Forside  Vedlegg  

Vedlegg

Cytostatikakurer

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2429
 • ISBN - 978-82-8081-429-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.03.2016
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2003
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Holte, Kolstad, Østenstad et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Det er utarbeidet et Nasjonalt Cytostatikaregister som inbefatter kurdefinisjoner, arbeidsskjema og prisantydninger («Felleskatalogpris» + apotekomkostninger ved opptrekk). Registeret er lagt ut på nettet. Opplysninger om kurene fås også ved henvendelse til Universitetsykehus. 

Generelt: Før hver kur måles alltid hemoglobin, leukocytter med differensialtelling og trombocytter i blod. Ved kurativt behandlingsmål angis som retningsgivende krav for å gi ny kur med 100 % dosering til riktig tid: Trombocytter ≥ 75 x 109/L og neutrofile granulocytter ≥ 1,0–1,5 x 109/L. ABVD kjemoterapi er ofte forbundet med lavere verdier av nøytrofile granulocytter, og ny kur kan oftest gis ved verdier over 0,5 x 109/L. Ved verdier lavere enn dette kontaktes for øvrig alltid behandlingsansvarlig sykehus for råd om doser og tidspunkt for kur. Dosereduksjon må forsøkes unngått, fordi det ofte influerer negativt på behandlingsresultat. Bruk av G-CSF for å unngå neutropen feber og opprettholde fulle doser kan bli aktuelt (se kapittel 14). Ved bleomycinholdig kjemoterapi (eks. ABVD) er det imidlertid klare holdepunkter for at G-CSF øker insidensen av bleomycinindusert pneumonitt, og forsiktighet med bruk av G-CSF må utvises.

Husk for øvrig at doxorubicin utskilles hovedsakelig i gallen og at dosen må reduseres ved forhøyet bilirubin. Totaldosen av doxorubicin må ikke overstige 550 mg/m2 pga kardiotoksisitet. Totaldosen av bleomycin må ikke overstige 360 000 IE grunnet fare for lungetoksistet, helst ikke over 300 000 IE der strålebehandling mot mediastinum planlegges.

Etoposid kan erstattes av etoposidfosfat (Etopofos®) med samme dosering.


Behandlingsregimer ved Hodgkin lymfom

ABVD-kur

Doxorubicin

25 mg/m2 i.v.

dag 1 og 15

Bleomycin

10 000 IE/m2 i.v.

dag 1 og 15

Vinblastin

6 mg/m2 i.v.

dag 1 og 15

Dacarbazin

375 mg/m2 i.v.

dag 1 og 15

Ny kur starter hver 4. uke

 

 

 

BEACOPP-kur standard

Cyklofosfamid*

650 mg/m2 i.v.

dag 1

Doxorubicin

25 mg/m2 i.v.

dag 1

Etoposid

100 mg/m2 i.v.

dag 1-3

Procarbazin

100 mg/m2 per os

dag 1-7

Prednison

40 mg/m2 per os

dag 1-7

Vinkristin

1,4 mg/m2 i.v. (maks. 2 mg)

dag 8

Bleomycin

10 000 IE/m2 i.v.

dag 8

*Mesna (Uromitexan)

20% av cyklofosfamiddosen ved start  cyklofosfamid, etter 0, 4 og 8 timer

 

Ny kur hver 3. uke

 

Doseeskalert BEACOPP

Cyklofosfamid*

1250 mg/m2 i.v.

dag 1

Doxorubicin

35 mg/m2 i.v.

dag 1

Etoposid

200 mg/m2 i.v.

dag 1-3

Procarbazin

100 mg/m2 per os

dag 1-7

Prednison

40 mg/m2 per os

dag 1-7

Vinkristin

1,4 mg/m2 i.v. (maks. 2 mg)

dag 8

Bleomycin

10 000 IE/m2 i.v.

dag 8

G-CSF
eller
Pegylert G-CSF

Ca 5 µg/kg sc

6 mg sc

fra dag 8

dag 8

*Mesna (Uromitexan)

