Cerebral parese – hvilken effekt har sondeernæring på livskvaliteten hos barn med cerebral parese?

Søkedato: 24.04.18
Søket er utført av Lien Nguyen
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Management and prognosis of cerebral palsy.
Sist oppdatert 06.09.2016

Overview of enteral nutrition in infants and children
Sist oppdatert 22.02.2017

BMJ Best Practice

Cerebral palsy
Sist oppdatert oktober 2017
se retningslinjer:
Nutrition in neurologically impaired children
2009

Effects of gastrostomy feeding in children with cerebral palsy
2002

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Prioriteringsveileder – habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten
2015
kap. Omfattende motorisk utviklingsforsinkelse/forstyrrelse - mistanke om eller påvist

Fagprosedyrer.no

Nasogastrisk sonde - innleggelse, bruk og stell hos nyfødte og barn opp til ett år
2017

Andre norske retningslinjer og veiledere

Generell veileder i pediatri
Oppdatert 2018
kap. Gastrostomi (PEG)

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Best evidence statement (BESt). Behavioral and oral motor interventions for feeding problems in children.
Sist oppdatert 15.07.2013

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Interventions for feeding and nutrition in cerebral palsy (Structured abstract)
2013

Epistemonikos

Gastrostomy feeding in cerebral palsy: a systematic review
2004

Gastrostomy feeding versus oral feeding alone for children with cerebral palsy
2013

Folkehelseinstituttet

Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskade
2008

Vurdering av fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade: en fullstendig metodevurdering
2017

MeSH: Cerebral Palsy D002547
MeSH: Enteral Nutrition D004750

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 108 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/cerebral-parese-hvilken-effekt-har-sondeernaering-pa-livskvaliteten-hos-barn-med-cerebral-parese)