig selvstendiggjøring i daglige aktiviteter, samt trening i forflytning med krykker og i trapp bør tilstrebes gjennom funksjonelle øvelser (4, 12).
 • Øvrige fysioterapitiltak
  • CPM
   • Det er sterke bevis for at bruk av CPM ikke har en plass i postoperativ rehabilitering etter førstegangs totalprotesekirurgi (4, 12, 15, 16).
  • NMES
   • NMES kan være effektivt for å bedre aktivering av quadriceps, som igjen vil kunne forhindre tap av muskelstyrke og gi bedret funksjon (3, 17, 18).
  • Kuldeterapi
   • Kuldeterapi har lite klinisk effekt på blodtap, postoperativ smerte og bevegelsesutslag. Kuldeterapi kan følgelig ikke anbefales med dagens forskningsgrunnlag (4, 19, 20).
  • Kompresjonsbehandling
   • Det foreligger lite evidens for bruk av kompresjonsbehandling postoperativt. Kompresjonsbandasje kan eventuelt benyttes første postoperative døgn. Ved forlenget bruk bør den legges på ny senest etter 24 timer. Den bør legges fra foten og opp til over kneet (21-23).

Kriterier for utskrivelse

 • Selvhjulpen ved toalettbesøk, personlig hygiene og i forflytning
 • Oppegående med ganghjelpemiddel
 • Tilfredsstillende smertelindret
 • Tørt operasjonsår
 • Tilfredsstillende bevegelighet og muskelfunksjon i operert kne (tilnærmet full ekstensjon, tilstrekkelig fleksjon og muskelfunksjon slik at ADL-aktiviteter kan gjennomføres selvstendig) (24, 25).

Ved utskrivelse 

(avhengig av hvor pasienten reiser, skal han/hun ha med seg):

 • Rehabiliteringssenter: epikrise og henvisning til fysioterapi
 • Hjem: epikrise og henvisning til fysioterapi (epikrise til kommune sendes elektronisk)

Kontroller

 • 3 måneder postoperativt hos fysioterapeut ved Ahus

Definisjoner

Preoperativ undervisning: Refererer til en pedagogisk intervensjon levert før operasjonen som tar sikte på å bedre folks kunnskap, atferd og helse. Innholdet i preoperativ undervisning varierer avhengig av kontekst, men omhandler ofte informasjon om kirurgiske prosedyrer, postoperativ pleie, potensielle stressende faktorer, potensielle kirurgiske og ikke-kirurgiske komplikasjoner, postoperativ smertebehandling og restriksjoner. Informasjon gis av involverte faggrupper, som for eksempel fysioterapeuter, sykepleiere og leger. Informasjonen kan gis en til en, i grupper, muntlig eller skriftlig (2).

ADL: Begrepet Activities of daily living (ADL) omfatter de aktiviteter som er en del av dagliglivet vårt, som å stå opp av sengen om morgenen, gå på toalettet, ivareta personlig hygiene, kle på seg og spise.

CPM: Kontinuerlig passiv bevegelse (CPM) som utføres ved hjelp av en maskin som passivt og gjentatte ganger beveger leddet gjennom en bestemt del av bevegelsesbanen (15).

NMES: Nevromuskulær elektrisk stimulering (NMES) innebærer bruk av en rekke intermitterende stimuli på overfladiske muskler, med hovedmål å utløse synlige muskelsammentrekninger (26).

Kuldeterapi: Kuldeterapi omfatter bruk av svært lave temperaturer på huden rundt en skade eller et kirurgisk område. Dette kan gjøres ved hjelp av poser med is eller spesialiserte enheter som avkjøler området (19).

Kompresjonbehandling (postoperativt): Hensikten med kompresjonsbandasje er å opprettholde et adekvat trykk for å kontrollere blødning i leddet og samtidig unngå komplikasjoner med venøs obstruksjon.