20% av cyklofosfamiddosen ved start og etter 4 og 8 timer

 

Ny kur hver 3. uke. PCP profylakse co-trimoxazol 2 tabl x 2 hver lør og søn

 

 

 

LVPP-kur

Klorambucil

6 mg/m2 per os (maks. 10 mg)

dag 1-14

Vinblastin

6 mg/m2 i.v.

dag 1 og 8

Procarbazin

100 mg/m2 per os

dag 1-14

Prednison

15 mg x 3 per os (Prednison trappes ned over 3 dg.)

dag 1-14

Ny kur hver 4. uke

 

 

 

CEKP-kur

Lomustin (CCNU)

80 mg/m2 per os

dag 1

Etoposid

100 mg/m2 per os

dag 1-5

Klorambucil

6 mg/m2 per os

dag 1-5

Prednisolon

40 mg/ m2 per os

dag 1-5

Ny kur hver 4. uke

 

 

 

BOP-kur

Bleomycin

10 000 IE, i.v.

1 gang ukentlig

Vinkristin

2 mg i.v.

dag 1 og 8

Prednison

15 mg x 3 per os

dag 1-14

Ny kur hver 4. uke

 

 

 

OPPA-kur (GPOH-HD 95)

Doxorubicin

40 mg/m2 i.v. som 2 timers infusjon

dag 1 og 15

Vinkristin

1,5 mg/m2 i.v. max enkeltdose 2mg

dag 1, 8 og 15

Procarbazin

100 mg/m2 per os 2-3 doser pr dag

dag 1-15

Prednison

60 mg/m2 p.o. fordelt på 3 doser pr dag

dag 1-15

Ny kur hver 4. uke

 

 

 

OEPA-kur (GPOH-HD 95 og EuroNet-PHL-C1)

Doxorubicin

40 mg/m2 i.v. som 4 timers infusjon

dag 1 og 15

Vinkristin

1,5 mg/m2 i.v. max enkeltdose 2mg

dag 1, 8 og 15

Etoposid

 

125 mg/m2 i.v. som 2 t infusjon GPO-HD 95

EuroNet

dag 3-6

dag 1-5

Prednison

60 mg/m2 p.o. fordelt på 3 doser pr dag

dag 1-15

Ny kur hver 4. uke

 

 

 

COPP-kur (GPOH-HD 95 og EutoNet-PHL-C1)

Cyklofosfamid

500 mg/m2 i.v. som 30-60 min infusjon

dag 1 og 8

Vinkristin

1,5 mg/m2 i.v. max enkeltdose 2mg

dag 1 og 8

Procarbazin

100 mg/m2 p.o. fordelt på  2-3 doser pr dag

dag 1-15

Prednison

40 mg/m2 p.o. fordelt på 3 doser pr dag

dag 1-15

 

Mesna 200 mg/m2 0, 4 og 8 timer etter cyklofosfamidinfusjonen.

Ny kur hver 4. uke

 

 

 

 

 

 

COP-DAC-kur (GPOH-HD 95 og EuroNet-PHL-C1)

Cyklofosfamid

500 mg/m2 i.v. som 30-60 min infusjon

dag 1, 8

Vinkristin

1,5 mg/m2 i.v. max dose 2 mg

dag 1, 8

Dakarbazin

250 mg/m2 i.v. over 30 min

dag 1-3

Prednisolon

40 mg/m2 p.o. fordelt på 3 doser pr dag

dag 1-15

Mesna 200 mg/m2 0, 4 og 8 timer etter cyklofosfamidinfusjonen

Ny kur hver 4. uke

 

 

 

 

 

Behandlingsregimer ved non-Hodgkin lymfom

Rituximab i kombinasjon med kjemoterapi
Det foreligger dokumentert bedret effekt av å kombinere rituximab med CHOP-basert kjemoterapi ved både indolente og aggressive B-celle lymfomer. Som ledd i CHOP-kur skal først Prednisolon (100 mg) gis per os. Deretter administreres rituximab iv (375 mg/m2), og så selve CHOP-kuren, alt på samme dag. Ved kombinasjon med andre kurer foreligger ingen fastlagte regimer, men preparatet kan gjerne gis på første dag av kur, før kjemoterapi.

