Hvilke retningslinjer inkluderes?

Helsebiblioteket ønsker å gi norsk helsepersonell tilgang til gode rådgivende dokumenter til bruk i sin hverdag.

Artikkelen er oppdatert 06.02.2016

I Helsebibliotekets retningslinjedatabase inkluderer vi først og fremst retningslinjer som er

  • skrevet på norsk av norske fagmiljø
  • er gratis tilgjengelig
  • interesse for klinikere i alle helseregioner, ikke bare lokalt på ett sykehus eller i en kommune
  • maksimalt fire år siden sist revidert, men vi gjør unntak dersom fortsatt i bruk, behovet er stort og de er relevante.
  • utarbeidet av sentrale fagmiljø som  Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Legeforeningen, RHFene og HF

Kvalitet og prosess for utarbeidelse

Vi arbeider for at retningslinjene vi inkluderer skal følge rådene i veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. Det vil blant annet si god involvering av alle interessenter, inkludert pasienter, i hele prosessen fra bestemmelse av formål med retningslinjen, hvilke spørsmål som skal besvares, søkeord, valg av inklusjonskriterier, vurdering av kunnskapsgrunnlaget og høringsinnspill. Arbeidsmetoder og dokumentasjon bør være transparent. Retningslinjer bør være brukervennlige. Verktøy, nødvendige prosedyrer og pasientinformasjon bør følge med.

Status

Vi gjorde en kvalitetsvurdering av norske retningslinjer, med det internasjonale verktøyet AGREE . Konklusjonen var at så og si alle retningslinjene fikk samme karakter og hadde de samme forbedringspotensialene, f. eks. hadde de fleste en lite tranparent metode for utarbeidelse og involverte i liten grad pasientene. Derfor har vi  jobbet med undervisning og hjelp til både metode og brukervennlighet. Forhåpentligvis vil fremtidige studier vil vise at kvaliteten på norske retningslinjer har bedret seg og at metodene er mer transparente.

Her er noen artikler om hvordan AGREE-arbeidet er utført:

Nordiske og internasjonale retningslinjer

Ikke alle fagfelt har utarbeidet egne norske retningslinjer som dekker alle problemstillinger. I slike tilfeller anbefaler av og til fagorganisasjoner, kompetansesenter og spesialistforeninger internasjonale og nordiske retningslinjer. Helsebiblioteket vil da ta med lenker til disse retningslinjene i samlingen. Vi har også en egen side med tips til nettsteder med internasjonale retningslinjer og vi har kjøpt nasjonal tilgang til Guidelines International Network (G-I-N) .

Tips oss gjerne!

  • Savner du retningslinjer i databasen?
  • Har vi tatt med retningslinjer som ikke er relevante?

Send en e-post til prosjektleder Anne Hilde Røsvik, tlf 915 49 235, e-post: AnneHilde.Rosvik@fhi.no

eller redaksjonen@helsebiblioteket.no

 

(/224543/hvilke-retningslinjer-inkluderes)