Forside  Sammendrag  

Sammendrag

Sammendrag

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Hvem omfattes av handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet tar for seg behandling, pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig kreftsykdom og begrenset levetid. I noen anbefalinger er den palliative pasientpopulasjonen avgrenset til å omfatte pasienter med antatt forventet levetid mindre enn 9-12 måneder. I realiteten er den palliative fasen en prosess som starter når det erkjennes at sykdommen er uhelbredelig, og som avsluttes når pasienten dør. Palliasjon inkluderer også sorgarbeid og oppfølging av etterlatte.

Mye av den foreliggende kunnskap og dokumentasjon om palliasjon er knyttet til kreftpasienter. De generelle forhold som er omtalt i handlingsprogrammet, vil imidlertid også ha gyldighet for palliative pasienter med andre diagnoser. Palliasjon foregår innenfor de fleste fagområder og på alle nivåer i helsevesenet.

Kapittel 1. Innledning

I dette kapittelet beskrives grunntrekkene ved palliasjon, så som pasientpopulasjonen, behandlerkultur og de grunnleggende elementene i utredning og behandling.

Alle pasienter med alvorlig, langtkommet sykdom har rett til nødvendig helsehjelp, og faller derfor inn under prioriteringsforskriften.

Kapittel 2. Kjennetegn og utfordringer ved palliasjon

Kapittelet beskriver innholdet i palliativt arbeid og forhold ved den palliative populasjonen som krever spesiell kompetanse. Innholdet er basert på etablert faglig praksis både nasjonalt og internasjonalt, og for de tema der evidensgradering er funnet mulig og relevant, er dette gjennomført.

Kapittel 3. Forløpstider

I løpet av 2015 vil 28 pakkeforløp for kreft implementeres, inkludert spesifikke forløpstider for de ulike kreftdiagnosene. Disse forløpstidene vil da erstatte gjeldende forløpstider på 5, 10 og 20 virkedager.

Kapittel 4. Symptomer og tilstander

Kapittelet består av kliniske retningslinjer for utredning og behandling av en del sentrale symptomer og tilstander innenfor palliasjon. I all hovedsak gjelder retningslinjene pasienter med kreftsykdom. Generelt er evidensgrunnlaget ved palliativ behandling mangelfullt og ofte erfaringsbasert.

Kapittel 5. Implementering av anbefalingene

Kapittelet presenterer forslag til hvordan handlingsprogrammets anbefalinger for organisering, utdanning, kompetanse og faglig kvalitet kan implementeres.

Kapittel 6. Prosess og metode for utarbeiding av retningslinjene

I dette kapittelet har Kunnskapssenteret beskrevet arbeidsmåtene brukt i utarbeidelsen av handlingsprogrammet.