CHOP-21 kur (evt + rituximab)

Cyklofosfamid

750 mg/m2 i.v.

dag 1

Doxorubicin

50 mg/m2 i.v.

dag 1

Vinkristin

1,4 mg/m2, max 2 mg i.v.

dag 1

Prednison

50 mg x 2 per os

dag 1-5

(Rituximab

375 mg/m2 iv

dag 1)

Ny kur hver 3. uke

 

 

 

CHOP-14 kur (evt + rituximab)

Cyklofosfamid

750 mg/m2 i.v.

dag 1

Doxorubicin

50 mg/m2 i.v.

dag 1

Vinkristin

1,4 mg/m2, max 2 mg i.v.

dag 1

Prednison

50 mg x 2 per os

dag 1-5

(Rituximab

375 mg/m2 iv

dag 1)

G-CSF

300 µg < 75 kg s.c.

dag 4-10


eller
Pegylert-G-CSF

480 µg ≥75 kg s.c.

6 mg s.c.

dag 4-10

dag 4

Ny kur hver 2. uke. Det foreslås å foreta blodtellinger med diff.-telling av leukocytter dag 10. Ved nøytrofile over 5 x 109/l seponeres G-CSF, for øvrig fortsettes til dag 12
PCP profylakse vurderes, især for pasienter som står på fast steroidmedikasjon, evt co-trimoxazol 2 tabl x 2 hver lør og søn.

 

 

 

CHOEP-21 kur (evt + rituximab)

Cyklofosfamid

750 mg/m2 i.v.

dag 1

Doxorubicin

50 mg/m2 i.v.

dag 1

Vinkristin

1,4 mg/m2, max 2 mg i.v.

dag 1

Etoposid

100 mg/m2 i.v.

dag 1-3

Prednison

50 mg x 2 per os

dag 1-5

Ny kur hver 3. uke

 

 

 

CHOEP-14 kur (evt + rituximab)

Cyklofosfamid

750 mg/m2 i.v.

dag 1

Doxorubicin

50 mg/m2 i.v.

dag 1

Vinkristin

1,4 mg/m2, max 2 mg i.v.

dag 1

Etoposid

100 mg/m2 i.v.

dag 1-3

Prednison

50 mg x 2 per os

dag 1-5

(Rituximab

375 mg/m2 iv

dag 1)

G-CSF

eller
Pegylert G-CSF

300 µg < 75 kg s.c.
480 µg ≥ 75 kg s.c.

6 mg s.c.

dag 4-10


dag 4

Ny kur hver 2. uke. Det foreslås å foreta blodtellinger med diff.-telling av leukocytter dag 10. Ved nøytrofile over 5 x 109/l seponeres G-CSF, for øvrig fortsettes til dag 12.
PCP profylakse anbefales, co-trimoxazol 2 tabl x 2 hver lør og søn

 

 

 

COP-kur (evt + rituximab)

Cyklofosfamid

750 mg/m2 i.v.

dag 1

Vinkristin

1,4 mg/m2, max 2 mg i.v.

dag 1

Prednison

50 mg x 2 daglig per os

dag 1-5

(Rituximab

375 mg/m2 iv

dag 1)

Ny kur hver 3. uke

 

 

 

ENAP-kur

Mitoxantrone

10 mg/m2 i.v.

dag 1

Cytarabin

100 mg/m2 i.v., x 2

dag 1 (12 t. intervall)

Etoposid

100 mg/m2 i.v.
200 mg/m2 per os

dag 1
dag 2 og dag 3

 

Prednison

50 mg x 2 daglig per os

dag 1-5

Kur gjentas hver 3.-4. uke

 

 

 

VIM-kur

 

 

 

Ifosfamid

1200 mg/m2 i.v.

dag 1-5

Metotreksat

30 mg/m2 i.v.

