Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Utgitt av:
Sørlandet sykehus og BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Helsepersonell og ledere i spesialisthelsetjenesten

Pasienter prosedyren gjelder for:
Barn, ungdom og deres søsken under 18 år hvor det er grunn til mistanke om mishandling, alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende og alvorlige atferdsvansker, der melding skal sendes til barnevern eller der politi eller kommunal helse- og omsorgstjeneste skal varsles

Hensikt og omfang

Gjelder når

 • det er grunn til mistanke om mishandling, alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende og alvorlige atferdsvansker
 • melding skal sendes til barneverntjenesten
 • politi eller kommunal helse- og omsorgstjeneste skal varsles

Bidra til at

 • barn får nødvendig oppfølging og omsorg
 • barns helse og utvikling ikke skades
 • aktuelle etater varsles ved mistanke om mishandling og omsorgssvikt

Fremgangsmåte

(1 § 31; § 32, § 33)

Håndtering av bekymring

 • Vær oppmerksom på forhold som kan innebære at barn kan ha behov for hjelp fra barneverntjenesten (e-læring).
 • Dokumenter konkrete observasjoner (1 § 39 og § 40): Hva har du sett og hørt – hvor, når og fra hvem?
 • Diskuter og vurder bekymringen med aktuelle fagpersoner på enheten (lokal tilpasning). Dokumenter vurdering (1 § 39 og § 40).
 • Ta bekymring opp med foreldre og hør deres vurdering. Unntak: Når barns liv og helse kan settes i fare.
 • Ved grunn til mistanke om mishandling, alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende og alvorlige atferdsvansker skal dette meldes til barneverntjenesten. Helsepersonell har da opplysningsplikt, ikke taushetsplikt (2).
 • Grunn til mistanke krever ikke sikker viten om situasjonen, men at det foreligger konkrete forhold som underbygger mistanken (2). Barneverntjenesten vurderer omsorgssituasjonen, ikke helsepersonell som sender bekymringsmelding.
 • Søk råd ved tvil: Ring barneverntjenesten og diskuter saken anonymt (se kontaktinformasjon under).

Bekymringsmelding til barneverntjenesten

 • Ved meldeplikt: Informer, og om mulig samarbeid med foreldre om meldingen. Unntak: Når barns liv og helse kan settes i fare.
 • Skriv meldingen i meldeskjema.
 • Meldingen signeres og sendes av personen ved helseinstitusjonen som er utpekt til å utlevere slike opplysninger (f.eks. leder).
 • Ved uenighet om melding skal sendes: Helsepersonell har en selvstendig plikt til å sende melding ved mistanke om mishandling, alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende og alvorlige atferdsvansker og kan ikke stoppes av overordnet personell (2).
 • Skriv ny melding ved ny eller vedvarende bekymring, også når barnet allerede har tiltak i barnevernet (3).
 • Skriv egen melding selv om andre enheter/instanser også gjør det. 

Ved akutt fare for liv og helse

 • Politi skal varsles dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på barn.
 • Ring barnevernvakt eller lokalt barnevern ved stor usikkerhet rundt barns omsorgssituasjon.

Graviditet og rusbruk

 • Rusbruk under graviditet skal varsles til kommunal helse- og omsorgstjeneste når det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.

Kontaktinformasjon

 • Oppdatert kontaktinformasjon skal være tilgjengelig for barneverntjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester og politi.
 • Alarmtelefonen 116111 kan benyttes hvis lokal barneverntjeneste/barnevernvakt ikke er tilgjengelig.

Dokumentér i pasientens journal

 • Opplysninger som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten. Svært sensitive opplysninger kan registreres i en tilleggsjournal (lokal tilpasning) (5) - at dette er gjort dokumenteres i pasientens journal (1 § 39 og § 40).
 • Egen vurdering av bekymringen for det enkelte barn, og vurdering om bekymringsmelding bør sendes (1 § 39 og § 40).
 • At bekymringsmelding er skrevet og sendt. Selve bekymringsmeldingen skal være tilgjengelig i pasientens journal (6 § 8 første ledd bokstav q).
 • Om pasient/foreldre/barn er informert om bekymringsmelding (6 § 8 første ledd bokstav q).

Referanser

 1. Helsepersonelloven. 1999. Lov om helsepersonell m.v. av 02.07.1999. Pasientjournalforskriften §8 1 ledd bokstav q.
 2. Sosial- og helsedirektoratet. IS-17/2006 Rundskriv. Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om: - mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn - misbruk av rusmidler under graviditet. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006.
 3. Helsedirektoratet. IS-1742. Fra bekymring til handling. En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet. Oslo: Helsedirektoratet; 2009
 4. Helsedirektoratet. IS-5/2010 Rundskriv. Barn som pårørende. Oslo: Helsedirektoratet; 2010.
 5. Sosial- og helsedirektoratet. IS-1457.Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2007.
 6. Journalforskriften. 2000. Forskrift om pasientjournal av 21.12.2000.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Sørlandet sykehus og BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Godkjent av:Per Engstrand, Fagdirektør.

Forfatter(e):
Signegun Romedal og BarnsBeste i samarbeid med arbeidsgruppe SSHF.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/bekymringsmelding-til-barneverntjenesten)