Forside  

15 Palliativ behandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2644
 • ISBN - 978-82-8081-505-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.08.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Se også "Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen".

15.1 Innledning

For lenke til til «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen» trykk Ctrl og samtidig klikk her.

I dette kapittelet omtales prinsippene for palliativ behandling. 25–30 % av pasientene med kolorektalcancer har inkurabel sykdom på diagnosetidspunktet eller er ikke kandidater for kurativ behandling av andre grunner. 30–40 % av alle pasienter som er kurativt behandlet, får senere residiv og/eller metastaser. Flertallet av disse er ikke kurable. Målet med behandling av denne pasientgruppen er å oppnå forlenget levetid samt best mulig symptomlindring og livskvalitet.

15.2 Palliativ behandling – definisjon

WHO definerer palliativ behandling som lindring av symptomer for å oppnå best mulig livskvalitet og eventuelt livsforlengelse for pasienter med inkurabel sykdom (496). Palliativ behandling retter seg mot den enkelte pasientens individuelle behandlingsmål som for eksempel livskvalitet, mens ikke-kurativ behandling bare sier noe om en behandlingseffekt på tumorsykdommen målt ved for eksempel overlevelse, komplikasjoner mm. (497). Palliativ behandling kan være tumorrettet eller symptomrettet. Sentralt i valg av behandling er vurdering av hvor langt pasienten har kommet i sykdomsprosessen (Figur 1). Tumorrettet behandling gis ofte i tidlig fase, mens symptomlindring er viktigere senere i forløpet. Dette er spesielt viktig ved vurdering av invasive prosedyrer sent i sykdomsforløpet når forventet levetid er meget kort. Det er viktig å vurdere om og når det palliative teamet skal involveres, både for optimal symptomlindring og for å etablere et nettverk i primærhelsetjenesten (individuell plan).

Figur 1: Sykdomsforløp og behandlingsalternativer hos pasienter med uhelbredelig kreft

kap 15.2 Sykdomsforløp og behandlingsalternativer hos pasienter med uhelbredelig kreft 

ECOG status

Pasientens funksjonsstatus bør beskrives i henhold til ECOG funksjonsstatus:

ECOG 0 – ingen funksjonsbegrensninger

ECOG 1 – kan utføre lettere oppgaver/aktiviteter selv

ECOG 2 – oppegående >50 % av våken tid på døgnet

ECOG 3 – sengeliggende/i stol >50 % av våken tid på døgnet

ECOG 4 – sengeliggende, avhengig av hjelp