Diabetes i sykehjem – kartlegging ved innkomst

Utgitt av:
Bergen kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleier i alders- og sykehjem, men dokumentet vil også være av verdi for andre helsearbeidere.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Eldre med diabetes på alders- og sykehjem

Andre prosedyrer i serien:

Hensikt og omfang

Fagprosedyren har som formål å sikre eldre med diabetes på alders- og sykehjem god diagnostikk, behandling og oppfølging.

Fremgangsmåte

Vedlegg

Generell kartlegging

Alle som blir innlagt i sykehjem bør kartlegges i forhold til sosialt nettverk og deltagelse, tidligere og aktuelle sykdommer og behandling, funksjonsnivå (instrumentell ADL og personlig ADL) og pleiebehov, medisinbruk, allergier og bruk av alkohol og tobakk. De bør videre screenes for ernæringsmessig risiko/underernæring, inklusive vektforandring samt
kartlegging av matvarevalg og måltidsrutiner. Beboeren bør undersøkes kognitivt og somatisk. I tillegg bør det tas «geriatriske blodprøver», der et fastende blodsukker hører med. Dersom det avdekkes symptom/funn som ikke kan forklares, må ytterligere diagnostikk foretas.

Man bør også søke å finne fram til beboerens eller eventuelt nærmeste pårørendes mål med oppholdet.

Gjennomføring

For beboere med diabetes kan det være aktuelt å kartlegge ( 1, s.31-34 ) ( 2 ):

 1. Varighet av diabetes
 2. Siste HbA1c-verdier og forekomst av hypoglykemi og hyperglykemi
 3. Tidligere og aktuell behandling av diabetes
 4. Matvaner og vektutvikling
 5. Beboerens og pårørendes innsikt i diabetes og grad av egenomsorg (blodsukkermåling, setting av insulin, vurdering av insulindoser etc.)
 6. Status for senkomplikasjoner ( 1, s.96-111 ):
  • Makroangiopati: Ischemisk hjertesykdom, hjerneslag, claudicatio etc.
  • Nefropati: Urin-albumin/kreatinin-ratio og s-kreatinin (GFR).
  • Retinopati: Resultat av undersøkelser hos øyelege.
  • Nevropati: Undersøke mtp. polynevropati.
  • Diabetiske fotproblemer
  • Diabetiske tannskader

Se også Diabetes i sykehjem – forebygging og behandling av langtidskomplikasjoner

I planen for videre behandling og oppfølging av beboeren bør diabetes skilles ut som et eget underpunkt. Se Diabetes i sykehjem – kontrollrutiner

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Prosedyren er oppdatert. Det avventes ferdigstillelse av nasjonal retningslinje før oppdateringen blir publisert.

Definisjoner

 • Acarbose – Medisin som senker nedbrytningen av karbohydrat i
  tarmen.
 • ACE-hemmer / AII-antagonist – Blodtrykkssenkende medisin.
 • Angioplastikk – Operasjon for å åpne opp tette blodårer.
 • Anti-GAD og anti-IA – Antistoff i blodet ved type 1 diabetes.
 • Antihypertensiva – Blodtrykksmedisin.
 • c-peptid – Del av insulinmolekylet. Mål for egenproduksjon av
  insulin.
 • DPP-4-hemmere – Medisin (tabletter) som øker insulinfrisettingen under og
  etter måltid.
 • Dyslipidemi – Forstyrrelse i fettstoffskiftet.
 • eGFR – Et mål på nyrefunksjonen.
 • Glibenclamid – Medisin som stimulerer egenproduksjonen av insulin.
 • Glinider – Medisin som øker insulinproduksjonen under og etter måltid.
 • Glitazon – Medisin son øker insulinfølsomheten i kroppen.
 • GLP-1 agonist – Medisin (subcutan injeksjon) som reduserer appetitten,
  senker tømningen av magesekken og øker insulinfrisettingen under og etter måltid.
 • HbA1c – Prosent hemoglobin A som er bundet med glukose;
  prosentverdien gir et uttrykk for gjennomsnittlig blodglukosenivå de siste 6–8 ukene.
 • Insulinanalog – Insulinmolekyl som er forandret for å få spesielle farmakokinetiske egenskaper.
 • Katabolisme – Prosess der vev/celler brytes ned.
 • Komorbiditet – Andre sykdommer som pasienten har.
 • Makrovaskulære komplikasjoner – Senskader/komplikasjoner i kroppens store arterier i hjerte, hjerne og perifere blodkar.
 • Makula – Området i netthinnen der skarpsynet er lokalisert
 • Mikroalbuminuri – Liten mengde albumin i urinen. Tegn på begynnende
  nyreskade.
 • NPH-insulin – Middels langsomtvirkende insulin.
 • Periodontiet – Tennenes feste i kjeven.
 • Polyfarmasi – Bruk av mange medikamenter samtidig i behandlingen.
 • Postprandial – Etter måltid.
 • Sulfonylurea – Medisin som øker insulinproduksjonen.
 • Urin-albumin/kreatinin-ratio – Mål for utskillelse av proteinet albumin i urinen. Forhøyet verdi er uttrykk for (glomerulær) nyreskade.

Referanser

 1. Helsedirektoratet: Diabetes - Forebygging, diagnostikk og behandling. Nasjonale kliniske retningslinjer Redaktør: Claudi T; 2009.
 2. Nettles A, Reger L: Diabetes Management in Long-term Care Facilities: A Practical Guide. Minnesota State Diabetes Educators; 2011.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Bergen kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Godkjent av:Kvalitetsutvalget i Bergen kommune.

Forfatter(e):
Geir Hølleland og Kari Sunnevåg.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/diabetes-i-sykehjem-kartlegging-ved-innkomst)