Alle anbefalinger

Anbefalinger i kapittel Diagnose og utredning

  4 Diagnose og utredning Grad
  Pasienter med mulig operabel spiserørskreft bør behandles ved sentra med spesiell kompetanse og evalueres av multidisiplinære team. C
  4.2 Utredning Grad
  Pasienter med nyoppstått dysfagi skal henvises til øvre endoskopi. D
  Ved påvist spiserørskreft tas CT hals, thorax og abdomen, helst som dedisert spesialprosedyre. B
  EUS anbefales for stadieinndeling når dette kan få terapeutiske konsekvenser. A
  MR er ikke indisert rutinemessig. A
  PET-CT kan være aktuell prosedyre i utredning før reseksjon, for deteksjon av fjernmetastaser. B
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Behandling av lokalisert sykdom og behandling med kurativ intensjon

  5.2 Kirurgisk behandling Grad
  Pasienter med høygradig dysplasi bør få tilbud om endoskopisk behandling. C
  Endoskopisk behandling av dysplasi bør sentraliseres til få sykehus. D
  5.2.2 Lymfeknutedisseksjon Grad
  Ved svulst i spiserørets øvre og midtre tredjedel anbefales to-felts lymfeknutedisseksjon. B
  Pasienter med distal spiserørskreft som tåler større kirurgiske inngrep, bør få utført transtorakal reseksjon. B
  5.2.3 Postoperativt regime Grad
  Etter øsofagusreseksjon bør pasientene få tidlig enteral ernæring. B
  5.3.1 Neoadjuvant/adjuvant behandling Grad
  Basert på eksisterende metanalyser er rutinen i Norge å gi neoadjuvant kjemoradioterapi for spiserørskreft i stadium II-III. A

   

  5.3.2 Definitiv radiokjemoterapi Grad
  Definitiv radiokjemo kan tilbys pasienter med lokal ikke resektabel øsfaguscancer, medisinsk inoperable pasienter og pasienter som ikke ønsker operasjon. A
  Ved svulster i cervikale øsofagus kan man utifra en individuell vurdering av pasientens toleranse vurdere strålebehandling til totaldose 60-66 Gy. Ved svulster i distale del av øsofagus og gastroøsofageal overgang anbefales det ikke å overstige totaldose på 50,4 Gy. A
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Behandling av metastaserende sykdom og livsforlengende og palliativ behandling

  7.2 Behandling ved metastatisk og utbredt sykdom Grad

  Palliativ cytostatikabehandling kan vurderes for pasienter i god allmenntilstand, (WHO grad 0-2) med tumorrelaterte symptome. 

  A

  Palliativ cytostatika bør gis ved inklusjon i studie der dette er mulig.

  D
  [Toppen]