Helsebibliotekets redaksjonsutvalg

Helsebiblioteket har et redaksjonsutvalg som gir råd i faglige spørsmål.

Medlemmene i redaksjonsutvalget er personlig oppnevnte representanter. Utvalgets sammensetning skal gjenspeile bredden i brukergruppen, både hva gjelder fagfelt, kjønn, geografi og alder.

Medlemmer (per 2. februar 2016)

 • Elin Opheim, Høgskolen i Hedmark
 • Hege Selnes Haugdahl, Intensivsykepleier, PhD-student, Helse Nord-Trøndelag HF
 • Karen Johanne Buset, NTNU Universitetsbiblioteket, Bibliotek for medisin og helse
 • Birgitte Graverholt, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen
 • Solfrid Lund, Stiftelsen Betania, Alta
 • Vakant
 • Vakant
 • Vakant
 • Vakant
 • Vakant

Mandat

Godkjent av Helsebibliotekets råd 18. november 2013:

Helsebiblioteket skal ha et redaksjonsutvalg som gir redaktøren og den øvrige redaksjonen råd i faglige spørsmål. Redaksjonsutvalget oppnevnes av Helsebibliotekets råd etter forslag fra redaktøren.
 
Redaksjonsutvalget skal bestå av 10-12 personer som representerer Helsebibliotekets brukere og aktuelle forsknings-, informasjons- og bibliotekfaglige miljøer. Medlemmene blir oppnevnt for to år med mulighet for gjenoppnevning inntil to ganger med mål om å sikre både kontinuitet og fornying.
 
Redaksjonsutvalget møtes fire ganger per år. Både utvalget og Helsebibliotekets redaksjon kan foreslå punkter til agendaen. Agenda og sakspapirer sendes ut i god tid før hvert møte. Utvalget oppnevner selv sin leder og vedkommende leder møtene. Det føres referat fra hvert møte.
 
Redaksjonsutvalget uttaler seg om:

 • Hovedlinjene i Helsebibliotekets faglige virksomhet
 • Helsebibliotekets strategiske og årlige planer
 • Helsebibliotekets faglige arbeid og relevante prosjekter
 • Strategi og kanaler for spredning av kunnskapen som inngår i Helsebiblioteket
(/om-oss/helsebibliotekets-redaksjonsutvalg)