Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Generell veileder i pediatri
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.10.2013
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.05.2006
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening
 • Redaktør - Claus Klingenberg
 • Publikasjonstype - Veiledere
 

Det brukes mange forkortelser i barnekardiologien. Mange er overtatt fra engelsk, noen fra latin og i noen tilfelle brukes det flere forkortelser om hverandre på samme begrep. Faktisk kan enkelte forkortelser bety flere ting. Dette er en liste over hva som er i bruk, ikke hva som skal brukes. De er oppført i alfabetisk rekkefølge og det henvises til evt. avvikende forkortelser i teksten. Til slutt følger et tillegg som forklarer bokstavekoder i bruk ved pacemakere og defibrillatorer.

Forkortelser

Forklaring

A Atrium, forkammer
a. Arteria, arterie
AAo Ascending aorta, ascenderende aorta (se også AoA)
AF Atrial flutter / fibrillation, atrieflutter /-flimmer
AI Aortainsuffisiens (se også AR, AoI)
ALCAPA Anomalous left coronary artery from the pulmonary artery, anomal venstre koronararterie fra lungearterie
Ao, (AO) Aorta
AoA Aorta ascendens, ascenderende aorta (se også AAo)
AoD Aorta descendens, descenderende aorta (se også DAo)
AoI, (AOI) Aortainsuffisiens (se også AR, AI)
AoS, (AOS) Aortastenose (se også AS)
AoV, AOV Aortic valve, aortaklaff
AP Accessory pathway, aksessorisk ledningsbunt
AP Arteria pulmonalis, pulmonalarterie (se også PA, MPA)
AR Aortic regurgitation, aortainsuffisiens (se også AI, AoI)
ARVC, (ARVD) Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (dysplasia), arytmogen høyre ventrikkelcardiomyopati (dysplasi)
AS Aortic stenosis, Aortastenose (se også AoS)
ASD Atrial septal defect, atrieseptumdefekt
AT Atrial tachycardia, atrietakykardi
AV Aortic valve, aortaklaff
AV - Atrioventricular, atrioventrikulær -
AVI AV-interval, AV-tid
AVN Atrioventricular node, AV-knute
AVNRT AV-nodal reentry tachycardia, AV-knute reentrytakykardi
AVRT Atrioventricular reentry tachycardia, atrioventrikulær reentrytakykardi (via en aksessorisk ledningsbunt)
AVSD Atrioventricular septal defect, atrioventrikulær septumdefekt (”AV-kanal”)
BAP Banding av pulmonalarterien (se også PAB)
BAS Ballong-atrieseptostomi (Rashkind prosedyre)
BCPC,
(BDCP, BDCPC)
Bidirectional cavopulmonary connection (bidirektional / modified Glenn shunt), bidireksjonal cavopulmonal anastomose (”halv-Fontan”)
BH, (Bl-H) Blalock-Hanlon atrieseptostomi
BP, BT Blood pressure, blodtrykk
BT (-shunt) Blalock-Taussig shunt (a. Subclavia à a.pulmonalis, se også GOBT)
CHD Congenital heart disease, medfødt hjertefeil
CHF Congestive heart failure, hjertesvikt
CO Cardiac output, hjerteminutvolum
CoA, (COA) Coarctation, coarctatio aortae, koarktasjon
CP (-shunt) Cavopulmonary (Glenn) shunt, bi- eller unidireksjonal cavopulmonal anastomose
(se også BCPC, UCPC)
CPVT Catcholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, katekolaminindusert polymorf ventrikkeltakykardi
CRT Cardiac resynchronisation therapy, biventrikulær pacing for synkronisering av ventrikkelkontraksjon
CS Coronary sinus
CVP Central venous pressure, sentralvenøs trykk
Dao Descending aorta, descenderende aorta (se også AoD)
DCM Dilated (congestive) cardiomyopathy, dilatert kardiomyopati
DILV Double inlet left ventricle, dobbelt innløp i venstre ventrikkel
DIRV Double inlet right ventricle, dobbelt innløp i høyre ventrikkel
DISLV Double inlet single left ventricle, dobbelt innløp i singel venstre ventrikkel
DISV Double inlet single ventricle, dobbelt innløp i singel ventrikkel (ubestemt morfologi)
DKS Damus-Kaye-Stansel operasjon (Damus prosedyre)
DOLV Double outlet left ventricle, dobbelt utløp fra venstre ventrikkel
DORV Double outlet right ventricle Dobbelt utløp fra høyre ventrikkel
DxC Dextrocardia, dextrokardi
EAT Ectopic atrial tachycardia, ektopisk atrietakykardi
ECG Electrocardiogram, elektrokardiogram (EKG)
EF Ejection fraction, ejeksjonsfraksjon
