Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med axitinib (Inlyta) til førstelinjebehandling av avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom (RCC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pembrolizumab-keytruda-i-kombinasjon-med-axitinib-inlyta-til-forstelinjebehandling-av-avansert-eller-metastatisk-nyrecellekarsinom-rcc)