Giftinformasjonen – risikovurdering og rådgivning i 50 år

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Giftinformasjonen er det nasjonale kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og er organisert som en avdeling i Helsedirektoratet. Jubileumsaktivitetene er varierte, akkurat som hverdagen ved Giftinformasjonen.

Fra kartotek til dynamisk informasjonstjeneste

I 2011 er det 50 år siden Giftinformasjonen ble etablert. I løpet av de 50 årene har tjenesten utviklet seg fra å være et ”kartotek” som samlet opplysninger om giftigheten av stoffer og produkter til å bli en moderne, offentlig informasjonstjeneste. I dag har Giftinformasjonen 25 årsverk, og de ansatte er farmasøyter, toksikologer, veterinærer, leger og administrativt personale.

Giftinformasjonen formidler livsviktig informasjon, råd og veiledning til allmennhet og helsetjenesten. Informasjonen er basert på dokumentasjon, kunnskap og erfaring, og den er produsentuavhengig.

Et stort spekter av stoffer og produkter kan medføre forgiftningsfare, og hvert enkelt forgiftningstilfelle kan bli komplekst.

  • Legemidler kjøpt i inn- og utland, på resept og uten resept, på apotek, internett, illegalt
  • Naturlegemidler, kosttilskudd og slankemidler
  • Kjemikalier og teknisk-kjemiske produkter, gasser og brannrøyk
  • Planter, sopp, dyr og insekter
  • Rusmidler

Giftinformasjonen skal ha oversikt over hva og hvor mye som kan være farlig, og hvordan den enkelte forgiftning skal behandles. Det krever kontinuerlig overvåkning av relevant internasjonal litteratur og databaser. Informasjonen vurderes, bearbeides og tilrettelegges slik at den er raskt gjenfinnbar og anvendelig i akutte situasjoner. Problemstillingen kan være kompleks og den enkelte lege har ofte relativt begrenset erfaring med forgiftningstilfeller, så det er viktig å ha et sentralt sted å henvende seg for informasjon om risiko og behandling ved forskjellige former for forgiftning.

Informasjon per telefon - hele døgnet

Giftinformasjonens døgnåpne rådgivningstelefon er alltid tilgjengelig ved behov. Her besvares ca. 40 000 henvendelser pr år. Helsepersonell både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan ta kontakt for å få hjelp til å vurdere forgiftningsrisiko og for å få råd om nødvendige tiltak og behandling. Tilgang til dokumentasjon samt erfaring med å orientere seg i materialet bidrar til en kompetanse som gjør at Giftinformasjonens personale kan gi skreddersydd informasjon i det enkelte forgiftningstilfellet. Giftinformasjonen har også kliniske bakvakter (leger) med lang erfaring fra klinikk/forgiftningsbehandling som kan kontaktes ved behov.

Mange henvendelser kommer fra allmennheten. Hendelser der barn har smakt på noe i omgivelsene er ofte lite farlige. Giftinformasjonens rådgivning kan i disse tilfellene hindre unødvendig bruk av ressurser og videre kontakt med helsetjenesten. I noen forgiftningstilfeller er det nødvendig med rask og god oppfølging. Giftinformasjonen bidrar da med råd slik at den eksponerte kommer raskt til lege eller sykehus hvor behandling kan iverksettes i tide og skadeomfanget reduseres.

Relevante, anonyme data fra alle henvendelser som kommer inn via rådgivningstelefonen blir registrert i en elektronisk database. Fra denne databasen tar man ut oversikter over bl.a. antall henvendelser, forgiftningsagens og forgiftningsrisiko. Databasen gir ikke et komplett bilde av alle forgiftningstilfeller som skjer i Norge. Det er imidlertid ingen andre nasjonale registre som inneholder detaljert informasjon om forgiftningstilfeller eller forgiftningsagens. Giftinformasjonens database bidrar derfor med verdifull informasjon om forgiftningsmønsteret i landet. Denne kunnskapen kan danne grunnlag for å iverksette målrettede tiltak for å forebygge forgiftningsuhell.

Fra vaktrommet

De fleste henvendelsene fra sykehus dreier seg om inntak av legemidler

Ca. 65 % av henvendelsene fra sykehus dreier seg om inntak av legemidler. Vel 20 % gjelder teknisk-kjemiske produkter og kjemikalier, mens organismer står for knappe 5 % av tilfellene. De resterende 10 % av henvendelsene omhandler andre agens, som rusmidler, tobakk, næringsmidler og alternativ medisin. 

Ved henvendelser fra leger handler en større andel av tilfellene om eksponering for teknisk-kjemiske produkter og kjemikalier (2798 henvendelser i 2010). Legemidler utgjorde 2574 av henvendelsene fra leger i 2010.

Informasjon på nett og papir

På Giftinformasjonens nettsider legges det ut informasjon spesialskrevet for publikum og helsepersonell. Giftinformasjonen utarbeider også skriftlige behandlingsanbefalinger som er tilgjengelig på Helsebiblioteket under Emnebibliotek forgiftninger. Disse vil være et supplement til den muntlige dialogen per telefon.
Giftinformasjonen har egne kapitler om forgiftninger i både Norsk legemiddelhåndbok og i Felleskatalogen.

Giftinformasjonen gir veiledning i bruk av antidoter og utarbeider anbefalinger om lagerhold av antidoter ved ulike helseforetak. Giftinformasjonen har også oversikt over hvilke antidoter som finnes hvor rundt omkring i landet, og kan hjelpe til å få dem dit det trengs i en gitt situasjon.

Kommunikasjonskanaler

  • Døgnåpen rådgivningstelefon: 22 59 13 00

Hvert år får Giftinformasjonen omtrent 40 000 henvendelser per telefon.
65 % av henvendelsene kommer fra allmennheten og 29 % fra helsepersonell.

 
Henvendelse fra
Informasjonsmateriell

Giftinformasjonen ønsker å få tilsendt epikriser

For å samle mer dokumentasjon om forgiftninger, ønsker Giftinformasjonen å motta anonymiserte epikriser for alle pasienter som behandles for forgiftning ved norske sykehus. Dette bidrar til å bygge opp ytterligere kunnskap om forgiftninger ved Giftinformasjonen slik at rådgivningen kan bli best mulig.

Giftinformasjonen - logo_large

50 år og jubilerende

Giftinformasjonens 50-årsjubileum markeres i oktober med et faglig jubileumssymposium og middag med norske og utenlandske gjester og samarbeidspartnere. En rekke vitenskapelige artikler publiseres i løpet av jubileumsåret, og Giftinformasjonen fortsetter sitt virke - hele året, hele døgnet.

Giftinformasjonen - 50 år

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/giftinformasjonen-risikovurdering-og-radgivning-i-50-ar)