Alle helseforetak (HF) får årlige bestillerdokumenter fra sine regionale helseforetak (RHF). Disse er en viktig del av grunnlaget for HF-enes virksomhetsplaner.

Det er litt ulik praksis i helseregionene vedrørende kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Helse Vest bestiller for eksempel et konkret antall prosedyrer fra sine HF mens de øvrige omtaler arbeidet mer generelt. I Helse Sør-Øst har Oslo Universitetssykehus bestilt 1 kunnskapsbasert fagprosedyre fra hver klinisk avdeling i 2015 og 1 i 2016. OUS og Sørlandet sykehus HF er eksempler på hvordan arbeidet kan organiseres innen helseforetakene.

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/om-nettverk-for-kunnskapsbaserte-fagprosedyrer/organisering)