Peritoneal dialyse (PD) – poliklinisk sykepleieoppfølging

Status: påbegynt

Eier:Vestre Viken

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Dette er viktig fordi det er få som arbeider med PD-pasienter samt det er få pasienter i PD versus hemodialyse. Ressursmessig og til fordel for pasienten kan det være ønskelig med en økning av antall pasienter i PD. For at flere sykepleiere kan følge opp denne pasientgruppen må kunnskapen opp på et høyere nivå og satt i system. Samtidig trengs det et generelt kunnskapsløft hos sykepleiere som arbeider på nyreavdelinger/infeksjonsavd/akuttmottak, for å kunne ivareta denne pasientgruppen. PD utføres hjemme av pasienten selv, men de blir innlagt på sykehus og trenger da assistanse til å gjennomføre PD. Noen blir innlagt med peritonitt, og da må man ha kunnskap til hvordan dette skal behandles.

Pasientgruppe

Voksne pasienter som starter opp/har begynt i PD

Målgruppe

Spesialsykepleiere som jobber poliklinisk med PD-pasienter, men prosedyren kan også benyttes av annet helsepersonell som møter denne pasientgruppen andre steder. Den kan også være et verktøy for hjemmesykepleiere som er en del av gruppen som PD-sykepleiere underviser.

Høringsinstanser

Nyrepoliklinikken ved Ullevål sykehus og Nyrepoliklinikken ved Universitetssykehuset i Tromsø

Godkjenner

Overlege i nefrologi Morten Reier-Nilsen og avdelingssjef medisinsk klinikk Einar Husebye

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Fagutviklingssykepleier Veronica Håheim, Vestre Viken HF

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/peritoneal-dialyse-pd-poliklinisk-sykepleieoppfolging)