Avelumab (Bavencio) i kombinasjon med aksitinib til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/avelumab-bavencio-i-kombinasjon-med-aksitinib-til-forstelinjebehandling-av-avansert-nyrecellekarsinom-rcc)