Den nasjonale databasen for mini-metodevurdering

Sist oppdatert:
24.06.2016

Kurs 10. nov 2016: Hvordan lage mini-metodevurderinger og fagprosedyrer?

Hva

Hender skriver på laptop (Mac) Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy for sykehusene når de vurderer å innføre en ny metode. En mini-metodevurdering er et skjema med spørsmål som belyser effekt, sikkerhet, kostnader, etikk og organisatoriske aspekter ved metoden. 

Med «metode» menes her utstyr og prosedyrerelatert diagnostikk og behandling. Mini-metodevurdering skal normalt ikke benyttes til vurderinger av legemidler eller metoder der legemidler inngår som en vesentlig komponent.

Når

Mini-metodevurdering benyttes ved innføring av en ny metode der det er klinisk relevant usikkerhet, faglig uenighet vedrørende effekt eller sikkerhet, eller hvis innføring av metoden reiser etiske spørsmål.

En metode klassifiseres som ny når den i Norge ikke tidligere har vært brukt utenfor klinisk utprøving, kun har vært brukt på et lite antall pasienter eller innebærer ny anvendelse av en eksisterende (etablert) metode, for eksempel endret indikasjonsgrunnlag.

Hvem

Mini-metodevurdering utføres lokalt ved sykehusene og involverer forslagsstillere (vanligvis klinikere), fagfeller og beslutningstagere.

Hvorfor

Mini-metodevurdering synliggjør konsekvenser av innføring av nye metoder i sykehus, bidrar til kunnskapsbaserte og transparente beslutninger og medvirker til økt pasientsikkerhet. Mini-metodevurdering identifiserer også om beslutning om innføring av en ny metode bør tas på regionalt eller nasjonalt nivå.

Hvordan komme i gang

  1. Start med å lese teksten OM MINI-METODEVURDERING
  2. REGISTRER NY VURDERING i databasen
  3. Last ned nytt SKJEMA FOR MINI-METODEVURDERING i Word-format
  4. SEND INN FERDIGSTILT SKJEMA for publisering i databasen