Håndtering av peroral cytostatika og cytostatikaavfall i hjemmet og på institusjon utenfor sykehus

Status: påbegynt

Eier:St. Olavs hospital

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Personalet ved Kreftklinikken St Olavs Hospital, famasøyter ved apotek og helsepersonell i kommunen har og får mange spørsmål rundt både forholdsregler ved administrering av peroral cytostatika - og eventuelle tiltak for å sikre omgivelsene mot eksponering av cytostatika. Vi ønsker å utarbeide nasjonale retningslinjer for dette som 1: øker pasientsikkerheten 2: bidrar til å minimalisere helserisikoen for helsepersonell (og eventuelle andre personer i pasientens omgivelser)

Pasientgruppe

Pasienter som mottar cytostatikabehandling – der hele eller deler av behandlingen er per oral cytostatika som pasientene administrerer selv (eller ved hjelp av primærhelsetjenesten) i hjemmet eller ved annen helseinstitusjon enn sykehus.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er helsepersonell i primærhelsetjenesten, men retningslinjene må også gjøres kjent og implementeres til annet helsepersonell – slik at tiltak utøves likt og informasjonen som gis er den samme. I tillegg ønsker vi å utarbeide pasientinformasjon om emnet.

Høringsinstanser

Kreftsykepleier Ingrid Samskott Bakk, Kreft Poliklinikk – Orkdal Ingrid.Samskott.Bakk@stolav.no Kreftsykepleier Synøve Revling Holm, Søndre Land kommune Sy-holm@online.no Farmasøyt OUS

Godkjenner

Unn-Merethe Fagerli, overlege Kreftklinikken St Olavs Hospital

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Marte Wolden

Innmelding i samråd med

Ragnhild Brå Vardehaug

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/handtering-av-peroral-cytostatika-og-cytostatikaavfall-i-hjemmet-og-pa-institusjon-utenfor-sykehus)