Alle anbefalinger

Anbefalinger i kapittel Diagnose og utredning

  3.2 Utredning Grad
  • Ved mistanke om ventrikkelcancer skal pasienten gis time til gastroskopi innen to uker.
  D
  • Alle pasienter med ventrikkelcancer skal undersøkes med CT thorax og øvre abdomen.
  • Ved påvist ventrikkelcancer som vurderes for kirurgi skal pasienten utredes bildediagnostisk med tanke på stadieinndeling med CT ventrikkel, alternativt EUS.
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Behandling av lokalisert sykdom og kurativ behandling

  4 Behandling av lokalise rt sykdom / Kurativ behandling Grad
  • Pasienter med ventrikkelcancer bør evalueres og behandling planlegges av tverrfaglig team med radiolog, kirurg, onkolog, gastroenterolog og helst også patolog.
  D
  4.1 Tidligcancer
  • Pasienter med tidligcancer bør vurderes for endoskopisk behandling.
  • Endoskopisk behandling av tidligcancer bør sentraliseres til få sykehus.
  4.2.1 Reseksjonstype Grad
  • Splenektomi vurderes ved proksimal tumor og lokalisasjon mot ventrikkelens majorside. 
  B
  • Ved cancer i corpus og antrum kan det ved intestinal type utføres distal reseksjon.
  A
  • Ved diffus type må det enten utføres total gastrektomi eller ventrikkelreseksjon, forutsatt fri reseksjonskant ved frysesnitt.
  A
  • Ved cancer i distale del utføres distal reseksjon uten splenektomi.
  A
  • Ved total gastrectomi skal det alltid utføres frysesnitt av reseksjonsranden.
  D
  4.2.1 Reseksjonstype Grad
  • Type I behandles med transthorakal eller transhiatal øsofagectomi/øsofagusreseksjon med anastomose på hals eller høyt i thorax.
  D
  • Type II behandles som type I, alternativt med total gastrectomi og distal øsofagusreseksjon
  • Type III behandles med total gastrectomi
  • Type III behandles med total gastrectomi 
  D
  4.2.2 Lymfeknutedisseksjon
  • Ved kurativ kirurgi utføres modifisert D2 lymfeknutedisseksjon
  4.3 Onkologisk behandling01 Grad Nivå
  • For pasienter med operabel ventrikkelcancer i stadium Ib (T1N1) – III, som er under 75 år og i god allmenntilstand, WHO/ECOG 0-1, anbefales neoadjuvant og adjuvant cytostatikabehandling med ECX- eller EOX- regimet.
  B 1b
  4.3 Onkologisk behandling02
  • Effekten av kun adjuvant cytostatikabehandling etter R0 operasjon er i dag ikke tilstrekkelig dokumentert til å innføres som rutinebehandling (45).
  4.3 Onkologisk behandling03
  • Postoperativ kombinert stråle og cytostatikabehandling kan vurderes ved ufrie reseksjonsrender. Postoperativ kombinert stråle- og cytostatikabehandling anbefales ikke som rutinebehandling.
  4.3 Onkologisk behandling04 Grad
  • Ved primær ikke-resektabel tumor anbefales tre cytostatikakurer før ny evaluering for kirurgi.
  • For pasienter under 75 år, i god almenntilstand og WHO 0-1 anbefales ECX regimet eller EOX regimet.
  B
  • For pasienter over 75 år eller yngre pasienter med redusert almenntilstand anbefales FLOX-regimet.
  D
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Oppfølging og kontroll etter avsl uttet kurativ behandling

Anbefalinger i kapittel Behandling av metastaserende sykdom, og livsforlengende og palliativ behandling

  6.3 Medikamentell behandling Grad
  Ved obstruksjon må reseksjon, gastrojejunostomi eller stent vurderes. Gastrektomi kan vurderes i utvalgte tilfeller hos unge personer med forventet levetid over fire - fem måneder. Ved fjernmetastaser uten stenosesymptomer er reseksjon ikke indisert. C
  Ved lokale symptomer fra primærtumor bør strålebehandling vurderes. Pasienter i god almenntilstand og WHO 0-2 bør vurderes for cytostatikabehandling.
  6.3 Førstelinjes behandling Grad
  • For yngre pasienter i god almenntilstand, WHO 0-1, bør EOX- eller ECX regimet vurderes.
  B
  • For eldre pasienter (>70-75 år) eller pasienter i redusert allmenntilstand foreslås
   FLOX-regimet
  D
  • Ved HER2-positiv ventrikkelkreft med spredning kan trastuzumab (Herceptin) benyttes i førstelinje behandling, basert på dokumentasjon av nytteeffekt og beslutning i de regionale helseforetakenes beslutningsforum for nye metoder.
  • Eventuell anbefaling om bruk av catumaksomab ved ascites vil bli gitt når kostnad- nytte vurdering av medikamentet er utført.
  6.3 Andrelinjes behandling
  • Pasienter som er i funksjonsklasse WHO 0-2 kan vurderes for andrelinjes behandling med FLIRI eller irinotecan monoterapi. For pasienter med redusert toleranse for irinotecan anbefales docetaxel. Behandlingen gis etter samme retningslinjer som førstelinjes behandling.
  6.3 Tredjelinjes behandling
  • Hvis tredjelinjes behandling skal gis, bør dette gjøres innenfor en protokoll. Rutinemessig behandling utenfor protokoll anbefales ikke.
  [Toppen]