Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med nab-paklitaksel og karboplatin som førstelinjebehandling av metastatisk, ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/atezolizumab-tecentriq-i-kombinasjon-med-nab-paklitaksel-og-karboplatin-som-forstelinjebehandling-av-metastatisk-ikke-plateepitel-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc)