Forside  Implementering av anbefalingene  

Implementering av anbefalingene

Generelle forhold

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Dette handlingsprogrammet er i oppbygging og innhold noe forskjellig fra de andre handlingsprogrammene for kreftbehandling. Handlingsprogrammet i palliasjon består av tre hovedkapitler og tre vedlegg. Organisering og Kompetanse må anses som grunnlagsdokumenter for videre utvikling av det palliative tilbudet i Norge, både relatert til utbygging og organisering (Organisering), og kompetanse (Kompetanse). I Aktuelle nettadresser presenteres aktuelle nettadresser. 

Palliasjon utøves på alle nivåer av helsevesenet og i stor grad utenfor spesialiserte, palliative enheter. Mange andre pasientgrupper enn kreftpasienter har behov for god palliativ behandling. Symptomer og tilstander, er den mest kreftspesifikke delen av handlingsprogrammet, men også denne er relevant for behandling av pasienter med andre diagnoser. De to andre hovedkapitlene (Innledning og Kjennetegn og utfordringer ved palliasjon) er relevante for alt helsepersonell som møter og behandler pasienter med en dødelig sykdom og kort forventet levetid.Kjennetegn og utfordringer ved palliasjon og Symptomer og tilstander gir konkret veiledning for utøvere av palliasjon på alle nivåer i helsevesenet.

Tidsrammer eller kostnadsoverslag for implementering av dette handlingsprogrammet var ikke en del av mandatet for arbeidsgruppen, og blir heller ikke fremsatt. Dog kan en rekke av forslagene, spesielt i Kjennetegn og utfordringer ved palliasjon og Symptomer og tilstander, implementeres raskt og uten forventede kostnadsøkninger, forutsatt at implementeringen organiseres hensiktsmessig.