EGM Elektrogram, brukes for intrakardiale EKG-avledninger fra pacemakerelektroder
EKG Elektrokardiogram (vanligvis fra overflateavledninger)
EP, EPS Electrophysiologic study, elektrofysiologisk undersøkelse
ERI Elective replacement indicator, batteriindikator som angir tidspunkt for elektiv pacemakerbytte
ERP Effective refractory period, effektiv refraktærperiode
FF Forkortningsfraksjon (se også FS)
FO Foramen ovale eller fossa ovalis
FS Fractional shortening, forkortningsfraksjon (se også FF)
GOBT Great Ormont Street modifikasjon av BT-shunt (kunststoffrør), modified BT (-shunt)
GUCH Grown up with congenital heart disease, ungdommer og voksne med medfødt hjertefeil
HA Høyre atrium, høyre forkammer (se også RA)
HAP Høyre arteria pulmonalis, høyre lungearteriegren (se også RPA)
HCM Hypertrophic cardiomyopathy, hypertrofisk kardiomyopati
HF Hjertefrekvens ( se også HR)
HLHS Hypoplastic left heart syndrome, hypoplastisk venstre hjertesyndrom (se også HVHS)
HLTX Heart lung transplantasjon, hjertelungetransplantasjon
HOCM Hypertrophic obstructive cardiomyopathy, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
HR Heart rate, hjertefrekvens (se også HF)
HTX Heart transplantation, hjertetransplantasjon
HV Høyre ventrikkel (se også RV)
HVHS Hypoplastisk venstre hjertesyndrom (se også HLHS)
IART Intraatrial reentry tachycardia, intraatrial reentrytakykardi
IAS, (iAS) Interatrial septum or intact atrial septum, interatrialt septum eller intakt atrieseptum
ICD Implantable cardioverter defibrillator, hjertestarter
IVC Inferior vena cava, nedre hulvene (se også VCI)
IVS, (iVS) Interventricular septum or intact ventricular septum, interventrikulært septum eller intakt ventrikkelseptum (oftest i forbindelse med PA)
IVSd Interventricular septum, diastolic dimension, ventrikkelseptum i diastole
IVSs Interventricular septum, systolic dimension, ventrikkelseptum i systole
IAA Interrupted aortic arch, avbrutt aortabue
JET Junctional ectopic tachycardia, ektopisk junktional (nodal) takykardi
JLNS Jervell og Lange-Nielsen Syndrom, LQTS kombinert med døvhet og recessiv arvegang
LA Left atrium, venstre forkammer (se også VA)
LAD Left anterior descendens (coronary artery)
LAD Left axis deviation, forskyvning av QRS-akse til venstre
LAH, (LAE) Left atrial hypertrophy (enlargement), venstre atriehypertrofi
LAHB Left anterior hemiblock, venstre anteriort hemigrenblokk
LBBB Left bundle branch block, venstre grenblokk
LCA Left coronary artery, venstre koronararterie
LPA Left pulmonary artery, venstre pulmonalarteriegren (se også VAP)
LPHB Left posterior hemiblock, venstre posteriort hemigrenblokk
LQTS Long QT syndrome, langt QT-syndrom
LV Left ventricle, venstre ventrikkel (se også VV)
LVIDd Left ventricle internal diameter, diastole, venstre ventrikkels diameter i diastole
LVIDs Left ventricle internal diameter, systole, venstre ventrikkels diameter i systole
LVPWd Left ventricular posterior wall, diastole, bakvegg i diastole
LVPWs Left ventricular posterior wall, systole, bakvegg i systole
LVH Left ventricular hypertrophy, venstre ventrikkelhypertrofi
LVOT Left ventricle outflow tract, venstre ventrikkels utløp
LVOTO Left ventricle outflow tract obstruction, venstre ventrikkels utløpsobstruksjon
LAA Left atrial appendage, venstre aurikkel
MA Mitral atresia, mitralatresi
MAP Mean arterial pressure, arteriemiddeltrykk
MAPCA Major aortopulmonary collateral artery, stor aortopulmonal kollateralarterie
MAT Multifocal atrial tachycardia, multifokal ektopisk atrietakykardi
MI Mitralinsuffisiens (se også MR)
MP Mitralprolaps (se også MVP)
MPA Main pulmonary artery, lungarteriehovedstamme (se også AP)
MR Mitral regurgitasjon, mitralinsuffisiens (se også MI)
MS Mitral stenosis, mitralstenose
MV Mitral valve, mitralklaff
MVP Mitral valve prolapse, mitralprolaps (se også MP)
PA Pulmonary artery, pulmonalarterie (se også AP, MPA)
PA Pulmonary atresia, pulmonalatresi
PAB Pulmonary artery banding, banding av pulmonalarterien (se også BAP)
