Kultur for innovasjon

Hva kjennetegner organisasjoner som skaper innovasjon? Dr. Lynne Maher ved NHS Institute for Innovation and Improvement har identifisert syv dimensjoner som kjennetegner kulturen i svært innovative organisasjoner.

Lyspære raja4u, stock.xchng

Dimensjonene danner et rammeverk som ledere kan bruke som et diagnostisk verktøy til å vurdere og styrke kultur for nyskaping innen og på tvers av egne organisasjoner.

De 7 dimensjonene ved en innovativ organisasjonskultur

 

 1. Risikotaking
  Handler om å etablere et organisatorisk klima hvor folk føler at de kan prøve ut nye ideer. Ledere i innovative organisasjoner viser at de er mer interessert i å lære av feil enn å straffe.

 2. Ressurser
  Dette dreier seg om ressurser i den bredeste forstand av ordet: Klimaet for innovasjon forbedres dersom medarbeiderne vet at de har ressursene, myndigheten og selvstendigheten til å sette i verk innovative ideer, samt at de har de økonomiske midlene for å støtte arbeidet.

 3. Kunnskap
  Kunnskap er drivstoff for innovasjon. Vi skaper bedre forutsetninger for innovasjon når informasjon, både innenfra og utenfor organisasjonen, er samlet, lett tilgjengelig, raskt å overføre og ærlig kommunisert.

 4. Mål
  Å sette mål kan støtte innovasjon. Ledere på alle nivåer bør signalisere at innovasjon er svært ønskelig ved å sette ambisiøse mål innen spesifikke områder og utfordre organisasjonen til å finne måter å realisere målene på

 5. Belønning og anerkjennelse
  Et belønningssystem vil oppmuntre medarbeidere til innovativ atferd. Belønningene må appellere til medarbeidernes egen motivasjon - enten det dreier seg om synlighet og anerkjennelse, eller andre goder og fordeler.

 6. Verktøy og metoder
  I organisasjoner som yter godt er innovasjon et produkt av bevisst bruk av praktiske verktøy og metoder. Ledere må vurdere hvordan de bygger organisasjonens evne og kapasitet til innovasjon gjennom metoder og verktøy for kreativ tenkning, ledelse og gjennomføring.

 7. Relasjoner
  En innovativ idé er sjelden et produkt fra et enslig geni. Man vil finne grobunn for innovasjon i miljøer der ansatte rutinemessig blir utsatt for et bredt spekter av annerledestenkning, fra mange ulike mennesker med forskjellig bakgrunn og synspunkter.

Det er verdt å merke seg at studier viser at ledere har en uforholdsmessig stor effekt på kulturen i organisasjoner og systemer. Gjennom sin adferd kan ledere skape forhold som enten hemmer eller fremmer innovasjon (Smith et al. 2008).

Litteratur

Maher Lynn (2010) Creating the culture for innovation, Health service review, May 2010, s. 8-9.

Smith, M, Busi, M, Ball, P, Van Der Meer, R (2008) Factors influencing an organisation's ability to manage innovation: A structured literature review and conceptual model, International Journal of Innovation Management,12(4):655-676.)

Litteraturtips

Lynn Mahers presentasjon om Innovasjonskultur fra International Forum on Quality and Safety 2010: «Creating the Culture for Innovation».

(/221891/kultur-for-innovasjon)