Hjelp til litteratursøk

Sist oppdatert:
19.08.2018

Denne hjelpeteksten gir en kort innføring i hvordan man utfører et systematisk litteratursøk for en mini-metodevurdering. Veiledningen er knyttet til spørsmål 11-15 i mini-metodevurderingsskjemaet.

Søket utføres og dokumenteres av en bibliotekar ved sykehuset. Om ønskelig kan søkestrategiene sendes til "Den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering" for fagfellevurdering før man utfører søket.

 

 1. Fremgangsmåte for informasjonsinnhenting
 2. Valg av kilder
 3. Utarbeidelse av søkestrategier
 4. Loggføring og rapportering av søk

1. Fremgangsmåte for informasjonsinnhenting

Litteratursøkdelen i en mini-metodevurdering startes med å utføre et søk i retningslinjekilder for å undersøke om metoden anbefales i anerkjente retningslinjer (spørsmål 11). Med anerkjente retningslinjer menes norske nasjonale retningslinjer og andre norske eller internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer.

Deretter utfører man et litteratursøk etter systematisk oppsummert forskning (spørsmål 12). I denne sammenhengen er "systematisk oppsummert forskning" en samlebetegnelse for ulike typer kunnskapsoppsummeringer. Det kan for eksempel være metodevurderinger (HTA rapporter), Cochrane-oversikter eller andre systematiske oversikter.

Hvis man finner en relevant kunnskapsoppsummering og litteratursøket i den vurderes å være oppdatert nok, kan evidensgrunnlaget (dvs. effektdata og data om sikkerhet) hentes derfra. Hvis søket er utdatert, kan resultatene fra kunnskapsoppsummeringen brukes, men i tillegg bør man oppdatere søket for å se om det finnes nyere primærstudier. Det er vanskelig å utarbeide retningslinjer for når et søk vurderes å være oppdatert nok, da dette er helt avhengig av hvilken metode det gjelder. Et søk utført for et halvt år siden kan være utdatert for en metode, mens det for en annen metode kan være oppdatert nok. Rådfør deg med forslagsstilleren for å finne ut hva som kan betraktes som oppdatert nok i den aktuelle mini-metodevurderingen.

Dersom det ikke fantes oppdatert og relevant systematisk oppsummert forskning under spørsmål 12, skal det utføres litteratursøk for å finne relevante primærstudier (spørsmål 13).

Søk etter pågående og upubliserte studier (spørsmål 14) og helseøkonomiske evalueringer (spørsmål 15) er valgfrie. Vurder sammen med forslagsstilleren om det vil være hensiktsmessig å utføre søk i registre over pågående studier eller å kartlegge om det har blitt utført helseøkonomiske evalueringer om metoden i Norge eller i utlandet.

2. Valg av kilder

Databaseoversikten nedenfor gir en introduksjon til databaser og kilder som kan være aktuelle å søke i når man utarbeider en mini-metodevurdering, og som er inkludert som kildeforslag i mini-metodevurderingsskjemaet. Oversikten gir i tillegg noen tips på hvordan man kan gå frem for å utføre søk i disse kildene. Bruk av andre kilder (databaser, nettsider, registre over pågående studier osv.) kan også vurderes, avhengig av type metode og problemstilling.

ClinicalTrials.gov

ClinicalTrials.gov er U.S. National Institutes of Healths database over kliniske forsøk. Sponsor eller ansvarlig forsker registrerer studien med nøkkelinformasjon fra forsøksprotokollen. Posten skal holdes oppdatert med status og etter hvert upubliserte og publiserte data. Databasen inneholder både amerikanske og ikke-amerikanske forsøk.

Søketips: Søk helst enten populasjon eller intervensjon (det mest spesifikke av elementene), begge kun hvis treffmengden blir for stor. Bruk frasetegn dersom termen du vil bruke er et sammensatt ord. Søkemotoren håndterer både parenteser og AND/OR, men ikke trunkering. Databasen har en innebygget synonymsøkefunksjon. Du kan se hvilke synonymer som er søkt under fanen "Search Details".  

