Forgiftningsfare ved overgang fra digitoksin til digoksin

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Digitoksin avregistreres i Norge, og mange pasienter må skifte til digoksin. Preparatbyttet kan forårsake forgiftninger. Giftinformasjonen informerer om viktige punkter å tenke på ved overgangen og oppfordrer sykehusene til å sjekke sine antidotlagre.

Medisinpakninger i medisinkarusell, apotekmiljø
Kai Myhre/Helsebiblioteket.no

Digitoksin har lenge vært det mest brukte hjerteglykosidet i Norge. Avregistrering av landets eneste godkjente preparat, kombinert med usikker tilgang til alternative preparater, gjør at mange nå må skifte til digoksin i stedet. Dersom overgangen skjer uten tilstrekkelig opphold i medisineringen, dosene er for store, eller man ikke tar hensyn til pasientens nyrestatus eller øvrig medisinbruk er det fare for alvorlige eller dødelige forgiftninger. Siden mange av pasientene er eldre er det spesielt viktig med god informasjon fra lege, for å sikre pasientens compliance og unngå feildosering. Det har allerede vært sett forgiftningstilfeller i forbindelse med skifte fra digitoksin til digoksin.

Store forskjeller i kinetikk

Digoksin har samme virkningsmekanisme og tilnærmet lik effekt som digitoksin, men kinetikk, interaksjoner og dosering er forskjellig. De viktigste ulikhetene i kinetikk er knyttet til utskillelse og halveringstid.  Digitoksin metaboliseres i leveren, og har en lang halveringstid – 4-9 døgn. Legemiddelverket anbefaler derfor en pause på 7 dager før oppstart av digoksin. Digoksin utskilles hovedsaklig uendret via nyrene, og har en halveringstid på 1,5-2 døgn ved normal nyrefunksjon. Redusert nyrefunksjon gir lenger halveringstid. 

Pasienter med nyresvikt er utsatt

Pasienter med nyresvikt er utsatt for opphopning av digoksin i kroppen, med fare for forgiftning hvis de får samme doser som nyrefriske. Startdosen må derfor tilpasses pasientens nyrefunksjon og justeres etter klinisk effekt og serumkonsentrasjoner. Videre bør nyrefunksjonen kontrolleres jevnlig hos pasienter som bruker digoksin.

Interaksjonsfare

Flere legemidler kan virke inn på biotilgjengelighet og utskillelseshastighet av digoksin og dermed påvirke serumkonsentrasjon. Digitoksin interagerer ikke nødvendigvis med de samme legemidlene som digoksin, så det må gjøres en ny vurdering av interaksjonsfare ved preparatbytte. Mer informasjon om interaksjoner finnes i preparatomtalen på Legemiddelverkets hjemmesider, i Felleskatalogen eller Norsk legemiddelhåndbok.

Tegn på forgiftning

Ved forgiftning på grunn av en gradvis økende serumkonsentrasjon av digoksin/digitoksin kommer som regel også effektene gradvis. Mage-/tarmreaksjoner og uspesifikke CNS-effekter er vanlige. Synsforstyrrelse er et velkjent fenomen ved denne type forgiftninger, men er bare til stede hos noen pasienter. Noen pasienter får hjertepåvirkning som eneste kliniske tegn. Digoksin og digitoksin kan gi de fleste typer rytmeforstyrrelser. Elektrolyttforstyrrelser er vanlige og øker faren for arytmier. Se Giftinformasjonens behandlingsanbefaling ved forgiftning med digoksin og digitoksin for mer informasjon om kliniske tegn og behandling av forgiftning.

Sjekk lagerbeholdning av antidot

I forbindelse med overgangen til digoksin frykter vi en økning i antall behandlingstrengende forgiftninger. Giftinformasjonen anbefaler derfor at sykehusene nå sjekker lagerbeholdningen av digitalisantistoffer og vurderer å øke lagrene. Eget lager av antidot bør også sees i relasjon til de regionale lagre. Digitalisantistoffer er en livsviktig antidot ved alvorlige forgiftninger med digoksin eller digitoksin. Aktuelle antistoffprodukter per mars 2012 er Digifab og Digibind. Flere pakker antidot kan være nødvendig for å behandle en enkelt forgiftning.

Ved akutt behov for antidot kan sykehus kontakte Medisinsk intensiv & overvåkning (MIO) på Oslo universitetssykehus, Ullevål (tlf. 22 11 91 24 hele døgnet).

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/forgiftningsfare-ved-overgang-fra-digitoksin-til-digoksin)