Implementering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer i primærhelsetjenesten

Status: påbegynt

Eier:Bergen kommune

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) peker på at helse- og velferdstjenestene blir stadig mer kompliserte og utfordringene mer sammensatte. Det stilles krav til større medisinsk oppfølging i primærhelsetjenesten som følge av samhandlingsformen. Det utarbeides kunnskapsbaserte fagprosedyrer for å imøtekomme disse utfordringene i primærhelsetjenesten. Vi ser at det er behov for også å utarbeide en virksomhetsovergripende kunnskapsbasert prosedyre for implementering av fagprosedyrer. Målet er at kommunens helsetjenester er kunnskapsbaserte.

Pasientgruppe

Prosedyren rettes seg mot ansatte i primærhelsetjenesten.

Målgruppe

Virksomhetsledere.

Høringsinstanser

Andre utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og Byrådsavdelingen for helse og omsorg i Bergen kommune (BHO). Kari Sunnevåg, Leder USHTi Hordaland. kari.sunnevag@bergen.kommune.no

Godkjenner

Nina Mevold, Kommunaldirektør BHO

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Elona Zakariassen, Elona.Zakariassen@bergen.kommune.no

Prosedyregruppens veileder

Anne Dalheim

Innmelding i samråd med

Anne Dalheim

(/fagprosedyrer/pabegynte/implementering-av-kunnskapsbaserte-fagprosedyrer-i-primaerhelsetjenesten)