Krybbedødspermen – rutiner ved mottak og oppfølging av barns død – en veileder ved krybbedød og annen barnedød

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Krybbedødspermen er et verktøy for helsepersonell som tar i mot eller følger opp familier etter barnedødsfall.

Kort om innholdet:

Krybbedødspermen - forsidefaksimileKrybbedødspermen beskriver gjeldende rutiner og anbefalinger for mottak av døde barn i sykehus og primær/sekundær oppfølging av pårørende familie. Den gir praktisk informasjon om gjeldende rutiner ved barnedødsfall og obduksjon, og gir oversikt over nyttig informasjonsmateriell for helsepersonell og pårørende.

Den nettbaserte Krybbedødspermen erstatter den gule Krybbedødspermen som tidligere ble sendt ut til landets sykehus og helsestasjoner. Permen oppdateres jevnlig i henhold til gjeldende forskrifter, retningslinjer og aktuell forskning.

Relevant for ulykker og annen barnedød

Permens anbefalinger og rutiner er også relevant for annen uventet og forventet barnedød. Særlig råd vedrørende ivaretakelse av pårørende er aktuelle uansett diagnose/hvordan barnet døde.

Forfattere av Krybbedødspermen

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) ved sitt medisinske fagråd har utarbeidet Krybbedødspermen. Fagrådet kvalitetssikrer foreningens forebyggende arbeid med hensyn til uventet barnedød og sorgoppfølging av rammede familier.

Kort om permens oppbygging

Del 1: Akutt mottak og primæroppfølging

Her beskrives den første kontakten med familien som har mistet et barn. Hvilke prøver og undersøkelser skal gjøres, og hvordan bør de pårørende ivaretas? Journalopptak og huskeliste for den første samtalen med familien er beskrevet. Legens, sykepleiers og helsesøsters 10 bud er vedlagt.

Del 2: Videre oppfølging i sykehus og kommunehelsetjenesten

Denne delen skisserer en god modell for videre oppfølging av familien/pårørende.Sorg og sorgreaksjoner hos barn og voksne er beskrevet og det gis anbefalinger for god sorgoppfølging av pårørende over tid. Ansvarsforholdet mellom sykehus og kommunehelsetjenesten er beskrevet og andre hjelpetilbud som relevante foreldreforeninger, kirke og sosialt nettverk er tematisert.