Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2559
 • ISBN - 978-82-8081-486-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.03.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 17.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jon Arne Søreide et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Pancreaskreft er en av de viktigste dødsårsakene blant kreftpasienter, og globalt sett dør årlig 200 000 av pancreaskreft, og tallet er økende. Og det er anslått at i 2030 blir pancreaskreft den nest viktigste årsaken til kreftdødelighet i USA (1).

I Norge diagnostiseres årlig vel 600 nye tilfeller med pancreaskreft. Forekomsten er tilnærmet lik hos kvinner og menn. Den årlige insidensen er relativt stabil, og samlet for begge kjønn er insidensen 14/100 000 (2). Dødeligheten er imidlertid høy, og sykdommen er blant de 4 vanligste årsaker til kreftdødelighet (3–5)

Det har skjedd relativt lite med hensyn til prognosen når vi ser hele sykdomsgruppen under ett fordi avansert sykdom ofte foreligger allerede ved diagnosetidspunktet, og effekten av tilgjengelig kjemoterapi er begrenset (4–7).

For de relativt få pasientene (<15–20 %) som kan opereres med kurativ hensikt (R0-operasjon) er prognosen bedret (3;5;6). Dette kan knyttes både til en annen og bedre tumorbiologi, gunstigere utgangspunkt hva gjelder kirurgisk-onkologiske faktorer, men også til en bredere anvendelse av multimodal behandling (8).

Figuren viser trender for forekomst og overlevelse av pancreaskreft i Norge:

overlevelse av pancreaskreft menn

overlevelse av pancreaskreft kvinner