Døde – legens plikter, legeundersøkelsen og håndtering av legeerklæring

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Leger

Pasienter prosedyren gjelder for:
Døde

Hensikt og omfang

Prosedyren viser legers plikter, hvordan legeundersøkelsen av døde skal gjøres og håndtering av legeerklæringen ved dødsfall internt.

Spørsmål rundt hjerte- lungeredning, dødfødsler, selvmord og organdonasjon omhandles i egne prosedyrer.

Ansvar

De som skal utføre oppgaver relatert til prosedyren, er ansvarlige for å gjøre seg kjent med innholdet og arbeide etter dette.

Fremgangsmåte

Vedlegg

Relevant lovverk og legens plikter ved dødsfall

IS-8/1012 Rundskriv, Helsepersonelloven med kommentarer, Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

Helsepersonelloven § 36 (melding om dødsfall) pålegger leger å gi legeerklæring om dødsfall og å melde til politiet ved mistanke om unaturlig dødsfall. Retten kan pålegge en lege å gi taushetsbelagte opplysninger for å avklare om døden er forvoldt ved en straffbar handling.

Formålet er at myndighetene skal få kjennskap til at et dødsfall har funnet sted, og at det kan iverksettes etterforskning dersom det foreligger unaturlig grunn for dødsfallet.

A: Lov om helsepersonell §36 Melding om dødsfall første ledd lyder slik:

Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Departementet gir forskrifter om erklæringene (1).

Lovkommentar:

Bestemmelsen pålegger leger som blir tilkalt til en døende eller til en som er død, å vurdere den døde for å utferdige melding om dødsfall. Erklæring vil blant annet være nødvendig for at nærmeste pårørende, ektefelle eller andre kan få meldt dødsfallet til politi, tingretten, politiet eller namsfogden på dødsstedet, slik de har plikt til etter skifteloven § 12a (2).

Forskrift er ikke gitt.

B: Lov om helsepersonell §36 Melding om dødsfall andre ledd lyder slik:

Leger som har gitt legeerklæring om dødsfall, eller som har gitt helsehjelp til en person før vedkommende døde, skal gi kommunelegen nødvendige opplysninger om dødsårsaken. Kommunelegen skal gi opplysningene videre til dødsårsaksregisteret (1).

Lovkommentar:

Bestemmelsen pålegger legen å gi kommunelegen opplysning om dødsårsaken. Plikten kan også omfatte leger som har ytt helsehjelp til pasienten rett forut for dødsfallet. Dette fordi disse kan besitte verdifull kunnskap om både pasienten og hendelsesforløpet. Det må forutsettes at dette er de tilfellene hvor andre leger ikke har de samme opplysningene om pasienten. Det er kommunelegen på dødsstedet som skal motta meldingene. Kommunelegen har ansvar for å videreformidle opplysningene til Dødsårsaksregisteret (2).

Det er fastsatt et standardisert skjema for legeerklæring om dødsfall og melding om unaturlig død (Helsedirektoratet) (PDF, 40 KB) (3, 4, 5).

C: Lov om helsepersonell §36 Melding om dødsfall tredje ledd lyder slik:

Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig, skal legen underrette politiet i samsvar med forskrift fastsatt av departementet.

Lovkommentar:

Legen er pålagt å melde fra til politiet om unaturlige dødsfall. Meldeplikten går foran taushetsplikten, men gjelder i første omgang bare det objektive faktum at legen har grunn til å ro at det foreligger et unaturlig dødsfall. Helsepersonell skal ikke selv vurdere om det kan ha skjedd noe straffbart eller ikke - dette er oppgave for politi og påtalemyndighet.

Hva som ligger i begrepet «unaturlig dødsfall» fremkommer av forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende. Dødsfall anses som unaturlig dersom det kan skyldes forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke og lignende.

Etter straffeprosessloven § 224 fjerde ledd har politiet etterforskningplikt i alle tilfeller der en person under 18 år dør plutselig og uventet (2).

D: Lov om helsepersonell §36 Melding om dødsfall fjerde ledd lyder slik:

Er etterforskning iverksatt for å avklare om døden er voldt ved straffbar handling, skal legen gi retten opplysninger av betydning for saken, dersom retten ber om dette (1).

Lovkommentar:

Legen har plikt til å gi retten opplysning av betydning for saken, dersom etterforskning settes i gang. Plikten går lenger enn underretningsplikten til politiet etter tredje ledd, og den går foran taushetsplikten. Plikten utløses bare dersom retten krever opplysninger av legen, det er ikke legens plikt å ta initiativet. Legen plikter ikke å forklare seg til politiet etter denne bestemmelsen, men legen har rett til også å gi politiet slik forklaring. Legen kan sitte med opplysninger som har betydning for saken, og som han mener det er riktig at kommer fram. Dette vil kunne lette og påskynde oppklaring av saken, og spare ham selv for å måtte møte til rettsmøte.

E: Forskrift om dødsdefinisjon ved donasjon av organer, celler og vev , § 2.Stadfesting av døden:

En person er død når det foreligger sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen med et komplett og irreversibelt opphør av alle funksjoner i storehjerne, lillehjerne og hjernestamme. Varig hjerte- og åndedrettsstans er sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen (6).

Legeundersøkelsen ved dødsfall, utfylling av legeerklæringen

Dødsattester på andre språk skrives egenhendig av lege/sekretær der den døde dør. Nasjonalt arbeides det nå med å få på plass et elektronisk system for Legeerklæringer om dødsfall som vil inkludere Legeerklæringer om dødsfall på flere språk.

For barn gjelder følgende prosedyre ved «Unaturlig dødsfall»: Unaturlig barnedød - i eller utenfor sykehus.

For raskt å fastesette død:

 • Kjenn etter pust fra munnen
 • Kjenn på halsen etter carotispuls (6)
 • Auskulter hjerte og trachea (6)
 • Ved tvil om dødsfall - kontakt stansteamet eller 113 og start gjenopplivning.

Det er egne styrende dokumenter for å identifisere pasienter/døde og registrere den døde:

Symptomer og funn

Funn vil avhenge av hvor lang tid det er siden dødsfallet inntraff.

 • Pupiller. Lysstive. Vil vanligvis være dilaterte til noen timer etter dødsfallet.
 • Dødsflekker (livores). Oppstår etter omtrent 2 timer og er fiksert etter 12–24 timer. De befinner seg på kroppens lavereliggende deler. Fargen er avhengig av blodets oksygeneringsgrad og temperaturen i omgivelsene. CO-forgiftning gir røde dødsflekker.
 • Dødsstivhet (rigor mortis) inntrer vanligvis etter 2–4 timer, først i ansikts- og halsmuskulatur. Dødsstivheten forsvinner etter 1–3 døgn. Kroppsdeler som er rettet ut med makt, blir ikke stive på nytt. Høy temperatur i liket eller i omgivelsene fremskynder utviklingen av dødsstivhet, mens lav temperatur forsinker prosessen. (Jf. OBS at døde ikke bør ligge i tette bodybager og oppbevaringsrom som ikke er avkjølt, spesielt om den døde skal vises for pårørende før begravelsen).

