Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - Versjon 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2030
 • ISBN - 978-82-8081-271-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 16.04.2013
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.10.2008
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) -
 • Redaktør - Illustrasjon: Kjell Aukrust. Forfattere: se kapittel 23
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Forord

Bakterienes motstandsdyktighet mot antibiotika er et alvorlig og økende problem. Primærhelsetjenesten inkludert tannhelsetjenesten kan påvirke denne utviklingen gjennom fornuftig bruk av antibiotika.

Formålet med disse nasjonale faglige retningslinjene er å gi råd om god antibiotikabehandling av infeksjoner, samt holde totalforbruket av antibiotika i Norge nede. Videre ønsker vi en høyest mulig andel bruk av smalspektrede antibiotika. Dette vil bidra til å opprettholde den relativt gunstige situasjonen i Norge med hensyn til antibiotikaresistens.

Målgrupper for retningslinjene er allmennpraktiserende leger og andre leger som arbeider i primærhelsetjenesten samt tannleger . Retningslinjene tar i tillegg til kunnskapsbaserte råd om konkret valg av antibiotika ved ulike infeksjoner også sikte på å være et hjelpemiddel for riktig diagnostikk og behandling av de viktigste infeksjonssykdommene i primærhelsetjenesten.

Vi vedlegger her kapitlet om tannbehandling til utsendelse til alle landets tannleger Vi ser fram til at norske tannleger tar i bruk de reviderte retningslinjene og håper de kan være til støtte i det daglige arbeidet.

Nasjonale faglige retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende, men bør være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom løsninger som i vesentlig grad avviker fra anbefalingene, velges, må det kunne gis en dokumentert faglig begrunnelse for valget.

Retningslinjene er utarbeidet av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Arbeidet har vært ledet av Morten Lindbæk, leder av ASP og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

Vi vil takke deltakerne i arbeidsgruppen for retningslinjene for tannleger og i redaksjonen for en betydelig innsats i arbeidet med revisjonen av retningslinjene.

Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog
Helsedirektør

Om arbeidet med retningslinjene

Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) var ansvarlige for den første utgaven av retningslinjene som ble utgitt i 2008. Disse har hatt som formål at norske primærleger skal opprettholde et lavt forbruk av antibiotika og en lav andel bredspektret antibiotika. På denne måten bidrar vi til at Norge fortsatt har et begrenset problem med antibiotikaresistens. Vi er glade for å fastslå at retningslinjene har blitt kjent og tatt i bruk av de fleste legene som arbeider i primærhelsetjenesten, både i fastlegepraksis, på legevakt, på sykehjem og på helsestasjoner.  I tillegg har alle medisinstudenter i Norge fått utlevert og blitt undervist i retningslinjene. Mange nye leger utdannet i utlandet har også blitt undervist i retningslinjene.

Innholdet i retningslinjene har fulgt de samme prinsippene som i 2008. Alle kapitler er evidensbasert når det gjelder valg av antibiotikum. Vi har inkludert et nytt kapittel om tannbehandling og et eget nytt kapittel om antibiotikabehandling hos barn.

Det har vært fornuftig å utgi retningslinjene i ulike formater. Kortversjonen har vært mye i bruk på legekontoret.  Den elektroniske versjonen har vært tilgjengelig på internett via Helsebiblioteket og i Norske Elektronisk Legehåndbok (NEL). Denne reviderte versjonen vil bli utgitt i samme typer format. Kortversjonen blir også utgitt på engelsk. Denne nye versjonen utgis også i et elektronisk format tilpasset smart-telefoner, en såkalt app.

Vi vil takke deltakerne i arbeidsgruppen og i redaksjonen for en betydelig innsats i arbeidet med revisjonen av retningslinjene. De aller fleste som var med i 2008 har blitt med videre og bidratt til kontinuitet i arbeidet, og vi håper at arbeidsgruppene fortsatt vil delta framover. Det er hyggelig å kunne fastslå at arbeidet med retningslinjene har bidratt til at flere forskningsprosjekter knyttet til infeksjonsbehandling utenfor sykehus har kommet i gang. Vi ser fram til at leger i primærhelsetjenesten tar i bruk de reviderte retningslinjene og håper de kan være til støtte i hverdagen for fastleger, sykehjemsleger, legevaktsleger, tannleger og andre leger i primærhelsetjenesten.

 

Signatur Morten Lindbæk

Morten Lindbæk
Leder for Antibiotikasentret for primærmedisin

ASP sidelengs (logoNorsk_RGB