Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Under utarbeidelse
 • IS-nr - 2218
 • ISBN - 978-82-8081-329-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 23.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Mange medisinske faggrupper har i en årrekke lagt ned et betydelig arbeid for å komme frem til konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av ulike typer kreft. Faggruppenes anbefalinger har til nå manglet offisiell status, men har likevel dannet grunnstammen for tilbudet ved sykehusene. Som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) fikk Helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling, i nært samarbeid med fagmiljøene, de regionale helseforetakene og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og relevante myndigheter. På denne måten vil de nye handlingsprogrammene fra Helsedirektoratet representere en videreføring og en formalisering av faggruppenes anbefalinger.

Som ledd i videreutviklingen er det også utarbeidet et forslag til organisering av kontinuerlig oppdatering av handlingsprogrammene, herunder tidlig varsling av ny teknologi og metoder. Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen er av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Målgrupper for disse Nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom er helsepersonell, pasienter og pårørende. Målet er å dekke hele pasientforløpet for sarkom pasienter.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten.

Nasjonale retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne, men bør langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra de nasjonale retningslinjene, bør en dokumentere dette og være forberedt på å begrunne sine valg. Sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virksomheten slik at de nasjonale retningslinjene kan følges.

Innholdet i Nasjonale retningslinjer for sarkom vil vurderes årlig og om nødvendig oppdateres. Oppdateringen utføres av en redaksjonskomité som består av representanter fra fagmiljøet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet takker forfatterne for stor innsats i utarbeidelsen av de nasjonale retningslinjene. Vi håper retningslinjene vil være et nyttig arbeidsredskap for fagpersoner som behandler pasienter med sarkom.

Disse nasjonale retningslinjene ble publisert første gang 14. juni 2012. Denne ble revidert i 2014, og publisert 23.mars 2015.

 Underskrift

Bjørn Guldvog

Helsedirektør

 

Forfattere

 • Sigmund Skjeldal (ortoped), Kirurgisk klinikk, Radiumhospitalet
 • Kirsten Sundby Hall (onkolog), Onkologisk avd., Radiumhospitalet
 • Ingeborg Taksdal (radiolog), Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Ayca M. Løndalen, Nukleærmedisinsk avd, Radiumhospitalet.
 • Bodil Bjerkehagen (patolog), Patologiklinikken, Radiumhospitalet
 • Stephan Stoldt, Kirurgisk avdeling, Radiumhospitalet
 • Olga Zaikova, Kirurgisk klinikk, Radiumhospitalet
 • Ole-Jacob Norum, Kirurgisk klinikk, Radiumhospitalet
 • Gunnar B. Kristensen, Avd for gynekologisk kreft, Radiumhospitalet
 • Heidi Glosli (barneonkolog), Barneklinikken, Rikshospitalet
 • Annja Viset (radiolog), Klinikk for Bildediagnostikk, Seksjon for Muskel-/skjelett radiologi, St. Olavs hospital
 • Clement Trovik (ortoped), Kreftavdelingen/Ortopedisk avd, Haukeland universitetssykehus
 • Svein Halvorsen (radiolog), Radiologisk avd., Haukeland universitetssykehus
 • Eivind Smeland (onkolog), Kreftavd., Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Trond Viset (patolog), Avd. for Patologi og Medisinsk Genetikk, St. Olavs hospital
 • Odd Monge (onkolog), Senter for ben- og bløtvevssvulster, Haukeland universitetssykehus
 • Nina Jebsen (onkolog), Kreftklinikken, Haukeland Universitetssykehus
 • Hans Kristian Haugland (patolog), Avd. for Patologi, Haukeland universitetssykehus
 • Heidi Knobel (onkolog), Kreftavdelingen, St. Olavs hospital
 • Vidar Isaksen (patolog), Patologisk anatomisk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Charlott Maria Våde , sykepleier, Radiumhospitalet
 • Synnøve Granlien, sykepleier, Radiumhospitalet
 • Anicken Smith Huun (fysioterapeut), Fysioterapiavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
 • Merethe Lia Johansen (fysioterapeut), Klinikk for klinisk service, Radiumhospitalet
 • Marit Gudim (sosionom)

Tidligere Radiumhospitalet 

 • Hege Thorsrud (klinisk ernæringsfysiolog), Radiumhospitalet
 • Trine Thoresen, (sekretær), Kompetansesenter for sarkom, Radiumhospitalet