Supplerende undersøkelser

 • Prosedyre for å fastslå døden. Kjenn på halsen etter carotispuls. Auskulter hjerte og trakea. Hold hånden, et speil eller et par briller foran avdødes munn for å undersøke respirasjon (kondens). Undersøk pupillene med lys. Sjekk kornearefleksen. Se etter postmortale forandringer.
 • Dødsattest. (Legeerklæring om dødsfall) Skal fylles ut når legen har synet et lik. Sendes i lukket konvolutt til lensmannen eller tingretten i den kommunen hvor dødsfallet har funnet sted. (I OUS leveres konvolutten til definerte resepsjoner - se nedenfor). Lensmannen/tingretten sender kopi av dødsattesten til kommunelegen, som skal kvalitetssikre opplysningene før de går videre til Dødsårsaksregisteret. Utfylling av dødsattest: Merk at følgende MÅ være utfylt: Navn, personnummer og dødsdato på avdøde og med ikke-elektronisk underskrift av legen.
 • Sivile opplysninger. Er dødssted også bokommune? Under yrke hos pensjonerte eller trygdede anføres tidligere arbeid. Navn på behandlende lege (siste rubrikk, øverste del) fylles ut også når dette er sammenfallende med undertegnende lege.
 • Opplysninger om dødsårsaken. Fylles ut etter beste evne. Skill mellom den sykdom eller tilstand som direkte har ført til døden (1a), og sykelige tilstander, skader eller misdannelser som har ført til 1a (1b og 1c). Er dødsårsaken uklar, skriv «ukjent dødsårsak». Les bruksanvisningen på attestens bakside!
 • Spesielle omstendigheter? Fyll ut aktuelle rubrikker. Fyll alltid ut «operasjon ja/nei», «opplysningene bygger på» og om diagnosen vil kunne revurderes. Obs – skyldes dødsfallet en ulykke, eller krysser du av i noen av avkrysningsboksene, er dødsfallet meldepliktig til politiet.
 • Signaturer. Den venstre rubrikken for signatur skal alltid undertegnes. Rubrikken til høyre gjelder erklæring om at det ikke er grunn til å anta en straffbar handling, og må være undertegnet hvis liket skal føres ut av landet eller kremeres. Vurderingen av om en straffbar handling kan ha funnet sted, vil alltid være et skjønn basert på omstendighetene rundt den døde, undersøkelser av liket og om det foreligger en plausibel sykehistorie.
 • Sykehusobduksjon? Vurderes når det ikke er noen klar dødsårsak. Dersom dødsfallet er meldepliktig til politiet (3, 4, 5, 10), må politiet først ta stilling til om de ønsker sakkyndig likundersøkelse. Dersom de avstår fra dette, kan man vurdere eventuell sykehusobduksjon. Obduksjon medfører ingen utgifter for primærhelsetjenesten eller pårørende. Transport til nærmeste patologiavdeling og obduksjon dekkes av folketrygden. Prosedyre ved sykehusobduksjon:
 • Informasjon til pårørende. Pårørende informeres om at obduksjon er ønskelig og gis mulighet til å reservere seg. Obs – gjelder bare sykehusobduksjon. Pårørende kan ikke reservere seg ved rettsmedisinsk obduksjon.
 • Melding til patologisk avdeling. Patologiavdelingen informeres telefonisk om at obduksjon er ønskelig. Begjæring må underskrives av lege. Dersom rekvisisjonsskjema ikke foreligger kan begjæringen skrives i fritekst. Skal inneholde:
  • den dødes personalia, dato og sted for død.
  • aktuell, eventuelt tidligere sykehistorie.
  • medisinbruk og rusmiddelanamnese.
  • navn på fastlege, navn og telefonnummer til rekvirerende lege.
  • bekreftelse om at pårørende er informert og ikke har reservert seg, inkludert navn og slektsforhold.
  • bekreftelse på at politiet ikke ønsker rettsmedisinsk undersøkelse.
  • kopi av legeerklæring om dødsfall, hvis mulig (7).
 • Transport. Kan vanligvis foretas av portører eller begravelsesbyrået.
 • Dokumentasjon. Legeundersøkelsen av den døde dokumenteres i pasientens journal (7). 

Håndtering av legeerklæringene for dødsfall etter at den er signert

Legeerklæringen for dødsfall skal, etter at den er signert og riktig utfylt, leveres i følgende ekspedisjoner i Oslo universitetssykehus:

Ved Ullevål:

 • Patologisk labratorium (kapellet). Bygg 25
 • Kreftsenteret. Bygg 11
 • Kirurgisk ekspedisjon. Bygg 7.
 • Medisinsk ekspedisjon. Bygg 3.
 • Akuttmottaket i sentralblokken. Bygg 4.
 • Barneklinikkens ekspedisjon eller i den enkelte avdeling. Bygg 9.

Ved Radiumhospitalet:

 • Ekspedisjonen/resepsjonen. Egen person håndterer papirene: Helene Tuft Stavnes, telefon: 22934141 og kommer til ekspedisjonen/resepsjonen med papirene.

Ved Rikshospitalet

 • Her leveres dødsattester til prestetjenesten som sender dem videre til Byfogden pr. post.

Legen sjekker alltid at følgende er med i legeerklæringen om dødsfall (Det gjøres alltid en dobbelkontroll av dette for å slippe plunder og heft for Byfogden)

 • Navn og fødselsdato på avdøde
 • Dødstidspunktet
 • At legen har skrevet under 

Begravelsesbyrå (ene) eller andre kan ikke få utlevert Legeerklæringer fra resepsjoner/ekspedisjoner for dødsfall uten gyldig ID-kort. Ledere ved disse lokalisasjonene må sørge for sikre og gode rutiner for dette. Ved manglende utfylt legeerklæring, ordnes dette raskt opp i av personell i resepsjonen/ekspedisjonen slik at begravelsesbyrået kan få med seg Legeerklæringen. Husk å skriv avviksmelding! Er man usikker på om Legeerklæring om dødsfall er levert Byfogden, kan man, via en ansatt med rettmessig tilgang, sjekke i Folkeregisteret om avdøde er meldt død. Er den avdøde meldt død i Folkeregisteret, så er Legeerklæring om dødsfall levert Byfogden (5, 8, 9, 11).

