Sopp som kun gir gastroenteritt - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2013.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Mange sopper gir varierende grad av gastroenteritt. Alvorlige forgiftninger er imidlertid sjeldne. Det er viktig å utelukke at andre mer giftige sopper som hvit- og grønn fluesopp, spiss- og butt giftslørsopp og flatklokkehatt kan ha vært inntatt i samme måltid. Sikker identifikasjon av soppene kan derfor være nødvendig.

Gå direkte til:

Aktuelle sopper i Norge

Sopper som kun gir gastroenteritt er en stor og heterogen gruppe. Flere enkeltarter i ulike slekter hører inn under denne gruppen, for eksempel enkelte musseronger (Tricholoma), kremler (Russula), risker (Lactarius) og rørsopper (Boletus).

Rødskrubb (Leccinum versipelle) er en matsopp om den varmebehandles i minst 15 minutter, men i Norge er soppen giftig i rå tilstand. Rødskrubb som ikke er varmebehandlet godt nok, er trolig den soppen som forårsaker flest tilfeller med gastroenteritt her i landet.

Tabell 1: Eksempler på sopp som kun gir gastrointeritt.

Norsk navn (alfabetisk)

Latinsk navn

Besk svovelsopp

Hypholoma fasciculare

Gallemusserong

Tricholoma virgatum

Giftkremle

Russula emetica

Giftsjampinjong

Agaricus xanthodermus

Lakrisriske

Lactarius helvus

Pluggsopp*

Paxillus involutus

Potetrøyksopp

Scleroderma citrinum

Rødskrubb**

Leccinum versipelle

Stubbemusseronger

Tricholomopsis sp.

Tægersopp

Megacollybia platyphylla

Tårereddiksopp

Hebeloma crustuliniforme

* Pluggsopp har i tillegg vist seg å kunne gi hemolyse etter gjentatte inntak
** Kun uten tilstrekkelig varmebehandling

Toksisitet

Toksiske doser

 • Dette er en stor gruppe sopp som gir varierende grad av gastroenteritt. 
 • Symptomene vil avhenge av soppart, mengde inntatt og individuelle forskjeller.
 • Alvorlige forgiftninger er sjeldne.
 • Det er viktig å utelukke at andre mer giftige sopper som hvit- og grønn fluesopp, spiss- og butt giftslørsopp og flatklokkehatt kan ha vært inntatt i samme måltid. Sikker identifikasjon av soppene kan være nødvendig.

Spesielle risikogrupper

Små barn, svake og eldre er mer utsatt for å få behandlingstrengende gastroenteritt.

Symptomer og kliniske tegn

 • Symptomer kommer vanligvis 30 minutter - 3 timer etter inntak.
 • Kvalme, magesmerter, brekninger/oppkast, diaré og svakhet er vanlig.
 • Væske- og elektrolyttforstyrrelser er de vanligste komplikasjonene.
 • Symptomene avtar vanligvis etter 3-4 timer, normalt med full restitusjon innen 24-48 timer.
 • Alvorlige forgiftninger er sjeldne.

Supplerende undersøkelser

Laboratorieanalyser

 • Monitorer væske- og elektrolyttbalansen ved kraftig oppkast, uttalt diaré, hemoragisk enteritt eller dehydrering.

Overvåkning og behandling

 • Vanligvis er ingen behandling nødvendig, og tilstanden kan sees an hjemme. Lav terskel for oppfølging hos lege ved mer enn lett gastroenteritt hos spedbarn, svake og eldre.
 • Ved kraftig oppkast, uttalt diaré, sterke magesmerter, hemoragisk enteritt, dehydrering eller elektrolyttforstyrrelser bør pasienten innlegges.
 • Ventrikkeltømming anbefales ikke. Aktivt kull er sjeldent aktuelt.
 • Symptomatisk behandling (væske- og elektrolyttsubstitusjon).
 • Antiemetika ved behov.

Sentrale referanser

 1. Brent et al. Mushrooms. I: Haddad and Winchester's clinical management of poisoning and drug overdose, Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2007; 4 ed; 469-72.
 2. Persson et al. Svampförgiftning - klinik och behandling. Läkartidn 1993; 90; 2857-64.
 3. Beuhler et al. Overview of mushroom poisoning. I: Critical care toxicology. Brent, ed. Philadelphia, PA: Mosby, 2005; 1272-3.
 4. Schonwald. Mushrooms. I: Medical Toxicology, Dart, ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2004; 3 ed; 1733-5.
 5. Jacobsen et al. Soppforgiftninger. Tidsskr Nor Lægeforen 1981; 101; 454-8.
 6. Satora L. Non-specific mushroom poisoning. Vet Hum Toxicol 2004; 46; 224.
 7. Klasco R.K., Ed. Poisindex System. Mushrooms - gastrointestinal. Thomson Micromedex 2.0, Greenwood Village, Colorado, 19.04.13.
 8. Goldfrank. Mushrooms. I: Goldfrank's toxicologic emergencies, New York: McGraw-Hill, 2009; 9 ed; 1529. 

Relevante søkeord:
Sopp, gastroenteritt, sopp, magetarmirriterende, Rødskrubb, Leccinum versipelle, Besk svovelsopp, Hypholoma fasciculare, Gallemusserong, Tricholoma virgatum, Giftkremle, Russula emetica, Giftsjampinjong, Agaricus xanthoderma, Lakrisriske, Lactarius helvus, Pluggsopp, Paxillus involutus, Potetrøyksopp, Scleroderma citrinum, Rød stubbemusserong, Tricholomopsis rutilans, Brungul stubbemusserong, Tricholomopsis decora, Tægersopp, Oudemansiella platyphylla, Tårereddiksopp, Hebeloma crustuliniforme, skarpe kremler, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

(http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/sopp/forgiftning-med-sopp-som-kun-gir-gastroenteritt)