Smittevernrutiner (basale) i hjemmebaserte tjenester - håndhygiene, beskyttelsesutstyr og avfallshåndtering

Utgitt av:
Bergen kommune

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Ansatte i hjemmebaserte tjenester som yter hjelp til hjemmeboende brukere

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter i hjemmebaserte tjenester

Hensikt og omfang

Hensikten med prosedyren er å hindre smitteoverføring og forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Heretter vil både brukere og pasienter omtales som pasienter.

Ansvar

Prosedyren gjelder for ansatte i hjemmebaserte tjenester som yter hjelp til hjemmeboende brukere og pasienter uten kjent smitte.

Virksomhetsleder er ansvarlig for at prosedyren er gjort kjent og følges.

Ansatte i hjemmetjenesten har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert og være kjent med prosedyren.

Fremgangsmåte

Håndhygiene (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Ansatte skal i arbeidstiden ikke ha på seg ringer, armbåndsur, armbånd, neglelakk, løsnegler og neglesmykker. Negler skal være kortere enn 2 mm.

Håndhygiene utføres i pasientenes hjem, etter WHO sin definisjon «My 5 moments for Hand Hygiene», se plakat «Håndhygiene til rett tid» (Folkehelseinstituttet)

 1. Før kontakt med pasient eller pasientens omgivelser.
 2. Umiddelbart før rene og sterile oppgaver (også dersom du skal ta på hansker).
 3. Umiddelbart dersom det har vært risiko for kontakt med kroppsvæsker (f.eks. etter toalettbesøk,
  også dersom du har brukt hansker).
 4. Når man forlater en pasient etter å ha berørt ham eller henne og gjenstander i pasientens  
  nærmeste omgivelser (pasientsonen).
 5. Etter at man har berørt gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen), selv om 
  man ikke har berørt pasienten.

Håndhygiene skal i tillegg alltid utføres:

 • etter at hansker er benyttet.
 • etter håndtering av avfall eller urent utstyr.
 • etter toalettbesøk.
 • etter å ha hostet eller nyst i hendene, eller pusset nesen.
 • før man går inn på rene områder som kjøkken og medisinrom.
 • før man skal tilberede eller spise mat.
 • før håndtering av medikamenter.
 • før man går inn eller ut av et hjem.

Hånddesinfeksjon (1, 2, 4, 5, 6)

Utstyr: Alkoholbasert hånddesinfeksjon 70-90% tilsatt mykgjørende middel (ikke skum),  er førstevalg.
Unntak ved enkelte virus og bakterier (se Håndvask under).

Hendene skal være tørre når desinfeksjonsmiddel påføres.

Fremgangsmåte: (se plakat «Hånddesinfeksjon trinn for trinn» (Folkehelseinstituttet))

 1. Tilsett tilstrekkelig mengde med hånddesinfeksjonsmiddel i en ren håndflate. Bruk så mye hånddesinfeksjon at alle deler av hendene er fuktige i minst 15 sekunder.
 2. Desinfiser alle flater av hånden inkludert håndledd, tomler, mellom fingre, baksiden av hendene og fingertupper.
 3. Gni til hendene er tørre, totalt 20-30 sekunder. Effekten av hånddesinfeksjon er først oppnådd når hendene er helt tørre.

Håndvask (1, 2, 4, 5, 6)

Skal utføres når hendene er synlig forurenset med organisk materiale, etter toalettbesøk og ved mistanke om smitte med Clostridium difficile eller norovirus.

Utstyr: Såpe (det anbefales mild, flytende såpe fra engangsbeholder, uten parfyme og konserveringsmidler), vann og tørkepapir.

Fremgangsmåte: (se plakat «Håndvask med såpe og vann» (Folkehelseinstituttet)

 1. Fukt hender i lunkent, rennende vann. Inkluder håndledd og ved behov underarmer.
 2. Tilsett 1-2 pump med såpe i en håndflate. Det skal være nok såpe til å dekke begge hender.
 3. Spre såpe over alle flater på begge hender. Husk håndledd, tomler, mellom fingre, baksiden av hendene, fingertupper og ved behov underarmer. Totalt 40-60 sekunder.
 4. Skyll hender grundig under rennende, lunkent vann.
 5. Klapptørk hendene godt med tørkepapir.
 6. Steng vannkran med det brukte papiret.
 7. Kast papiret i restavfallet.

Beskyttelsesutstyr

Ved benyttelse av flere typer beskyttelsesutstyr samtidig, er det nok å utføre håndhygiene en gang før rent utstyr tas på. Ved bruk av flere typer beskyttelsesutstyr skal hansker tas på til slutt.

Hansker (1, 2, 3, 4, 5)

Utstyr: Usterile hansker CE-merket EN455 (medisinske korttidshansker).

Lateks- eller nitrilhansker er anbefalt som førstevalg når det er risiko for kontakt med slimhinner,
blod eller andre kroppsvæsker, forurenset utstyr, tablettdosering av cytostatika og ved bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler. På grunn av risiko for utvikling av lateksallergi, anbefales nitrillhansker.