PAC Prematur atrial contraction, supraventrikulær ekstrasystole (se også SVES)
PAIVS, (PA-iVS) Pulmonary atresia with intact ventricular septum, pulmonalatresi med intakt ventrikkelseptum
PAP Pulmonary artery pressure, trykk i lungearterie
PAPVD,
(PAPVC, PAPVR)
Partial anomalous pulmonary venous drainage (connection, return), partialt anomal pulmonalvenøs retur, partiell lungevenefeilmunning
PDA Patent ductus arteriosus, persisterende åpen ductus
PE Pericardial effusion, perikardeksudat
PLE Protein loosing enteropathi, protein tapende enteropati
PFO Patent foramen ovale, persisterende foramen ovale
PHT Pulmonary hypertension, pulmonal hypertensjon
PI Pulmonalinsufficiens (se også PR)
PJRT ”Permanent junction reciprocating tachycardia”, feil betegnelse for en AVRT med langsom høyresidig aksessorisk bane
PM Pacemaker
PR Pulmonary regurgitation, pulmonalinsufficiens (se også PI)
PS Pulmonary stenosis, pulmonalstenose
PV Pulmonary valve, pulmonalklaff
PV Pulmonary vein, lungevene (se også VP)
PVC Premature ventricular contraction, ventrikulær ekstrasystole (se også VES)
PW Posterior wall, bakvegg av venstre ventrikkel, egentlig LVPW (se LVPWd og LVPWs)
Qp Flow i pulmonalkretsløpet (Q fysikalsk tegn for flow)
Qs Flow i systemkretsløpet (Q fysikalsk tegn for flow)
QTc Frekvenskorrigert (c for corrected) QT-tid på EKG
RA Right atrium, høyre forkammer (se også HA)
RAA Right atrial appendage, høyre aurikkel
RAD Right axis deviation, forskyvning av QRS-akse til høyre
RAH, (RAE) Right atrial hypertrophy (enlargement), høyre atriehypertrofi
RBBB Right bundle branch block, høyre grenblokk
RCA Right coronary artery, høyre koronararterie
RCx Ramus circumflexus
RF Radiofrequency (ablation), radiofrekvens (ablasjon)
Rp Karmotstand i pulmonalkretsløpet (R fysikalsk tegn for motstand)
RPA Right pulmonary artery, høyre lungearteriegren (se også HAP)
Rs Karmotstand i systemkretsløpet (R fysikalsk tegn for motstand)
RV Right ventricle, høyre ventrikkel (se også HV)
RVH Right ventricular hypertrophy, høyre ventrikkelhypertrofi
RVOT Right ventricle outflow tract, høyre ventrikkels utløp
RVOTO Right ventricle outflow tract obstruction, høyre ventrikkels utløpsobstruksjon
SA Single atrium or commun atrium, singel eller felles atrium
SNRT Sinus node recovery time, sinus knute restitusjonstid
SR Sinus rhythm, sinusrytme
SSS Sick sinus syndrome, sinusknutedysfunksjon eller brady- takyarytmisyndrom
SV Single ventricle, singel ventrikkel
SVC Superior vena cava, øvre hulvene (se også VCS)
SVES Supraventrikulær ekstrasystole (se også PAC)
SVT Supraventrikular tachycardia, supraventrikulær takykardi
TA Tricuspid atresia, tricuspidalatresi
TAC Truncus arteriosus communis (persistant truncus arteriosus)
TAPVD,
(TAPVC, TAPVR)
Total anomalous pulmonary venous drainage (connection, return), totalt anomal pulmonalvenøs retur, total lungevenefeilmunning
TCPC Total cavopulmonary connection, total cavo-pulmonal forbindelse (”full-Fontan”)
TGA Transposition of the great arteries, transposisjon av de store arterier
TI Tricuspidalinsufficiens (se også TR)
TOF Tetralogy of Fallot, Fallots tetrade
TR Tricuspid regurgitation, tricuspidalinsufficiens (se også TI)
TS Tricuspid stenosis, tricuspidalstenose
TV Tricuspid valve, tricuspidalklaff
UCPC,
(UDCP, UDCPC)
Unidirectional cavopulmonary connection (Glenn shunt), unidireksjonal cavopulmonal anastomose (”ekte Glenn”)
V Ventricle, ventrikkel
VA Venstre atrium, venstre forkammer (se også LA)
VA- Ventriculoarterial, ventrikuloarteriell
VAP Venstre arteria pumonalis, venstre lungearteriegren (se også LPA)
VCI Vena cava inferior, nedre hulvene (se også IVC)
VCS Vena cava superior, øvre hulvene (se også SVC)
VES Ventrikulær ekstrasystole (se også PVC)
VF Ventricular fibrillation, ventrikkelflimmer
VP Vena pulmonalis, lungevene (se også PV)
VSD Ventricular septal defect, ventrikkelseptumdefekt
VT Ventricular tachycardia, ventrikkeltakykardi
VV Venstre ventrikkel (se også LV)
WPW Wolff-Parkinson-White mønster