Begravelsesbyrået leverer Legeerklæring om dødsfall til Oslo Byfogdembete

Begravelsesbyrået leverer Legeerklæringen for dødsfall til Byfogdembetet, hvor alle dødfall i Oslo registreres. I de fleste tilfeller registreres dødsfall ved at begravelsesbyrået melder dødsfallet her. Begravelsesbyrådet gjør dette oftest på vegne av pårørende. Fra pårørende har tatt kontakt med begravelsesbyrået, tar det ca. tre dager før begravelsesbyrået har kontaktet Byfogden. Byfogden sender igjen beskjed til folkeregisteret og NAV (12, 13).

Når den avdøde ikke har pårørende eller pårørende ikke ønsker å involveres i dødsfallet

Når det via Folkeregisteret ikke er registrert pårørende eller pårørende ikke ønsker ansvar for den avdøde, skal skjemaet "Legeerklæring om dødsfall" først sendes Oslo politidistrikt. Den avdøde blir liggende i kapellet, Ullevål, frem til endelig avklaringen om pårørende og begravelse er gjort. Dette bør og kan ta minst 10 dager. Om pårørende likevel skulle finnes og vil ta ansvar for begravelsen, leverer begravelsesbyrået legeerklæringen om dødsfall til Byfogden slik at også alle andre instanser blir varslet  (8, 9, 11 ,12 ,13).

Definisjoner

Død:

Forskrift om dødsdefinisjon ved donasjon av organer, celler og vev , § 1 (1977) (6). Stadfesting av døden:

En person er død når det foreligger sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen med et komplett og irreversibelt opphør av alle funksjoner i storehjerne, lillehjerne og hjernestamme. Varig hjerte- og åndedrettsstans er sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen (6). For definisjon av «varig» refereres til International Gudielines (15, 16).

Referanser

 1. Lov om Helsepersonell (1999) LOV-1999-07-02-64 . Hentet 01.02.2016 fra www.lovdata.no 
 2. Helsepersonelloven med kommentarer, veileder til helsepersonellloven (2012): Hentet 01.02.2016 fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/207/Helsepersonelloven-med-kommentarer-IS-8-2012.pdf.
 3. Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l.FOR-2000-12-21-1378. Hentet 01.02.2016 fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1378.
 4. Den norske legeforening (2010) Mye å lære om utfylling av dødsattest. Hentet 01.02.2016 fra: https://nettkurs.legeforeningen.no/course/view.php?id=50
 5. Legeerklæring om dødsfall / Melding om unaturlig dødsfall: Skjema. Hentet 13.5.16: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/839/Legeerklering-om-dodsfall-melding-om-unaturlig-dodsfall-IS-1025.pdf
 6. Forskrift om dødsdefinisjon ved donasjon av organer, celler og vev, § 2.Stadfesting av døden. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1813?q=Forskrift
 7. Legevakthåndboken. Hentet 13.5.16 fra Helsebiblioteket.no
 8. Skatteetaten, om dødsfall. Hentet 13.5.16
 9. Oslo byfogdembete, om dødsfall. Hentet 13.5.16
 10. Politiet, om dødsfall. Hentet 13.5.16
 11. Byfogdens melding til andre etater: Skjema. (Statlig blankettarkiv) Hentet 13.5.16
 12. Graferdsetaten, Oslo kommune. Hentet 13.5.16
 13. Melding om gravferd: Skjema.  (Statlig bankettarkiv) Hentet 13.5.16
 14. Legeforeningens nettkurs for utfylling av legeerklæring for dødsfall
 15. International guideline development for the determination of death. Phase 1. WHO May 30-31. Montreal.
 16. International Gudieline development for the determination of death, Phase 1  (World Health Organization, 2012). Intensiv Care Medicine. June 2014, Volum 40, Issue 6, pp 755-797.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Onkologisk sykepleier Ragnhild Fossum, gastrokirurgen - Spesialutdannet kreftsykepleier Kristin Granseth, UUS lindrende enhet - fagsykepleier Hildegunn Frøysa, avd. for gastro- og barnekirurgi, OUS Ullevål - overlege Ane Skjønsberg, UUS lindrende enhet - Terese Dalsnes, bibliotekar .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/dode-legens-plikter-legeunders%C3%B8kelsen-og-h%C3%A5ndtering-av-legeerkl%C3%A6ring)