Cochrane Library

Cochrane Library består av flere deldatabaser. De viktigste deldatabasene ved utarbeidelsen av en mini-metodevurdering er:

 1. Cochrane Database of Systematic Reviews, CDSR (Cochrane Reviews)
  Cochrane Reviews inneholder systematiske oversikter over ulike behandlinger, diagnostiske og forebyggende tiltak, utarbeidet av The Cochrane Collaboration.
 2. Database of Abstracts of Reviews of Effects, DARE (Other Reviews)
  Other Reviews inneholder sammendrag av systematiske oversikter over ulike behandlinger og diagnostiske tiltak, utarbeidet av andre enn The Cochrane Collaboration. Mange av oversiktene er kvalitetsvurdert.
  Databasen oppdateres ikke etter april 2015 - de nyeste publikasjonene er utgitt i 2014.
 3. Health Technology Assessment Database, HTA (Technology Assessments)
  Technology Assessments inneholder publiserte og pågående metodevurderinger (engelsk: Health Technology Assessment, HTA) fra hele verden. En metodevurdering er en systematisk vurdering av forskning om effekt og sikkerhet av tiltak for forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering av helsetjenester. En metodevurdering synliggjør også konsekvenser ved beslutninger om å innføre eller utfase en metode, ved å vurdere økonomiske, etiske, sosiale, organisatoriske eller juridiske aspekter. Litteraturgrunnlaget kan være både primærstudier og systematiske oversikter.
 4. Cochrane Central Register of Controlled Trials, CENTRAL (Trials) inneholder referanser til forskningsartikler, for det meste randomiserte kontrollerte forsøk og kvasi-randomiserte kontrollerte forsøk. De fleste av referansene høstes fra MEDLINE og Embase, men databasen inneholder også resultater fra Cochrane Review-gruppenes egne register med materiale funnet blant annet ved håndsøk.

Søketips: Skriv inn søkeord(ene) i søkefeltet. I nedtrekkslisten til venstre velger du hvilke felt det søkes i. Velg "Title, Abstract or Keywords" for søk i Cochrane Database of Systematic Reviews. For de andre deldatabasene velges "Search All Text". Fanen "Medical Terms (MeSH)" kan brukes for å sjekke at søkeordene fanger opp alle relevante emneord. Dersom du skriver inn flere ord, vil disse automatisk bli kombinert med AND (med mindre du har skrevet OR mellom søkeordene eller brukt frasetegn ("")). Trunkeringstegn i Cochrane Library er stjerne (*). Ved å klikke på plusstegnet (+) til venstre for nedtrekkslisten kan du få frem flere søkelinjer som du kan kombinere med AND eller OR. Søkeresultatene blir gruppert i de ulike deldatabasene (til venstre).

For mer informasjon om hvordan du søker i Cochrane Library: se søkeveiledning fra UBO Medisinsk bibliotek.

Cost-Effectiveness Analysis (CEA) Registry

Cost-Effectiveness Analysis (CEA) Registry inneholder publiserte artikler med analyser av kostnadseffektivitet. Databasen er utviklet og driftes av Center for the Evaluation of Value and Risk in Health (CEVR).

Søketips: Det er kun mulig å søke i tittel og sammendrag på ett enkelt ord eller uttrykk om gangen. 

Embase

Embase (via Helsebiblioteket) er en europeisk orientert database innen medisin og farmakologi. Du må være logget inn i Helsebiblioteket (enten med personlig brukernavn og passord, eller via arbeidsplassen) for å for å få tilgang til Embase.

Søketips: Velg Embase fra databaselisten under "Generelle databaser" i Helsebiblioteket. Du kommer da direkte til avansert søking. Skriv inn selvvalgte søkeord i søkefeltet. Databasen "mapper" søkeordet til mulig aktuelle emneord. Vurder hvilke emneord som ser relevante ut, og sjekk også "used for"-termene under hvert enkelt emneord for ord som eventuelt kan brukes i tekstordsøket. Ved søk etter tekstord, skriv ".tw." (text word) bak søkestrengen for å spesifisere at du vil søke etter ord i tittel og sammendrag. Trunkeringstegn i Embase er stjerne (*) eller dollartegn ($). Du kan koble sammen søkestrengene ved å hake av hvilke du ønsker å kombinere, og velge mellom AND eller OR nederst under søkehistorien.

Bruk Limits > Additional limits > Clinical queries for å avgrense søkeresultatene til ønsket studiedesign, for eksempel Reviews; Therapy eller Economics. Alternativt kan du bruke et filter fra The InterTASC Information Specialists' Sub-Group Search Filter Resource

For mer informasjon om hvordan du søker i Embase (OVID): se søkeveiledning fra UBO Medisinsk bibliotek.

Epistemonikos

Epistemonikos er en gratis internasjonal database som inneholder systematiske oversikter (og inkluderte studier) om kliniske spørsmål. Epistemonikos søker systematisk i PubMed og andre databaser etter systematiske oversikter og oversikter over oversikter om behandling, diagnose, prognose, skade og etiologi.

