Samskaping

Endringer i demografi og økte forventninger fra befolkningen utfordrer fremtidens tjenestetilbud og krever mer innovative og kreative løsninger. For å utvikle bærekraftige helsetjenester må vi i større grad benytte ressursene på en bedre måte enn det vi har gjort tidligere. Samskapning er en ny måte å utforme tjenestene på.

Samskapning kommer fra de engelske ordene co-creation og co-production. Begrepene utfyller ordet samskapning på norsk. Co-creation handler om å skape noe nytt sammen med tjenestemottakere for å utvikle felles verdiskapning og co-production handler om et produksjonsfelleskap og at samarbeidet starter i utviklingsprosessen og er gjensidig avhengig av hverandre til leveranse. Samskapning handler om å utvikle tjenester i partnerskap sammen med tjenestemottakere som en likeverdig og aktiv part. Vi bør også skape tettere nettverk som kan bidra til nye løsninger på tvers av organisasjoner. Helsetjenester er en servicetjeneste og er alltid i samspill med både profesjonelle og tjenestebrukere. Ved å planlegge tjenestene sammen inviteres det til en dypere forståelse av hverandres ekspertise og verdier.

Samskapning kan skje på ulike nivå. På individnivå, tjeneste/organisasjonsnivå eller samfunnsnivå.

Mange opplever at offentlige tjenester har utviklet seg i en retning som ikke treffer godt nok i forhold til brukeres behov. Det er behov for å styrke de demokratiske verdiene i samfunnet og utvikle nye og mer treffsikre tjenester i fellesskap. Empirisk forskning viser at for at vi skal få god helse med lavere kostnader må vi informere og sørge for at tjenestemottakere er aktivisert i sin egen helse. For å få til samskapning må de involverte ha felles mål for arbeidet. Det bør også legges til rette for likeverdighet og åpenhet i prosessene som bidrar til gjensidig tillitt og ønsket måloppnåelse.

 

(/265409/samskaping)