Forgiftninger med kvetiapin

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Antall hevendelser til Giftinformasjonen om forgiftninger med kvetiapin har økt betydelig de siste årene. Giftinformasjonen ønsker anonymiserte epikriser om kvetiapinforgiftninger for å få mer kunnskap om forløpet av disse forgiftningene.

I de siste årene har bruken av kvetiapin økt (figur 1). Kvetiapin forskrives for godkjente indikasjoner som behandling av schizofreni og bipolar lidelse, men det har også oppstått en utbredt off-label forskriving av kvetiapin i lavere doser mot søvnvansker. Dette har skapt diskusjon i det medisinske fagmiljøet. 

Giftinformasjonen har opplevd en kraftig økning i antall spørsmål om kvetiapineksponeringer de siste årene og mottok i 2019 omkring 1000 slike henvendelser. En forgiftning med kvetiapin kan være alvorlig, og symptombildet kan involvere: CNS-depresjon, takykardi, respirasjonsdepresjon, EKG-forandringer, arytmier, hypotensjon og kramper. Se Kvetiapin – behandlingsanbefaling ved forgiftning ved behov.

Figur 1

Figur 1: Antall brukere per 1000 innbyggere av kvetiapin mellom 2004-2019. Tallene er hentet fra Reseptregistret. 

På grunn av økt bruk av kvetiapin og mange tilfeller av overdoser ønsker Giftinformasjonen å innhente mer informasjon om forgiftninger med kvetiapin i Norge. Informasjonen vil brukes for å kvalitetssikre og forbedre gjeldende behandlingsanbefalinger.

Forventet alvorlighetsgrad av kvetiapinforgiftninger vurderes ut ifra inntatt dose, som blir veiledende for behandlingsnivå og grad av overvåkning. Men forløpet av slike forgiftninger kan variere mye. Det ser ut til å være betydelig individuell variasjon i klinisk respons på en gitt dose. 

Giftinformasjonen ønsker derfor å undersøke om informasjonen som gis i behandlingsanbefalingen for kvetiapinforgiftninger er i samsvar med erfaringen ved sykehusene. Dette gjøres ved å innhente anonymiserte epikriser. Kombinert med søk i tilgjengelig litteratur vil det gi grunnlag for å se om vi med større grad av sikkerhet kan predikere alvorlighet ut fra oppgitt dose, se hva som kjennetegner de alvorlige tilfellene, og vurdere om noe ved dagens behandlingsgrenser og anbefalinger bør justeres. 

Innsending av epikriser 

Vi oppfordrer behandlende lege og/eller sykehus til å sende anonymiserte epikriser om forgiftningstilfeller til Giftinformasjonen. Mer informasjon om innsending, inkludert omtale av juridiske forhold, finner dere her.  

Adresse for epikrisene

Giftinformasjonen
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo  

Virkningsmekanisme 

Kvetiapin er et andregenerasjons antipsykotikum. I leveren omdannes kvetiapin til den aktive metabolitten norkvetiapin som virker på ulike reseptorer (figur 2). Norkvetiapinsantagonist-virkning på D2-reseptorer og 5-HT2A-reseptorer gir opphav til den antipsykotiske effekten. I tillegg  virker også norkvetiapin som en antagonist på H1-reseptorer og som en agonist på 5-HT1A-reseptorer. Dette gir opphav til en sederende effekt, og det er denne virkningsmekanismen som ligger til grunn for at kvetiapin forskrives mot insomni. 

Figur 2

Figur 2: Viser hvilke reseptorer kvetiapin bindes til og om kvetiapin gir en inhibitorisk eller aktiverende effekt. 

Godkjent indikasjon vs. off-label bruk

Legemiddelbehandling av søvnvansker involverer ofte benzodiazepiner eller z-hypnotika, men slike legemidler er forbundet med toleranseutvikling og risiko for avhengighet. Risikoen for dette øker ved bruk over lang tid, og med toleranseutvikling trengs stadig høyere doser for å opprettholde ønsket effekt. Benzodiazepiner anbefales derfor brukt i korte perioder på < 2-4 uker. Det er ønskelig å finne legemiddelalternativer til behandling av søvnvansker med mindre risiko for avhengighet og toleranseutvikling.  Av den grunn har man fått økt interesse for kvetiapin som et mulig behandlingsalternativ mot søvnvansker.  

Kunnskapsgrunnlaget til støtte for en slik forskrivning utenfor godkjent indikasjon er svakt, og bivirkninger som har blitt rapportert også ved lave doser kvetiapin er blant annet metabolske forstyrrelser og vektøkning. Flere fagmiljøer fraråder derfor bruk av kvetiapin mot søvnvansker.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/forgiftninger-med-kvetiapin)