Lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med rituksimab ved tidligere behandlet follikulært lymfom eller marginalsone lymfom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/lenalidomid-revlimid-i-kombinasjon-med-rituksimab-ved-tidligere-behandlet-follikulaert-lymfom-eller-marginalsone-lymfom)