Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Oslo universitetssykehus har ikke en felles flerfaglig prosedyre om dette.

Pasientgruppe

Alle pasienter som har thoraxdren

Målgruppe

Leger og sykepleiere, ev. annet helsepersonell

Høringsinstanser

Helse Bergen

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

overlege Lars Fjellbirkeland

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/thoraxdren)