Vinylhansker kan benyttes i situasjoner hvor krav til barriereegenskaper er lav som ved håndtering av mat, rengjøringsoppgaver og stell av skittentøy.

Sterile hansker skal benyttes ved invasive eller aseptiske prosedyrer. Blir ikke omtalt videre her.

Hansker skal benyttes:

 • Ved forventet direkte kontakt med blod, sekreter/ekskreter, slimhinner, ikke-intakt hud eller annet mulig infeksiøst materiale.
 • Ved håndtering og/eller berøring av synlig eller mulig forurenset utstyr eller flater i omgivelsene.
 • Når personellet har eksem eller sår på hendene. Sår dekkes med vanntett plaster.
 • Ved risiko for kontakt med skadelige medikamenter eller kjemikalier.

Hansker skal kun brukes når det er vurdert som nødvendig.
Overdreven bruk øker risiko for dårligere håndhygiene, hudirritasjon og allergiske reaksjoner.

Hansker tas på rett før en prosedyre skal utføres, og skal kastes umiddelbart etter at prosedyren er utført. Nye hansker påføres dersom ny prosedyre skal utføres og hvor hanskebruk er indisert.

Hansker skal skiftes ved mistanke om hull.

Hvordan ta på engangshansker:

 1. Utfør håndhygiene.
 2. Ta en hanske ut av hanskeboksen uten å berøre de andre hanskene.
 3. Hold hansken øverst i mansjetten.
 4. Ta hansken på første hånd.
 5. Ta en ny hanske ut av esken.
 6. Ta på andre hanske, unngå berøring av bar hud med den behanskede hånden.
 7. Utfør oppgaven umiddelbart.

Hvordan ta av engangshansker:

 1. Grip utsiden av hanskemansjetten, dra av slik at hansken vrenges.
 2. Hold hansken i den hanskebekledde hånden. Plasser pekefinger på innsiden av hanskemansjetten.
 3. Dra hansken slik at den vrenges over hansken som holdes i hånden.
 4. Kast hanskene i restavfallet.
 5. Utfør håndhygiene.

Arbeidstøy (3, 4, 5, 7, 8, 9)

Utstyr:

Halvermet arbeidsskjorte og ellers hensiktsmessig arbeidstøy som tåler termisk desinfeksjon (10 minutter på 85 grader celsius). Alt arbeidstøy skal vaskes av arbeidsgiver.

Fremgangsmåte:

 1. Rent arbeidstøy tas på før vakten starter på arbeidsstedet.
 2. Ved søl på arbeidstøy byttes det så snart som mulig.
 3. Tas av etter endt vakt, leveres til vask av arbeidsstedet.

Plastforkle/stellfrakk (1, 3, 5, 10, 11)

Utstyr: Plastforkle eller engangs stellefrakk.

Forkle eller stellefrakk benyttes i pleie og behandlingssituasjoner som medfører nærkontakt med kroppsvæsker eller ved håndtering av forurensede gjenstander. Eksempler på dette kan være håndtering av intravenøst kateter, stomiskift, kateterisering, sårstell, hjelp til personlig hygiene og sengeredning.

Plastforkle: Brukes når det er liten fare for nærkontakt med kroppsvæsker og det ikke er behov for tildekking av hud.

Stellefrakk (engangsmateriale): Brukes når det er stor fare for nærkontakt med kroppsvæsker, og det er behov for å beskytte hud og arbeidstøy.

Gul stellefrakk: Brukes ved mistanke om, eller ved kjent smitte.

Hvordan ta på plastforkle/stellefrakk:

 1. Utfør håndhygiene.
 2. Plastforkle tas på og knytes sammen på ryggen. Stellefrakk tas i halslinningen og deretter føres hendene inn i ermene uten å ta på utsiden, fest frakken bak med borrelås eller knapp.
 3. Ta på hansker til slutt.

Hvordan ta av plastforkle/stellefrakk:

 1. Ta av hanskene.
 2. Utfør håndhygiene.
 3. Plastforkle tas av. Stellefrakk tas tak inne i ermet på motsatt side under mansjetten og armen trekkes ut. Unngå berøring av frakkens utside. Gjør det samme med den andre siden. Unngå å vrenge ermene når frakken tas av.
 4. Kast det brukte utstyret i pasientens restavfall.
 5. Utfør håndhygiene.

Munnbind (3, 4, 5, 10)

Utstyr: Munnbind

Munnbind skal vurderes ved prosedyrer hvor det kan oppstå sprut av kroppsvæsker, inklusiv blod og sekreter, eller annet flytende materiale som kan inneholde smittestoffer.

