Fagprosedyrer er prosedyrer som omhandler medisinske og helsefaglige aktiviteter eller prosesser i helsetjenesten. Her er flere definisjoner:

  • Prosedyre : en angitt fremgangsmåte for å utføre en aktivitet eller en prosess (1).
  • Fagprosedyrer : prosedyrer som omhandler medisinske og helsefaglige aktiviteter eller prosesser i helsetjenesten.
  • Flerfaglig prosedyrer:  prosedyrer som ivaretar krav 4 i AGREE: «Arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjen (les: prosedyren) har med personer fra alle relevante faggrupper» (2).
  • Kunnskapsbaserte fagprosedyrer : prosedyrer som er utarbeidet etter minstekrav for fagprosedyrer
  • Retningslinjer: systematisk utviklede råd og anbefalinger utarbeidet for å støtte helsepersonell og pasienter i konkrete helserelaterte situasjoner (3).
  • Nasjonale faglige retningslinjer : Nasjonale faglige retningslinjer inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger som etablerer en nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølgning av pasientgrupper, brukergrupper eller diagnosegrupper. Det kan være et bidrag for å løse samhandlingsutfordringer og til å sikre helhetlige pasientforløp. Helsedirektoratet er eneste aktør som ifølge Nasjonal Helseplan har mandat til å lage nasjonale retningslinjer. Nasjonale retningslinger skal lages som skissert i «Retningslinjer for retningslinjer» (4).

Referanser

  1. Norges standardiseringsforbund. Systemer for kvalitetsstyring: grunntrekk (ISO 9000:2000). Oslo: Norges standardiseringsforbund; 2000.
  2. AGREE-instrumentet . The AGREE Collaboration.
  3. Field MJ, Lohr KN, editors. Clinical practice guidelines: directions for a new program . Committee to Advise the Public Health Service on Clinical Practice Guidelines, Institute of Medicine. Washington: National Academy Press; 1990.
  4. Statens helsetilsyn. Retningslinjer for retningslinjer – prosesser og metoder for utvikling og implementering av faglige retningslinjer. Oslo: Statens helsetilsyn, 2002.
(/fagprosedyrer/lage-og-oppdatere-fagprosedyrer/metode/definisjon-av-fagprosedyre)