Søketips: Søk i Title/Abstract. Søkemotoren håndterer AND/OR, parenteser, høyre- og venstretrunkering (*). Skriver du inn flere ord, vil disse automatisk bli kombinert med AND med mindre du har skrevet OR mellom søkeordene eller brukt frasetegn (""). Ved å klikke på plusstegnet (+) til høyre kan du få frem flere søkelinjer som deretter kan kombineres med AND eller OR. Søk både populasjon og intervensjon kun hvis du får for mange treff med det mest spesifikke av dem alene.
Bruk filter-funksjonen "Publication types" i venstremenyen for å sortere trefflisten.

Obs! Prøv en annen nettleser, for eksempel Google Chrome, hvis trefflisten "henger". 

Health Technology Assessment Database

Health Technology Assessment Database (HTA) inneholder ferdige og pågående metodevurderinger (engelsk: Health Technology Assessment, HTA) fra hele verden. En metodevurdering oppsummerer forskning om effekt og sikkerhet av et tiltak, og vurderer i tillegg økonomiske, etiske og/eller organisatoriske aspekter ved å ta i bruk tiltaket nasjonalt og/eller lokalt. HTA Database er tilgjengelig via Centre for Reviews and Dissemination (CRD) og via Cochrane Library, men er mer oppdatert på sidene til CRD i York.

Søketips: Huk av for HTA i databaselisten til høyre for søkefeltene. Ved tekstordsøk, skriv inn selvvalgte søkeord i søkefeltet(-ene) og velg "Any field" i nedtrekkslisten til venstre. Trunkeringstegn er stjerne (*). Dersom du skriver inn flere ord i et søkefelt, vil disse automatisk bli søkt som en frase (med mindre du har skrevet AND eller OR mellom søkeordene). Velg knappen "MeSH search" for å søke etter emneord. Lenken "History" i venstremenyen gir oversikt over søkene dine og kan brukes til å kombinere søkestrenger ved å markere dem og velge AND eller OR. 

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet publiserer under menypunktet "Nasjonale retningslinjer" siste versjon av Nasjonale faglige retningslinjer, Pakkeforløp for kreft, Prioriteringsveiledere samt Veiledere. Her finnes også informasjon om pågående revisjonsarbeid og nye retningslinjer under utvikling.

Søketips: Alternativ 1: Avgrens visningen til "Nasjonale faglige retningslinjer" i nedtrekkslisten til høyre og gjennomgå samtlige titler. Alternativ 2: Bruk søkefunksjonen og søk etter aktuelle enkeltord for populasjon/diagnose hver for seg. Avgrens trefflisten til Nasjonale faglige retningslinjer.

ICTRP Search Portal

ICTRP Search Portal (International Clinical Trials Registry Platform) eies og vedlikeholdes av World Health Organization (WHO). Databasen høster og gjør tilgjengelig nøkkelinformasjon fra flere register over kliniske forsøk, blant annet ClinicalTrials.gov.

Søketips: Bruk Standard search, og søk helst populasjon eller intervensjon alene (det mest spesifikke av elementene). Frasetegn ikke nødvendig. Søkemotoren håndterer ikke parenteser. Vil du bruke både AND og OR i samme søkestreng, må du være klar over at AND kjøres før OR. Eksempel: "abdominal aortic aneurysm AND (screening OR scan)" må oversettes til "abdominal aortic aneurysm AND screening OR abdominal aortic aneurysm AND scan". Databasen har en innebygget synonymsøkefunksjon (Unified Medical Language System (UMLS) – ikke fritt tilgjengelig) som kjører så lenge du ikke trunkerer. Trunkeringstegn er asterisk (*).

MEDLINE

MEDLINE (via Helsebiblioteket) er gratisversjonen av PubMed og inneholder referanser innen medisin, sykepleie og andre helsefag. Du må være logget inn i Helsebiblioteket (enten med personlig brukernavn og passord, eller via arbeidsplassen) for å for å få tilgang til MEDLINE.

Søketips: Velg MEDLINE fra databaselisten under "Generelle databaser" i Helsebiblioteket. Du kommer da direkte til avansert søking. Skriv inn selvvalgte søkeord i søkefeltet. Databasen "mapper" søkeordet til mulig aktuelle emneord. Vurder hvilke emneord som ser relevante ut. Scope note (blått i-ikon) er nyttig for å finne informasjon om hvordan emneordet defineres i MeSH-tesaurusen og synonymer du eventuelt kan bruke i tekstordsøket. Ved søk etter tekstord, skriv ".tw." (text word) bak søkestrengen for å spesifisere at du vil søke etter ord i tittel og sammendrag. Trunkeringstegn i MEDLINE er stjerne (*) eller dollartegn ($). Du kan koble søkestrengene sammen ved å hake av hvilke du ønsker å kombinere, og velge mellom AND eller OR nederst under søkehistorien.