Hvordan ta på munnbind:

 1. Tas på etter håndhygiene.
 2. Ta tak i øvre og nedre kant av munnbindet, trekk det ut.
 3. Plasser munnbindet over nesen, munn og haken.
 4. Knytt de øverste snorene på bakhodet og over ørene, nederste snorene i nakken og over ørene.
 5. Klem sammen nesebøylen og tilpass munnbindet over neseryggen.
 6. Se etter at munnbindet sitter godt, og at det er minst mulig luftlekkasje langs kantene.
 7. Unngå å berøre munnbindet under bruk, fordi hendene kan bli kontaminert.

Hvordan ta av munnbind:

 1. Utfør håndhygiene.
 2. Knyt opp snorene.
 3. Unngå å ta på selve munnbindet.
 4. Kast munnbindet umiddelbart etter bruk i pasients restavfall.
 5. Utfør håndhygiene.

Skoovertrekk (8)

Skoovertrekk betraktes ikke som et smitteverntiltak. De har primært til hensikt å beskytte brukers bolig mot smuss og skitt.

Skoovertrekk kan utgjøre smitterisiko og det skal være lav terskel for å kaste dem. Skoovertrekkene skal være hele. Ødelagte/skitne skoovertrekk kastes i pasientens restavfall.

Fremgangsmåte:

 1. Tas på i entreen til pasienten
 2. Utfør håndhygiene.
 3. Tas av før en forlater pasientens hjem.
 4. Utfør håndhygiene.

Avfallshåndtering (4, 5, 8, 12, 13, 14, 15)

Avfall fra hjemmeboende pasienter håndteres som husholdningsavfall. Bruk alltid hansker når avfall inneholder pasientnært utstyr.

Utstyr: Egnet pose til avfall og håndsprit.

Fremgangsmåte:

 1. Avfall pakkes forsiktig sammen slik at det ikke kommer i kontakt med hud eller slimhinner (ta på hansker dersom avfall inneholder kroppsvæsker).
 2. Avfall legges i plastpose.
 3. Avfall pakkes og emballeres slik at det ikke er fare for direkte kontakt med avfallet.
 4. Avfallet kastes i pasientens eget restavfall.
 5. Håndhygiene utføres.

Skjærende/stikkende gjenstander kan føre til stikkskader og infeksjoner, og skal håndteres etter egne rutiner.

Referanser

 1. Folkehelseinstituttet (2017). Smittevern 23. Håndhygiene – nasjonal veileder. Oslo: Folkehelseinstituttet.
 2. World Health Organization (2009). WHO guidelines on hand hygiene in health care. Geneva: World Health Organization.
 3. Folkehelseinstituttet (2019). Smittevernveilederen. Basale smittevernrutiner i helsetjenesten – veileder for helsepersonell. Oslo: Folkehelseinstituttet. [Lest 09.04.2019].
 4. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2005-06-17-610. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2005.
 5. Haave, T. og Gustad L.T. (2008).  Hygiene i hjemmesykepleien, en glemt arena? Sykepleien 96(18)(88-90).
 6. Aasbrenn, M. og Lid, R. (2009). Er handdesinfeksjon betre enn handvask? Sykepleien Forskning 4(3)(174-184).
 7. Forskrift om utførelse av arbeid. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav FOR-2011-12-06-1357. Arbeids- og sosialdepartementet, 2011. Sist endret 01.01.2019.
 8. Karlsen, A-M B. 2014. Rapport. Risikovurdering av biologiske faktorer i hjemmetjenesten. Utviklingssenter for hjemmetjenester Telemark. Porsgrunn kommune.
 9. Arbeidstilsynet (2013). Faktaark. Arbeidstøy i hjemmesykepleien og sykehjem.
 10. Pang V., Carter Y., Scott J., Salazar G., Johnson V. (2014) How to use personal protective equipment. Nursing Times 110(51):14-16.
 11. Folkehelseinstituttet (2006). Smittevern 15. Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. Oslo: Folkehelseinstituttet.
 12. Kirkeby, H. 2014. Medisinsk avfall etter behandling i hjemmet. Indre Østfold Renovasjon. [Lest 09.04.2019].
 13. Forskrift om smittefarlig helseavfall. Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste m.v. FOR-2005-10-11-1196. Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet 2005. Sist endret 01.02.2006.
 14. Smittevernloven. Lov om vern mot smittsomme sykdommer. 1994. LOV 1994-08-05-55. Sist endret: LOV-2017-03-03-8. Helse- og omsorgsdepartementet.
 15. Folkehelseinstituttet (2018). Avfall og søppel. Generelt om avfall. Oslo: Folkehelseinstituttet. [Lest 09.04.2019].

Utarbeidelse

Utgitt av:
Bergen kommune

Godkjent av:Hilde Heggelien, etatsdirektør.

Forfatter(e):
Else Egeland - Anne Jorunn Brandeggen - Ingvild Nordhus - Marit Stensland og Siri de Lange.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/Smittevernrutiner-basale-i-hjemmebaserte-tjenester-h%C3%A5ndhygiene-beskyttelsesutstyr-og-avfallsh%C3%A5ndtering)