Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2413
 • ISBN - 978-82-8081-416-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 25.11.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Professor Asgaut Viste
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Kontroll etter kurativ behandling er viktig for å sikre adekvat. D
Vedlegg
 

Pasienter som har fått endoskopisk behandling for høygradig dysplasi, må følges med regelmessige skopier. Ved kun lavgradig dysplasi kan pasienten kontrolleres sjeldnere og kontrollen etterhvert avsluttes (se punkt 5.1). Alternativt kan det være aktuelt å tilby RFA behandling innenfor studie/protokoll.

Pasienter med invasiv cancer behandlet med radikal kirurgi, bør kontrolleres med hensyn til spisefunksjon og ernæring det første året. 10 – 20% av opererte pasienter utvikler anastomosestriktur, og det kan her  være god effekt av repeterte endoskopiske dilatasjoner.

Pasienter som behandles med radio- og/eller kjemoterapi bør følges med tanke på senvirkninger, spesielt hjerte- og lungefunksjon. Senere kontroller er aktuelle for registrering og oppfølging av senvirkninger etter strålebehandling ved kombinert behandling.

Det er ingen evidens for at regelmessig oppfølging forbedrer overlevelsen eller gjenværende levetid (50), men det er av betydning å registrere behandlingsresultatet i det nasjonale øsofaguscancer registeret. Retrospektive undersøkelser har vist at påvisning av residiv hos den asymptomatiske pasient ikke resulterte i forlenget overlevelse sammenlignet med overlevelsen hos pasienter som ble fanget opp ved symptomatisk residiv. Ved symptomatisk residiv undersøkes pasienten adekvat for lokoregionalt residiv og/eller fjernmetastaser (scopi, CT). Palliative tiltak kan være aktuelt ved påvist residiv, og retter seg i første hånd mot å holde spiserøret åpent (se senere).