Bruk Limits > Additional limits > Clinical queries for å avgrense søkeresultatene til ønsket studiedesign, for eksempel Reviews, Therapy eller Economics. Alternativt kan du bruke et filter fra The InterTASC Information Specialists' Sub-Group Search Filter Resource

For mer informasjon om hvordan du søker i MEDLINE (OVID): se søkeveiledning fra UBO Medisinsk bibliotek

National Guideline Clearinghouse

National Guideline Clearinghouse (NGC), driftet av Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ (USA), er en fritt tilgjengelig database for kunnskapsbaserte engelskspråklige retningslinjer. For retningslinjer som tilfredsstiller kvalitetskravene, utarbeider organisasjonen relativt omfattende sammendrag etter en fast struktur.

Søketips: Søkemotoren håndterer AND/OR, parenteser og høyretrunkering (*). Skriver du inn flere ord, vil disse automatisk bli kombinert med AND med mindre du har skrevet OR mellom søkeordene eller brukt frasetegn (""). Innebygget tesaurus utvider søket til også å omfatte relevante varianter/synonymer. Flertallsformer søkes automatisk. Søkemotoren søker i metadata, tittel og sammendrag fra NGC. Søk både populasjon og intervensjon kun hvis du får for mange treff på det mest spesifikke av dem alene.
Alternativt er det mulig å navigere via MeSH-hierarkiet. Funksjonen "MeSH Tag" finner du under "Guideline Summaries".

NHS Economic Evaluation Database

NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) inneholder helseøkonomiske analyser. Mange av disse er kvalitetsvurdert. Databasen er tilgjengelig via Centre for Reviews and Dissemination som henvist til her, og via Cochrane Library (under Economic Evaluations). Databasen oppdateres ikke etter april 2015.

Søketips: Huk av for NHS EED i databaselisten til høyre for søkefeltene. Ved tekstordsøk, skriv inn selvvalgte søkeord i søkefeltet(-ene) og velg "Any field" i nedtrekkslisten til venstre. Trunkeringstegn i NHS EED er stjerne (*). Dersom du skriver inn flere ord i et søkefelt, vil disse automatisk bli søkt som en frase (med mindre du har skrevet AND eller OR mellom søkeordene). Velg knappen "MeSH search" for å søke etter emneord. Lenken "History" i venstremenyen gir oversikt over søkene dine og kan brukes til å kombinere søkestrenger ved å markere dem og velge AND eller OR. 

NHS Evidence search

NHS Evidence search er en britisk database med publikasjoner om helse og velferd. Innholdet hentes fra en lang rekke kilder, mange av dem offentlige myndigheter, fag- og interesseorganisasjoner, men også databaser som Cochrane Library og PubMed.

Søketips: Skriver du inn flere ord, vil disse automatisk bli kombinert med AND med mindre du har skrevet OR mellom søkeordene eller brukt frasetegn (""). Søkemotoren håndterer AND/OR, parenteser og høyretrunkering (*). Alternative stavemåter og flertallsformer søkes automatisk. Søk både populasjon og intervensjon kun hvis du får for mange treff med det mest spesifikke av dem alene.
Avgrens treffene til "Systematic Reviews" og "Health Technology Assessments" under "Types of information" i venstremenyen.

PubMed

PubMed inneholder referanser innen medisin, sykepleie og andre helsefag. PubMed er gratisversjonen av MEDLINE.

Søketips: Skriv inn selvvalgte søkeord i søkefeltet på forsiden. Trunkeringstegn i PubMed er stjerne (*). Skriver du inn flere ord, vil disse automatisk bli kombinert med AND (med mindre du har skrevet OR mellom søkeordene eller brukt frasetegn ("")). PubMed søker vidt etter de valgte ordene og "mapper" (kobler) automatisk til relevante emneord så lenge du ikke trunkerer eller bruker frasetegn. Under "Search details" til høyre for den fullstendige listen med søkeresultater (velg "See all" fra Clinical Queries-siden for å se hele listen) kan du finne detaljer om hva databasen har søkt etter og eventuelt redigere søkestrengen.

Søk via Clincal Queries gjør det enkelt å avgrense resultatene til systematiske oversikter eller kliniske effektstudier. Foretrekker du standard søkegrensesnitt er det mulig å bruke innebygde filtere for "Article types" til venstre (for flere alternativer, velg "Customize") eller et filter fra The InterTASC Information Specialists' Sub-Group Search Filter Resource.

For mer informasjon om hvordan du søker i PubMed: se søkeveiledning fra UBO Medisinsk bibliotek.

