Usikker motorikk - ergoterapi og fysioterapi for barn med usikker motorikk

Status: påbegynt

Eier:Bergen kommune

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Barn med usikker motorikk kan i møte med helsetjenestene oppleve fragmentert og manglende oppfølging. 5-6 % av alle barn opplever usikker motorikk som påvirker deres helse, akademiske og sosiale fungering i hverdagen, noe som vedvarer utover i ungdomsalder hos 50-70% av barna. Dette viser viktigheten av å gi tilbud og oppfølging til disse barna. Ergo- og fysioterapeuter anses som sentrale aktører i arbeidet med barn med usikker motorikk. Formålet med å utvikle denne fagprosedyren er for å sikre at barn og foresatte mottar kunnskapsbaserte og likeverdige tjenester fra kommunale ergo- og fysioterapeuter som arbeider med barn.

Pasientgruppe

Barn med usikker motorikk

Målgruppe

Ergoterapeuter og fysioterapeuter i kommunehelsetjeneste som arbeider med barn med usikker motorikk

Høringsinstanser

Ledere av ergoterapeuter og fysioterapeuter i kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, Trondheim kommune, Oslo kommune, Stavanger kommune, Tromsø kommune. I tillegg Haukeland universitetssykehus v/ Vibeke Dreier og St. Olavs Hospital v/ Margunn Sognnæs

Godkjenner

Brita Øygard, Bergen kommune v/etat for helsetjenester

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Monika Ulrich

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/usikker-motorikk-ergoterapi-og-fysioterapi-for-barn-med-usikker-motorikk)