Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2559
 • ISBN - 978-82-8081-486-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.03.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 17.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jon Arne Søreide et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Nasjonalt handlingsprogram for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet, og likeverdig over hele landet.

Dette handlingsprogrammet omhandler kreft i bukspyttkjertelen, pancreaskreft, og med det menes (duktalt) adenocarsinom i pancreas.

Fordi symptomer og funn, utredning og mye av behandlingen er den samme for flere andre typer svulster (for eksempel distalt kolangiocarsinom, duodenalkreft og cancer i ampulla Vateri) som er lokalisert i relasjon til caput pancreatis, finner vi det riktig å omtale også disse svulstene i denne sammenhengen.

Nevro-endokrine svulster (NET) i pancreas og andre sjeldnere svulsttyper drøftes ikke nærmere i dette handlingsprogrammet, da spesielt NET forutsettes omtalt i et eget nasjonalt handlingsprogram for nevroendokrine svulster som samlet gruppe. Det nasjonale handlingsprogrammet for nevroendokrine svulster er planlagt ferdigstilt og publisert av Helsedirektoratet i løpet av første halvår 2017.

Endring i 2. utgave av handlingsprogrammet

Kapittel om forløpstider (5,10, og 20 dager) er tatt inn i handlingsprogrammet. Disse forløpstidene gjelder for alle kreftsykdommer. Ved en inkurie var ikke dette kapittelet med i 1. publiserte utgave av handlingsprogrammet. Ellers er det ingen forskjeller i 1. og 2. utgave av handlingsprogrammet.

I 3. utgave av handlingsprogrammet (høsten 2016) er det satt inn en beskrivelse av «borderline-resectable» pancreaskreft, der vi har tatt stilling til den definisjonen (det finnes flere brukt internasjonalt) vi anser er mest hensiktsmessig å bruke i vår praksis i Norge. En rekke litteraturreferanser er oppdatert. Kapittelet om patologi er til dels helt omskrevet, og praktiske kliniske anbefalinger er tydeliggjort. Mal for rapportering av patologibeskrivelse er oppjustert.

Vi har fjernet kapittelet om cystiske pancreaslesjoner, som i mange sammenhenger kan være en diagnostisk og terapeutisk utfordring. Vi oppfatter at denne kliniske problemstillingen krever en helt ny gjennomgang for å kunne være nyttig i daglig klinisk praksis, og at en veiledning omkring denne problemstillingen står seg best i form av et eget dokument.