Tillegg: Bokstavkoder i bruk for pacemakere og defibrillatorer

Revidert NBG-pacemakerkode:

I: Paced hjertekammer II: Sensed hjertekammer III: Svar på sensing IV: Frekvens-adaptasjon V: Multisitepacing
A: atrium,forkammer A: atrium,forkammer D: begge (T+I) O: Ingen A: atrium,forkammer (biatrial)
D: begge (A+V) D: begge (A+V) I: inhiberer pacing R: rate response, frekvensadaptasjon D: begge (A+V)
O: intet O: intet O: intet   O: ingen
S: singel (A eller V) (brukes kun av PM-leverandører) S: singel (A eller V) (brukes kun av PM-leverandører) T: trigger pacing   V: ventrikkel (biventrikulær)
V: ventrikkel V: ventrikkel      

Siden de fleste pacemakere har blitt multiprogrammerbare, antitakykardifunksjoner er oppfattet av en egen defibrillatorkode (NBD code) og det manglet en kode for multisitepacing, ble posisjon 4 og 5 revidert. Ved de fleste vanlige pacemakere brukes ofte kun de 3 første bokstavene + ett tall som er intervensjonsfrekvens eller +R som betyr at frekvensadaptasjon er aktivert (da gjerne med frekvensspektret, dvs. intervensjonsfrekvens og maksimal sensorfrekvens). Modeswitch markeres ofte med ”↔” (til eksempel DDD↔VVIR).

NBD-defibrillatorkode:

I: Kammer for sjokk II: Kammer for antitakykardipacing III: Deteksjonsmodus for takykardi IV: Kammer for antibradykardipacing
A: atrium,forkammer A: atrium,forkammer E: Elektrogram (EGM) A: atrium,forkammer
D: begge (A+V) D: begge (A+V) H: hemodynamiske parametre i tillegg til EGM D: begge (A+V)
O: ingen O: ingen   O: ingen
V: ventrikkel V: ventrikkel   V: ventrikkel

Siden de fleste ICDer også har mulighet for pacing bruker man ofte kun de 3 første posisjonene av NBD-kode og setter deretter bindestrek og NBG-kode