Referanser

 1. Husted H. Fast-track hip and knee arthroplasty: clinical and organizational aspects. Acta Orthopaedica. 2012;83:1-39 p.
 2. McDonald S, Page MJ, Beringer K, Wasiak J, Sprowson A. Preoperative education for hip or knee replacement. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014(5).
 3. Ibrahim MS, Khan MA, Nizam I, Haddad FS. Peri-operative interventions producing better functional outcomes and enhanced recovery following total hip and knee arthroplasty: an evidence-based review. BMC Med. 2013;11:37.
 4. AAOS. Surgical management of osteoarthritis of the knee [Internett]. USA: AAOS; 2015 [hentet 07-12-15].
 5. Chen AF, Stewart MK, Heyl AE, Klatt BA. Effect of Immediate Postoperative Physical Therapy on Length of Stay for Total Joint Arthroplasty Patients. Journal of Arthroplasty. 2012;27(6):851-6.
 6. Guerra ML, Singh PJ, Taylor NF. Early mobilization of patients who have had a hip or knee joint replacement reduces length of stay in hospital: a systematic review. Clinical Rehabilitation. 2015;29(9):844-54.
 7. Pua YH, Ong PH. Association of early ambulation with length of stay and costs in total knee arthroplasty: retrospective cohort study. American journal of physical medicine & rehabilitation / Association of Academic Physiatrists. 2014;93(11):962-70.
 8. Kolber MJ, Hanney WJ, Lamb BM, Trukman B. Does Physical Therapy Visit Frequency Influence Acute Care Length of Stay Following Knee Arthroplasty? Topics in Geriatric Rehabilitation. 2013;29(1):25-9 5p.
 9. Zietek P, Zietek J, Szczypior K, Safranow K. Effect of adding one 15-minute-walk on the day of surgery to fast-track rehabilitation after total knee arthroplasty: a randomized, single-blind study. Eur J Phys Rehabil Med. 2015;51(3):245-52.
 10. Holm B, Kristensen MT, Bencke J, Husted H, Kehlet H, Bandholm T. Loss of knee-extension strength is related to knee swelling after total knee arthroplasty. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2010;91(11):1770-6.
 11. Naylor JM, Ko V, Rougellis S, Green N, Mittal R, Heard R, et al. Is discharge knee range of motion a useful and relevant clinical indicator after total knee replacement? Part 2. J Eval Clin Pract. 2012;18(3):652-8.
 12. UpToDate. Total knee arthroplasty [Internett]. UpToDate; Gregory M Martin M, Thomas S Thornhill, MD, Jeffrey N Katz, MD, MSc. . 2015 [hentet 07-12-15] Available from: https://www.uptodate.com/contents/total-knee-arthroplasty?source=search_result&search=total%20knee%20arthroplasty&selectedTitle=1~91
 13. Petterson SC, Mizner RL, Stevens JE, Raisis L, Bodenstab A, Newcomb W, et al. Improved function from progressive strengthening interventions after total knee arthroplasty: A randomized clinical trial with an imbedded prospective cohort. Arthritis Care & Research. 2009;61(2):174-83.
 14. Mizner RL, Petterson SC, Stevens JE, Vandenborne K, Snyder-Mackler L. Early quadriceps strength loss after total knee arthroplasty. The contributions of muscle atrophy and failure of voluntary muscle activation. Journal of Bone & Joint Surgery, American Volume. 2005;87-A(5):1047-53 7p.
 15. Harvey LA, Brosseau L, Herbert RD. Continuous passive motion following total knee arthroplasty in people with arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014(2):N.PAG-N.PAG 1p.
 16. Sundhedsstyrelsen. Knæartrose - Nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer [Internett]. Danmark: Sundhedsstyrelsen; 2012. [hentet 07-12-15].
 17. Stevens-Lapsley JE, Balter JE, Wolfe P, Eckhoff DG, Kohrt WM. Early neuromuscular electrical stimulation to improve quadriceps muscle strength after total knee arthroplasty: a randomized controlled trial. Phys Ther. 2012;92(2):210-26.
 18. Avramidis K, Karachalios T, Popotonasios K, Sacorafas D, Papathanasiades AA, Malizos KN. Does electric stimulation of the vastus medialis muscle influence rehabilitation after total knee replacement? Orthopedics. 2011;34(3):175.
 19. Adie S, Kwan A, Naylor Justine M, Harris Ian A, Mittal R. Cryotherapy following total knee replacement. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012; (9).
 20. Ni SH, Jiang WT, Guo L, Jin YH, Jiang TL, Zhao Y, et al. Cryotherapy on postoperative rehabilitation of joint arthroplasty. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2015;23(11):3354-61.
 21. Cheung A, Lykostratis H, Holloway I. Compression bandaging improves mobility following total knee replacement in an enhanced recovery setting. Journal of Perioperative Practice. 2014;24(4):84-6 3p.
 22. Munk S, Jensen NJ, Andersen I, Kehlet H, Hansen TB. Effect of compression therapy on knee swelling and pain after total knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013;21(2):388-92
 23. Charalambides C, Beer M, Melhuish J, Williams RJ, Cobb AG. Bandaging technique after knee replacement. Acta Orthopaedica. 2005;76(1):89-94.
 24. Husted H, Gromov K, Malchau H, Freiberg A, Gebuhr P, Troelsen A. Traditions and myths in hip and knee arthroplasty. Acta Orthopaedica. 2014;85(6):548-55 8p.
 25. Naylor JM, Ko V, Rougellis S, Green N, Hackett D, Magrath A, et al. Is discharge knee range of motion a useful and relevant clinical indicator after total knee replacement? Part 1. J Eval Clin Pract. 2012;18(3):644-51.
 26. Maffiuletti NA. Physiological and methodological considerations for the use of neuromuscular electrical stimulation. European Journal of Applied Physiology. 2010;110(2):223-34.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Akershus universitetssykehus

Godkjent av:Pål Wiik, Fagdirektør.

Forfatter(e):
Ole Eskil Edvardsen, fysioterapeut - Rikard Moen, fysioterapeut.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/Totalprotese-i-kneet-mobilisering-og-fysioterapi-etter-innsetting)