Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2559
 • ISBN - 978-82-8081-486-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.03.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 17.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jon Arne Søreide et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det bør være lav terskel for henvisning til spesialiserte sentra med nødvendig utrednings­kompetanse og endelig behandlingsansvar for denne pasientgruppen. Flertallet av pasienter som utredes for pancreaskreft blir vurdert inoperable; enten fordi det påvises fjernmetastaser, eller fordi andre sykdommer, sterkt redusert funksjonsnivå og/eller svært høy alder ikke er forenlig med et omfattende kirurgisk inngrep (3;5;6;11). God dialog mellom lokalsykehus og behandlings­sentra om enkeltpasienter er viktig. På den måten kan de fleste pasienter få nødvendig palliativ behandling ved lokalsykehuset, forutsatt at det er adekvat tilbud og kompetanse for bl.a. endoskopisk intervensjon og smertebehandling.

Utredning og behandling av pasienter med potensielt resektabel pancreaskreft bør foregå ved definerte sykehus i regionene (8;12;13) som har:

 • Kompetanse og utstyr for presis vurdering av stadium og resektabilitet. Det forutsetter radiologisk spesialkompetanse både for CT og MR basert pancreasdiagnostikk. Endoskopisk ultralyd (EUS) er et diagnostisk supplement som er aktuelt i noen tilfeller.
 • Adekvat kirurgisk spesialkompetanse innen alle typer pancreaskirurgi.
 • God kompetanse innen endoskopisk og radiologisk intervensjon for tilstander forårsaket av inoperabel pancreaskreft og komplikasjoner til pancreaskirurgi.
 • Onkologisk avdeling og onkologer med spesialkompetanse innen behandling av pancreaskreft, både med kurativt og palliativt siktemål.
 • Patologisk avdeling og patologer med spesialkompetanse på feltet, og god frysesnittsdiagnostikk.
 • Anestesi- og intensivavdeling med adekvat kompetanse og kapasitet
 • Etablerte multidisiplinære team basert på fagmiljøer omtalt ovenfor.