Forgiftninger med muskatnøtt

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Muskat har hallusinogene egenskaper ved større inntak. Giftinformasjonen har de senere årene mottatt flere henvendelser om personer som har fått symptomer etter å ha spist muskatnøtt.

Muskatnøtt og muskatblomme

Både frøhylsen (muskatblomme) og frøkjernen (selve muskatnøtten) brukes som krydder og selges i hel og malt form. Det er først og fremst nøtten fra muskatnøtt-treet (Myristica fragrans) som misbrukes, da denne har høyest innhold av stoffene som kan gi hallusinogene reaksjoner. Siden februar 2004 har Giftinformasjonen omtrent 50 henvendelser om akutte og kroniske inntak av muskatnøtt hos mennesker. De fleste henvendelsene gjaldt tenåringer og unge voksne.

Giftighet av muskatnøtt

De viktigste toksinene i muskatnøtt er myristicin og elemicin, som er eteriske oljer. Stoffene har antikolinerge og psykotrope egenskaper og metaboliseres til blant annet amfetaminlignende stoffer med hallusinogene egenskaper.

Innhold av toksiner i muskatnøtt kan variere. Reaksjonene etter inntak av muskat kan også være vanskelige å forutsi på grunn av individuelle variasjoner. Generelt oppgis 1-3 nøtter som toksisk dose. Dette tilsvarer rundt 5-15 gram muskatnøtt. 4-5 nøtter kan gi mer uttalte symptomer.

Symptomene går som regel over i løpet av et døgn, men kan bestå i flere døgn og kreve intensiv behandling på sykehus. Dødsfall er svært sjelden beskrevet.

Symptomer og kliniske tegn ved forgiftning

Symptomer kommer etter 3-8 timer, og er hovedsakelig fra sentralnervesystemet og hjerte- og karsystemet. Først ses ofte russymptomer, opprømthet, forvirring og unormal oppførsel, og senere nedsatt bevissthetsgrad. Pasientene kan veksle mellom å være eksiterte og sløve.

Andre symptomer er blant annet sterk uro, angst (dødsangst), kraftig hjerteklapp, takykardi, brystsmerter, økt blodtrykk eller blodtrykksfall som kan bli uttalt med cyanose og sjokk. EKG-forandringer, store eller små pupiller, munntørrhet, rødhet i ansiktet, oppkast, magesmerter, urinretensjon, hallusinasjoner (spesielt synshallusinasjoner), uklart syn og forstyrret tids- og stedsoppfatning kan oppstå hos pasienter som har blitt forgiftet med muskatnøtt.

Forgiftningsbehandling

Kull og ventrikkelskylling utføres etter vanlige retningslinjer (se under ”Relaterte artikler”). Behandlingen er symptomatisk, inkludert sedasjon med benzodiazepiner når det er indikasjon for dette.

Ta kontakt med Giftinformasjonen ved spørsmål om ytterligere behandling av muskatnøttforgiftning.

Referanser

  1. Demetriades et al. Low cost, high risk: accidental nutmeg intoxication. Emergency Medicine Journal 2005; 22: 223-5.
  2. Stein et al. Nutmeg (myristicin) poisoning - Report on a fatal case and a series of cases recorded by poison information centre. Forensic Science International 2001; 118: 87-90.
  3. Pytte et al. Muskatnøtt - mer enn et krydder. Tidsskrift for den Norske Lægeforening 1998; 118 (28): 4346-7.
  4. Klasco RK (Ed): Poinindex® System. Thomson Healthcare, Greenwood Village, Colorado (Edition expires 9/2008).
  5. Giftinformationscentralen i Stockholm. Internt dokument - Muskot. 2003.
(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/forgiftning-med-muskatnott)