dag 1 og 5

Etoposid1

90 mg/m2 i.v.

dag 1, 3, 5

Mesna (Uromitexan)

10 mg/kg blandes i ifosfamidposen. Deretter gis 20 mg/kg over 8 timer i.v.

dag 1-5

 

1. Vurder dosereduksjon av ifosfamid ved lav s-albumin

Ny kur hver 4. uke

 

 

 

IKE-kur

Ifosfamid*

5000 mg/m2 i.v.

dag 2, 24 timers infusjon

Karboplatin**

5 x (GFR + 25) mg i.v.

dag 2, 1 times infusjon

Etoposid

100 mg/m2 i.v.

dag 1-3, 1 times infusjon

G-CSF

eller
Pegylert -CSF

300 µg < 75 kg s.c.
480 µg P75 kg s.c.

6 mg s.c.

dag 4-10


dag 4

*5000 mg/m2 uromitexan i samme infusjonspose i.v. + 5000 mg/m2 uromitexan p.o. 4 og 8 timer etter avsluttet infusjon dag 3.
**Maksimum 800 mg.

Kur gjentas hver 14. dag ved trombocytter over 50 x 109/l og neutrofile granulocytter > 1,0 x 109/l. PCP profylakse med co-trimoxazol anbefales, 2 t x 2 lør + søn

   
EPOCH-R. dosejustert  

Rituximab

375 mg/m2 iv

Dag 1

Etter skjema

Etoposid
Doksorubicin
Vinkristin

50 mg/m2 iv/døgn
10 mg/m2 iv/døgn
0.4 mg/m2 iv/døgn

Dag 1-4
Dag 1-4
Dag 1-4

Kontinuerlig infusjon i samme pose

Cyklofosfamid

750 mg/m2 iv

Dag 5

30 min infusjon

Prednisolon

50 mg x 2 po

Dag 1-5

 

Neupogen ® sc

Neulasta ® sc

5 mikrogram/kg

6 mg

Dag 6 til nøytrofile > 5 x 109/L etter nadir
Dag 6

 

Dosejustering basert på blodtellinger x 2 per uke: Hvis nadir nøytrofile > 0.5; øk etoposid, doksorubicin og cyklofosfamid med 20%, hvis nadir nøytrofile < 0.5 ved 1 eller 2 tellinger; samme dose, hvis nadir nøytrofile < 0.5 ved tre anledninger eller hvis platetallet < 25 ved 1 telling: 20% reduksjon. 

 
   
Bendamustin-R  

Bendamustin
Rituximab

90   mg/m2
375 mg/m2

dag 1-2
dag 1

   
Fludarabin-kur (evt + rituximab).  

 Fludarabin
(Rituximab

Ny kur hver 4. uke

25 mg/m2  i.v.
375 mg/m2

dag 1-5
dag 1)


PCP profylakse anbefales der behandlingen kombineres med steroider, f.eks co-trimoxazol 2 tabl x 2 hver lør og søn

   
FC-kur (evt + rituximab)  

Fludarabin
Cyklofosfamid
(rituximab                         

Ny kur hver 3. – 4. uke

25 mg/m2  i.v.
250 mg/m2
375 mg/m2

dag 1-3
dag 1-3
dag 1)


PCP profylakse anbefales med co-trimoxazol, evt 2 tabl x 2 lør og søn
   
Leukeran-kur  

Leukeran

Ny kur hver 4. uke

15 mg/m2

dag 1-5

   
Rituximab monoterapi  
Rituximab

375 mg/m2  i.v.

dag 1, 8, 15, 21

     

Obs infusjonrelaterte bivirkninger mest uttalt ved første kur, forbehandling med antihistamin og paracetamol samt nøye observasjon. F.o.m. infusjon nr 2 kan behandlingen gjennomføres på 90 minutter for de fleste.

GMALL-B-ALL/NHL 2002basert kjemoterapi ved aggressive NHL hos pasienter under 20 år og ved Burkitt lymfom. Henvendelse til Universitetsykehus anbefales