Aktueltarkiv

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Viser 1 - 20 av totalt 37
 • Lungeskader etter bruk av e-sigaretter

   - USA har siden sommeren 2019 hatt mange tilfeller med alvorlige lungeskader i forbindelse med bruk av THC-holdige e-sigaretter eller «vaping». Slike tilfeller kan også dukke opp i Norge.

 • Epikriser til Giftinformasjonen

   - Vi oppfordrer behandlende lege og/eller sykehus til å sende anonymiserte epikriser om forgiftningstilfeller til Giftinformasjonen.

 • Ammoniakk lite

  Ammoniakk – Fra uhell med vaskemiddel til alvorlige ulykker med potensielt dødelig utgang

   - Ammoniakk er et mye brukt kjemikalie som kan forårsake alvorlige forgiftninger. Det er viktig at rednings- og helsepersonell er klar over farene med ammoniakk, og hvordan de best kan behandle eksponerte pasienter uten å sette seg selv i fare.

 • Huggorm (Vipera berus)

  Behandling av huggormforgiftning

   - Huggormbitt forårsaker hvert år tilfeller av alvorlig forgiftning, men de fleste som blir bitt trenger lite behandling. Helsepersonell har en utfordrende jobb med å skille ut pasienter som trenger sykehusbehandling og antivenin. Giftinformasjonen skisserer nedenfor noen sentrale punkter i behandlingen av huggormbitt, og viser oppdatert statistikk over antall henvendelser fortløpende gjennom huggormsesongen 2019.

 • Nyhetsbrev om emnesiden forgiftninger

   - Nyhetsbrevene om emnesiden forgiftninger finnes samlet her. Du kan også melde deg på liste for å motta nyhetsbrevet.

 • Ramsløk og liljekonvall

  Liljekonvall solgt som ramsløk

   - Giftinformasjonen ønsker å minne om faren ved inntak av liljekonvall fordi et hagesenter på Rød i Østfold våren 2019 har solgt liljekonvall feilmerket som ramsløk.

 • Nyere rusmidler

  To nye anbefalinger fra Giftinformasjonen

   - Behandlingsanbefalingene gjelder forgiftning med ukjente rusmidler, og håndtering av bodypackere i helsevesenet.

 • Forgiftninger på Helsebiblioteket

   - Forgiftninger på Helsebiblioteket er Giftinformasjonens nettside for helsepersonell. Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet.

 • Forgiftninger i Helsebiblioteket 10 år 12. desember

   - www.helsebiblioteket.no/forgiftninger er 10 år!

 • Utsnitt - Antidotdatabasen m ramme

  Antidotdatabasen gir oversikt over lagre i hele Norge

   - I en akuttsituasjon kan en trenge mer antidot enn det som finnes på eget sykehus. Alle sykehus har nå sendt inn data om sine normale antidotlagre, og du kan søke i databasen for å få oversikt over lagerholdte antidoter i hele landet.

 • Paracetamol - illustrasjon

  Flere paracetamolforgiftninger blant unge jenter

   - Folkehelseinstituttet rapporterer om stadig flere henvendelser til Giftinformasjonen om selvpåførte inntak av paracetamol blant ungdom. Særlig bekymringsfull er økningen blant jenter i aldersgruppen 15-19 år, men det sees også tilfeller hos enda yngre. I mange tilfeller er det fare for alvorlig forgiftning.

 • Kvalitet på behandlingsanbefalingene om akutte forgiftninger

   - Giftinformasjonen bruker emnet Forgiftninger i Helsebiblioteket som sin kanal for distribusjon av skriftlig informasjon til helsepersonell i form av behandlingsanbefalinger om ulike temaer. Her beskrives rutiner for utarbeidelse og oppdatering av behandlingsanbefalingene.

 • Knappcellebatterier i ulike størrelser

  Knappcellebatterier - en undervurdert fare

   - Giftinformasjonen har strammet inn grensene for tiltak etter svelging av knappcellebatterier. Svelging av batterier er potensielt svært alvorlig. Verden over sees dødsfall etter inntak av knappcellebatterier. Barn er særlig utsatt.

 • Paracetamol - illustrasjon

  Stadig flere paracetamolhenvendelser til Giftinformasjonen

   - Både voksne og unge i alderen 10-19 står for økningen i henvendelser om paracetamoleksponeringer. Inntak hos jenter/kvinner er vanligere enn hos gutter/menn.

 • Ferieforgiftninger med karbonmonoksid

   - Festival- og campingsesongen er i gang. Hvert år får Giftinformasjonen henvendelser angående forgiftninger med karbonmonoksid, og det er viktig å være klar over farene ved gassdrevne apparater og ufullstendig forbrenning.

 • Psykopati

  Ny behandlingsanbefaling - dissosiative stoffer

   - Fensyklidin og ketamin er de mest kjente dissosiative stoffene, og begge disse stoffene misbrukes. Uttalte CNS-symptomer kan opptre kort tid etter administrasjon.

 • Giftinformasjonen har fått ny organisasjonstilhørighet

   - Fra 1. januar 2015 ble Giftinformasjonen en avdeling i Nasjonalt folkehelseinstitutt.

 • Bensinpumpe

  Petroleumsprodukter

   - Aromatiske og alifatiske hydrokarboner har forskjellig kjemisk grunnstruktur og forskjellig toksisitet. De nye behandlingsanbefalingene klargjør ventet symptombilde og aktuell behandling for de to kjemiske gruppene.

 • Medisinflaske, brun, nøytral etikett

  Levometadon – dobbelt så toksisk som racemisk metadon

   - Metadon foreligger vanligvis i racemisk form, men nå introduseres det et nytt og mer potent preparat. Oppmerksomhet kreves for å unngå overdoseringsuhell.

 • Paracetamol - illustrasjon

  Viktige endringer i behandlingsanbefalingene for akutte paracetamolforgiftninger

   - Toksiske doser, risikofaktorer og behandlingsnomogrammet er noe av det som er endret i de nye behandlingsanbefalingene.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv)