Canadian Occupational Performance Measure - Et velegnet verktøy for å inkludere brukere i målformulering av rehabiliteringsmål?

Søkedato: 08.05.17
Søket er utført av Hilde Strømme
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ingen relevante treff

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Individuell plan (IP) i primærhelsetjenesten – hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål
2016

Rehabilitering – samvalg i målavklaringsprosessen
2015

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese
2014

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft – del af samlet forløbsprogram for kræft
2012

National Guideline Clearinghouse

Ingen treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Ingen relevante treff

Epistemonikos

The Canadian occupational performance measure for patients with stroke: a systematic review
2017

Folkhelseinstituttet

Ingen relevante treff

MeSH: Rehabilitation D012046
MeSH: Patient Participation D010358

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 300 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/canadian-occupational-performance-measure-et-velegnet-verktoy-for-a-inkludere-brukere-i-malformulering-av-rehabiliteringsmal)