Depresjon - Hvilken effekt har psykoterapeutisk depresjonsbehandling på depresjonssymptomer hos pasienter med samtidig depresjon og psykoselidelse?

 

Søkedato: 15.09.2014
Søket er utført av Hilde Strømme
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 Vi har søkt etter oppsummert forskning i alle kilder som inngår i Søketjenestens faste metode, men fant ikke mye som svarer spesifikt på spørsmålet. I dette tilfellet kan det være aktuelt å søke videre i kilder til primærlitteratur, f.eks. PsycINFO og MEDLINE.

For alle som har et fagbibliotek tilknyttet arbeidsplassen sin, vil vi anbefale å ta kontakt med biblioteket for å få søkehjelp der.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Unipolar major depression with psychotic features: Acute treatment
Sist oppdatert februar 2014

BMJ Best Practice

Bipolar disorder in adults
Sist oppdatert desember 2013

Depression in adults
Sist oppdatert januar 2014

Suicide risk management
Sist oppdatert november 2013

Schizoaffective disorder
Sist oppdatert juli 2013

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
2013 (PDF)

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
2013 (HTML)

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten
2009 (PDF)

Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
2012 (PDF)

Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
2012 (HTML)

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante utover retningslinjer fra Helsedirektoratet (se over)

  
Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Management of Bipolar Disorder (BD) in Adults
Sist oppdatert 2010

Practice Guideline for the Treatment of Patients With Major Depressive Disorder, Third Edition
Sist oppdatert 2010

VA/DoD clinical practice guideline for management of major depressive disorder (MDD)
Sist oppdatert 2009

NICE Guidance

Depression in adults: The treatment and management of depression in adults
Sist oppdatert 2009

Psychosis and schizophrenia in adults: treatment and management
Sist oppdatert 2014

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA

Cognitive behavioural therapy for major psychiatric disorder: does it really work? A meta‐analytical review of well‐controlled trials (Structured abstract)
(Fulltekst – krever pålogging på Helsebiblioteket.no)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenEffekter av støtte og oppfølging for personer med alvorlig psykisk lidelse
2012

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 313 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/depresjon-hvordan-gir-man-psykoterapeutisk-depresjonsbehandling-til-pasienter-med-samtidige-psykoselidelser)