En ny brukerrolle i helse-og omsorgstjenesten

Folkehelseinstituttet og Funksjonshemmedes Fellessorganisasjon har identifisert suksessfaktorer for en ny brukerrolle.

I februar 2016 gjennomførte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og seksjon for kvalitetsutvikling i Folkehelseinstituttet (FHI) en turné i Norge sammen med et fagmiljø innenfor psykisk helse fra Trento i Nord-Italia. Hensikten var å inspirere ansatte og brukere innenfor helse- og omsorgstjenesten til å lære av det systematiske arbeid med brukermedvirkning som foregår i Trento, og å presentere norske eksempler på en ny brukerrolle. Det ble til sammen samlet inn 39 eksempler. Disse eksemplene ble analysert for å finne suksessfaktorer for en ny brukerrolle. Følgende suksessfaktorer stod frem i eksemplene:

  • Jobbe mot brukerens egne mål. For å få til dette er det nødvendig å skape en god relasjon og ha en åpen dialog – etterspørre hva som er viktig for vedkommende. Så lages det en plan som beskriver hvilke tiltak som skal igangsettes med utgangspunkt i målene.
  • Invitere brukerne inn i forbedringsarbeidet. De må trekkes inn tidlig i prosessen slik at muligheten til påvirkning blir reell. Brukernes synspunkter på tjenestene må dessuten innhentes regelmessig.
  • Samarbeide og inngå partnerskap både innad i tjenestene og utad med relevante aktører som bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige organisasjoner, likemenn/likepersoner og erfaringskonsulenter.
  • Bidra til å sikre de helsefremmende suksessfaktorene sammen med den enkelte bruker. Det vil si bolig, arbeid/meningsfull fritid og mulighet til samvær med andre.
  • Velge en faglig overbygning/et tankesett på tjenestene som vektlegger den enkelte pasient/brukers mestring og ressurser.

Alle de identifiserte suksessfaktorene er i tråd med overordnede føringer, lovverket på området og anerkjente faglige metoder. For å fremme en ny og styrket brukerrolle kreves vilje til endring når det gjelder holdninger og kultur i tjenestene. Det kan også være nødvendig å tenke annerledes og benytte ressursene man har tilgjengelig på en annen måte.

Brukermedvirkningstrappen

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med FFO utviklet Brukermedvirkningstrappen, et verktøy for økt brukermedvirkning. Brukermedvirkningstrappen kan brukes til bevisstgjøring, refleksjon og diskusjon blant ledere og helsepersonell - og i deres samhandling med enkeltbrukere og brukerorganisasjoner.

Referanser:

Bakke, T et al: Notat om kvalitetsforbedring. Utvikling av en ny brukerrolle i helse og omsorgstjenesten – en beskrivelse av suksessfaktorer. 2016.

(/255699/en-ny-brukerrolle)