3. Utarbeidelse av søkestrategier

TRINN1

Ved utarbeidelse av en mini-metodevurdering vil det som regel være nok å søke etter pasientgruppen og intervensjonen, eventuelt bare intervensjonen.

Tenk på hvilke søketermer som beskriver:

 1. den aktuelle pasientgruppen eller problemet (diagnosen) pasientene har
 2. metoden man er interessert i

Om mulig, prøv å finne både tekstord og emneord som beskriver disse kategoriene (pasientgruppen og intervensjonen).

 • Tekstord er ord i tittel og sammendrag, eller hele teksten i en artikkel (fulltekst). Synonymer, ulike stavemåter og entalls-/flertallsendelser vil øke fullstendigheten i søket. Dette er den viktigste typen søkeord å bruke for å finne litteratur om en ny metode.
 • Emneord er standardiserte termer som beskriver innholdet i dokumentet. Vær oppmerksom på at ulike databaser bruker ulike vokabular/tesaurus. Fordelen med standardiserte emneord er at man slipper å tenke på synonymer, ulike staveformer og entalls-/flertallsendelser når man søker. I en mini-metodevurdering er bruk av emneord (i tillegg til tekstord) som regel kun aktuelt for søk etter pasientgruppen/indikasjonen. Når det gjelder en helt ny metode, finnes det sjelden emneord som er relevant for søket etter intervensjonen. Bruk av emneord kan imidlertid vurderes når man leter etter litteratur om en eldre metode som man ønsker å ta i bruk for en ny indikasjon, eller om en ny metode som allerede har vært en stund i bruk i andre land.ed utarbeidelse av en mini-metodevurdering vil det som regel være nok å søke etter pasientgruppen og intervensjonen, eventuelt bare intervensjonen. Spesielt i kildene på de øverste nivåene i pyramiden er søk etter pasientgruppen eller intervensjonen ofte tilstrekkelig.

søk

TRINN 2

Når man har funnet relevante søketermer, er det viktig å kombinere disse på riktig måte med boolske operatorer (AND, OR).

and AND Avgrenser søket fordi begge søkeordene må være med i referansen

or OR Utvider søket ved å gi treff på referanser som inneholder enten det ene, det andre eller begge søkeordene

Dette er hovedprinsippet for hvordan man kombinerer søketermer:

 1. Pasientord 1 OR Pasientord 2 OR Pasientord 3
 2. Intervensjonsord 1 OR Intervensjonsord 2 OR Intervensjonsord 3
 3. 1 AND 2

Eksempel på et søk

Eksempel på et søk i Ovid MEDLINE for spørsmålet ”Tonsillektomi (fjerning av mandlene) ved hjelp av ultralyd”: søkeeksempel

TRINN 3

Utfør søkene og vurder søkeresultatene.

Hvis søket resulterer i svært mange treff:

 1. Se på søketermene og vurder om noen av dem er for generelle eller mindre relevante
 2. Vurder om det er mulig å innsnevre søket ved å gjøre det mer presist
 3. Avgrens søket med publikasjonsåret
 4. Avgrens søket med et metodefilter som begrenser treff til en type studiedesign (for eksempel til randomiserte kontrollerte studier)

Hvis søket resulterer i ingen eller veldig få treff:

 1. Se om noen av søketermene inneholder skrivefeil
 2. Se om tekstordene er trunkert på en hensiktsmessig måte
 3. Finnes det flere søketermer (for eksempel flere synonymer) som kan tas med i søket?
 4. Vurder å søke kun etter intervensjonen, dersom det er søkt etter både pasientgruppen og intervensjonen (dette utvider søket)
 5. Vurder å utføre søk i flere kilder

4. Loggføring og rapportering av søk

Valg av kilder, fullstendige søkestrategier, søkedato og antall treff i de ulike kildene skal oppgis i skjemaet for mini-metodevurdering.

Det kan være hensiktsmessig å loggføre valgene man gjør underveis i søkeprosessen for å dokumentere valg av kilder og søkeord. Dette kan være nyttig dokumentasjon å ha om man skulle få spørsmål angående søkestrategien på et senere tidspunkt.

Referansehåndteringsverktøy (for eksempel EndNote) kan med fordel brukes for å holde oversikt over referansene, og for å slette dubletter.

Ved spørsmål 11, 14 og 15 skal relevante referanser listes opp, med lenker. Ved spørsmål 12 og 13 leveres søkeresultatene til forslagsstilleren i avtalt format (f.eks. Endnote eller Word-fil).

Videre lesing om systematiske søk

Kirkehei I, Ormstad SS. Searching for literature. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2): 141-145.