Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Generell veileder i pediatri
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.10.2013
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.05.2006
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening
 • Redaktør - Claus Klingenberg
 • Publikasjonstype - Veiledere
Prosedyrer og verktøy
 

Insidens og prevalens av kroniske revmatiske sykdommer hos barn er omtrent som ved barnediabetes. I motsetning til diabetes, omfatter revmatiske sykdommer hos barn en svært heterogen sykdomsgruppe både når det gjelder debutsymptomer, objektive funn og behandlingstilbud. I tillegg til individuelt tilpassete medikamentregimer og medisinske prosedyrer, er det behov for et samordnet, tverrfaglig habiliteringstilbud til barn og familie. Behandlingstilbudet til denne pasientgruppen bør derfor til en viss grad sentraliseres.

Lokal utredning

Barnet kan bli henvist til barnelege og/eller revmatolog fra primærlege, ortoped eller øyelege. For primærutredning, se kap. 4.1–4.5. Ved lokal barneavdeling bør den tverrfaglige utredning sikres ved at barnet undersøkes både av barnelege/revmatolog, fysioterapeut og øyelege. Vi anbefaler at barn med kroniske revmatiske sykdommer henvises til avdelinger med kompetanse innen barnerevmato­logi for sikker diagnose og igangsettelse av individuelt tilpasset behandlingstilbud. Lokale forhold og graden av sykdomsaktivitet avgjør deretter hvor oppfølgingen kan finne sted.

Diagnostikk og iverksettelse av primærbehandling ved avdelinger med barnerevmatologisk kompetanse

I de fleste av landets helseregioner finnes avdelinger med tverrfaglig kompetanse innen barnerevmatologi dit barn kan henvises fra lokale spesialister/sykehus eller direkte fra primærhelsetjenesten. Disse finnes ved:

 • Helse Sør/Øst: Seksjon for barne- og ungdomsrevmatologi, Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet Universitetssykehus.
 • Helse Vest: Seksjon for nefrologi og revmatologi, Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus
 • Helse Midt-Norge: Barnerevmateamet, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.
 • Helse Nord: Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Ved disse avdelingene finnes lege, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom med erfaring både innen barneleddgikt og sjeldnere revmatologiske sykdommer. I tillegg til samarbeid mellom barneleger og revmatologer, er det utviklet samarbeid med øyeleger (oftest med spesialkompetanse på barn og uveitt), hudleger, ortopeder, barnerøntgenologer m.m. Ved enkelte avdelinger drives det også kli­nisk, epidemiologisk eller basalfaglig forskning innen barnerevmatologi.

Nasjonale spesialtilbud

I tillegg til de barnerevmatologiske tilbudene innen helseregionene, finnes nasjonale spesialtilbud:

 • Rikshospitalet har landsfunksjon for revmakirurgi ved barnerevmatologiske sykdommer. Hen­visning til slik behandling går til Seksjon for barne- og ungdomsrevmatologi.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) ble opprettet av HOD i 1995 og ansvaret ble lagt til Barne- og ungdomsrevmatologisk seksjon, Revmatologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet. NAKBUR skal bidra til kompetanseoppbygging- og spredning av tverrfaglig spisskompetanse på barnerevmatologiske sykdommer (0-18 år) i Norge. Dette gjelder for utredning, behandling, forskning, opplysning og undervisning. Kompetansetjenesten har også ansvar for drift av Nasjonalt register for leddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn, et kvalitetsregister inklusive biobank. Tjenestens målgrupper er tverrfaglig helsepersonell, pasienter og pårørende i Norge.
  Tjenesten har en tverrfaglig referansegruppe sammensatt av representanter for spesialisthelsetjenesten fra alle helseregioner. Referansegruppen skal  sikre at tjenesten drives i tråd med oppgavene gitt en nasjonal kompetansetjeneste samt styrke samarbeidet med de øvrige helseregioner.
 • Seksjon for Behandlingsreiser tar imot søknader om behandlingsreiser. Søknadsskjema fås ved henvendelse til: Behandlingsreiser til utlandet, revmatologisk avdeling, Rikshospitalet Universi­tetssykehus, 0027 Oslo (se også Rikshospitalets nettsider)
 • Barne- og Ungdomsgruppen i Revmatikerforbundet (BURG).
  Adressen er: BURG, Norsk Rev­matikerforbund, Prof. Dahlsgt. 32, 0203 Oslo. www.burg.no Interesseorganisasjonen kan sette familien i for­bindelse med lokallag på hjemmestedet.

Referanser

 1. Rundskriv 1-8/2000. Godkjente landsfunksjoner, flerregionale funksjoner, regionsfunksjoner og medi­sinske kompetansesentra. Helsetilsynet.
 2. Helsedirektoratets Utredningsserie 6-93. IK-2415. Helsedirektoratet.